2017-11-30 14:27:00

Pápež František mladým v Mjanmarsku: Buďte poslami nádeje


Mjanmarsko 30. novembra – Pápež František zakončil svoju návštevu Mjanmarska slávením svätej omše s mladými v Katedrále Panny Márie v Rangúne. Stovky mladých chlapcov a dievčat oblečení v tradičných farebných krojoch trpezlivo očakávali príchod Petrovho nástupcu v najväčšom chráme Mjanmarska. Veľký počet mladých sa zišiel aj pred katedrálou, kde pápeža privítali skandovaním a potleskom. Prítomné boli aj skupiny mladých až z Kambodže, Indonézie, Vietnamu či Taiwanu. 

Svätý Otec mladých vo svojej homílii povzbudil, aby boli „odvážni, veľkodušní a predovšetkým radostní“. „Vy ste dobrou zvesťou, lebo ste konkrétnymi znameniami viery Cirkvi v Ježiša Krista, ktorý nám hlása radosť a nádej, ktorým nikdy nebude konca,“ prihovoril sa na úvod svojej kázne mladým pápež František:

„Chcel by som, aby ľudia vedeli, že vy, mladí muži a ženy Mjanmarska, nemáte strach veriť v dobrú zvesť Božieho milosrdenstva, lebo ona má meno a tvár: Ježiš Kristus. Ako poslovia tejto dobrej zvesti, ste pripravení hlásať slovo nádeje Cirkvi, vašej krajine a svetu. Ste pripravení hlásať radostnú zvesť bratom a sestrám, ktorí trpia a potrebujú vaše modlitby a vašu solidaritu, ale aj vaše nadšenie pre ľudské práva, pre spravodlivosť a pre rast toho, čo Ježiš daruje: lásku a pokoj.“

Svätý Otec František ďalej mladých povzbudil, aby sa učili počúvať Pánov hlas v modlitbe, a aby pomoc hľadali aj u svätých. Ako príklad hodný nasledovania ponúkol sv. Ondreja, ktorého si dnes Cirkev pripomína v liturgickom kalendári. „Nech vás svätí vedú k Ježišovi, učiac vás vkladať váš život do jeho rúk,“ vysvetlil pápež a dodal:  

„Nebojte sa, ak niekedy pocítite, že je vás málo že ste roztratení. Evanjelium vždy vzrastá z mladých koreňov. Preto dovoľte, aby vás bolo počuť! Prial by som si, aby ste kričali, avšak nie hlasom, nie, chcel by som, aby ste kričali svojim životom a svojim srdcom, aby ste tak boli znameniami nádeje pre toho, kto je malomyseľný, vystretou rukou pre toho, kto je chorý, prijímajúcim úsmevom pre toho, kto je cudzincom, starostlivou podporou pre toho, kto je osamelý.“ 

Mladí Mjanmarska veria, že návšteva pápeža Františka napomôže národného procesu zmierenia, jednoty a pokoja. Mnohí z nich pre naše mikrofóny prezradili, že sú hrdí na svoj pôvod, históriu a miestne kultúrne tradície. Chcú sa však stať aj súčasťou medzinárodne uznávaného štátu, ktorý ponúka perspektívne pracovné miesta a príležitosti, ktoré by odpovedali na požiadavky životnej úrovne ako ich súčasníkov vo vyspelých krajinách.

Homília pápeža Františka pri omši s mjanmarskou mládežou 30. novembra 2017 na sviatok sv. apoštola Andreja v Katedrále Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Rangúne

Zatiaľ čo sa moja návšteva vašej krajiny chýli ku koncu, pripájam sa k vám vo vďakyvzdaní Bohu za mnohé milosti, ktoré sme počas týchto dní dostali. Hľadiac na vás, mladí Mjanmarska, ako aj na všetkých, ktorí nás sledujú zvonku tejto katedrály, túžim sa podeliť s vyjadrením z prvého dnešného liturgického čítania, ktoré zaznieva v mojom vnútri. Pochádza od proroka Izaiáša a svätý Pavol ho prevzal v jeho liste mladej kresťanskej komunite Ríma. Vypočujme si ešte raz tieto slová: «Aké krásne sú nohy tých, čo hlásajú dobrú zvesť» (Rim 10,15; porov. Iz 52,7).

Drahí mladí Mjanmarska, po tom, ako som počul vaše hlasy a po tom, ako som vás dnes počul spievať, chcel by som tieto slová aplikovať na vás. Áno, vaše kroky sú krásne a je pekné a povzbudivé vidieť vás, lebo nám hlásate «radostnú dobrú zvesť», radostnú zvesť vašej mladosti, vašej viery a vášho nadšenia. Zaiste, vy ste dobrou zvesťou, lebo ste konkrétnymi znameniami viery Cirkvi v Ježiša Krista, ktorý nám hlása radosť a nádej, ktorým nikdy nebude konca.

Niektorí si kladú otázku, ako je možné hovoriť o dobrých zvestiach, keď mnohí okolo nás trpia. Kde sú radostné zvesti, keď mnohá nespravodlivosť, chudoba a bieda vrhajú tieň na nás a na náš svet? Chcel by som však, aby z tohto miesta vyšlo veľmi jasné posolstvo. Chcel by som, aby ľudia vedeli, že vy, mladí muži a ženy Mjanmarska, nemáte strach veriť v dobrú zvesť Božieho milosrdenstva, lebo ona má meno a tvár: Ježiš Kristus. Ako poslovia tejto dobrej zvesti, ste pripravení hlásať slovo nádeje Cirkvi, vašej krajine a svetu. Ste pripravení hlásať radostnú zvesť bratom a sestrám, ktorí trpia a potrebujú vaše modlitby a vašu solidaritu, ale aj vaše nadšenie pre ľudské práva, pre spravodlivosť a pre rast toho, čo Ježiš daruje: lásku a pokoj.

No chel by som vám tiež predložiť jednu výzvu. Pozorne ste počúvali prvé čítanie? Svätý Pavol v ňom tri krát opakuje slovo „bez“. Je to jedno malé slovíčko, ktoré nás ale podnecuje uvažovať o našom mieste v Božom pláne. V skutočnosti Pavol kladie tri otázky, ktoré by som chcel adresovať každému z vás osobne. Prvá: „Ako v neho uveria bez toho, aby o ňom počuli hovoriť?“ Druhá: „Ako o ňom budú počuť bez posla, ktorý by ho ohlasoval?“ Tretia: „Ako môže byť hlásateľ bez toho, aby bol poslaný?“ (porov. Rim 10,14-15).

Chcel by som, aby ste vy všetci hlboko premýšľali o týchto troch otázkach. Nemajte však strach! Ako otec - či radšej ako starý otec! -, ktorý vás má rád, nechcem vás nechať samých tvárou v tvár týmto otázkam. Dovoľte mi, aby som vám ponúkol niekoľko myšlienok, ktoré by vás mohli viesť na vašej ceste viery a pomôcť vám rozlíšiť, čo od vás žiada Pán.

Prvá otázka svätého Pavla znie: „Ako v neho uveria bez toho, aby o ňom počuli hovoriť?“ Náš svet je plný mnohých hlukov a rozptýlení, ktoré môžu udusiť Boží hlas. Aby druhí boli povolaní počuť hovoriť o ňom a veriť v neho, potrebujú ho nájsť v ľuďoch, ktorí budú autentickí, v osobách, ktoré vedia načúvať. To je istotne to, čím chcete byť vy. Avšak jedine Pán vám môže pomôcť byť rýdzimi; preto s ním hovorte v modlitbe. Učte sa počúvať jeho hlas, hovoriac k nemu pokojne v hĺbke vášho srdca.

No hovorte aj k svätým, našim priateľom v nebi, ktorí nás môžu inšpirovať. Ako svätý Ondrej, ktorého sviatok dnes slávime. Bol jednoduchým rybárom a stal sa veľkým mučeníkom, svedkom Ježišovej lásky. Avšak pred tým, ako sa stal mučeníkom, urobil svoje chyby a potreboval byť trpezlivý,  naučiť sa postupne ako byť pravým Kristovým učeníkom. Ani vy sa nebojte učiť na vašich chybách! Nech vás svätí vedú k Ježišovi, učiac vás vkladať váš život do jeho rúk. Viete, že Ježiš je plný milosrdenstva. Takže sa s ním podeľte so všetkým, čo máte v srdci: strachy a obavy, sny a nádeje. Pestujte vnútorný život tak, ako by ste to robili so záhradou či s poľom. Toto si vyžaduje čas, vyžaduje si to trpezlivosť. Avšak ako roľník vie očakávať rast úrody, tak aj vám, ak budete mať trpezlivosť, dá Pán prinášať mnoho ovocia, takého ovocia, o ktoré sa budete môcť podeliť s druhými.

Druhá Pavlova otázka znie: „Ako o ňom budú počuť bez posla, ktorý by ho ohlasoval?“ Toto je veľká úloha osobitným spôsobom zverená mladým: byť „učeníkmi-misionármi“, poslami Ježišovej radostnej zvesti, osobitne pre vašich rovesníkov a priateľov. Nemajte strach uvádzať do rozpakov, klásť otázky, ktoré ľudí nútia uvažovať. A nemajte strach, ak niekedy pocítite, že vás je málo a že ste roztratení. Evanjelium vždy vzrastá z malých koreňov. Preto, nech vás je počuť! Chcel by som vás požiadať, aby ste kričali, avšak nie hlasom, nie, chcel by som, aby ste kričali životom, srdcom, aby ste tak boli znameniami nádeje pre toho, kto je malomyseľný, vystretou rukou pre toho, kto je chorý, prijímajúcim úsmevom pre toho, kto je cudzincom, starostlivou podporou pre toho, kto je osamelý.

Posledná Pavlova otázka znie: „Ako môže byť hlásateľ bez toho, aby bol poslaný?“ Na konci svätej omše budeme všetci poslaní chopiť sa darov, ktoré sme dostali a podeliť sa o ne s ostatnými. To môže byť trochu skľučujúce, keďže nie vždy vieme, kam nás Ježiš môže poslať. On nás však nikdy neposiela bez toho, aby súčasne nekráčal po našom boku, a vždy tak trochu pred nami, aby nás tak uviedol do nových a nádherných častí svojho kráľovstva.

Akým spôsobom Pán posiela svätého Ondreja a jeho brata Šimona Petra v dnešnom evanjeliu? Hovorí im: «Poďte za mnou» (Mt 4,19). Toto znamená byť poslaní: nasledovať Krista, nie uháňať vpred vlastnými silami! Pán niektorých z vás pozve nasledovať ho ako kňazi a stať sa týmto spôsobom „rybármi ľudí“. Iných zavolá stať sa zasvätenými osobami. A iných zas zavolá do manželského života, stať sa milujúcimi otcami a matkami. Akékoľvek už je vaše povolanie, vyzývam vás: buďte odvážni, buďte veľkodušní, a predovšetkým buďte radostní!

Tu, v tejto krásnej katedrále zasvätenej Nepoškvrnenému počatiu vás povzbudzujem hľadieť na Máriu. Ona, keď povedala „áno“ anjelovmu posolstvu, bola mladá tak ako vy. No mala odvahu dôverovať v radostnú zvesť, ktorú počula a preniesť ju do života vernej oddanosti jej povolaniu, totálneho darovania seba samej a úplnej odovzdanosti láskyplnej starostlivosti Boha. Tak ako Mária, nech ste vy všetci mierni, avšak odvážni v prinášaní Ježiša a jeho lásky druhým.

Drahí mladí, s veľkou láskou zverujem vás všetkých, ako aj vaše rodiny jej materskému príhovoru. A prosím vás, aby ste sa za mňa pamätali modliť. Boh nech žehná Mjanmarsko![Myanmar pyi ko Payarthakin Kaung gi pei pa sei].

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-ej, zk, jb-
All the contents on this site are copyrighted ©.