2017-08-08 17:03:00

വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്കിന്‍റെ തിരുനാളില്‍ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍


 വി. ഡൊമിനിക്കിന്‍റെ തിരുനാളായ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാംതീയതി പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം:

വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്കിന്‍റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷശുശ്രൂഷയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്രതി നമുക്ക് പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT  Oggi rendiamo gloria al Padre per l’opera che san Domenico compì, al servizio del Vangelo predicato con la parola e con la vita.
ES  Hoy damos gracias al Padre por la obra que santo Domingo cumplió al servicio del Evangelio, predicado con la palabra y con la vida.
EN  Today we give glory to God for the work of Saint Dominic in the service of the Gospel which he preached with his words and his life.
FR  Rendons grâce au Père aujourd’hui pour l’œuvre de Saint Domenico Compì, au service de l’Évangile prêché par la parole et la vie.
DE  Heute preisen wir den Vater für das Werk, das Dominikus im Dienst des mit seinem Wort und Leben verkündeten Evangeliums vollbracht hat.
PL Dziś chwalimy Ojca za dzieło, jakiego dokonał św. Dominik w służbie Ewangelii głoszonej słowem i życiem.
AR  نرفع اليوم المجد للآب على العمل الذي قام به القديس عبد الأحد في خدمة الإنجيل الذي بشّر به بالكلمة والحياة.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.