2016-12-21 15:18:00

Pāvests: Jēzū satiekas Dieva un cilvēka cerība


Advents ir gaidīšanas un cerības laiks, vispārējās audiences dalībniekiem sacīja pāvests. Pirmssvētku tikšanās noritēja Pāvila VI zālē Vatikānā. Turpinot nesen iesākto katehēzes ciklu par kristīgo cerību, Francisks aicināja iedziļināties Dieva Dēla Iemiesošanās noslēpumā, caur kuru pasaulē ienāca cerība. Pravietis Isajs sludina Kristus atnākšanu: «Lūk, jaunava ieņems un dzemdēs Dēlu, un viņa vārds būs Emanuēls» (Is 7,14) un «Izaugs atvase no Jesses celma, un no viņa saknes uzplauks zieds» (Is 11,1). Šie vārdi atklāj Ziemassvētku patieso nozīmi. Dievs ir uzticīgs saviem solījumiem. Viņš tapa miesa, lai būtu kopā ar savu tautu un to atpestītu. Dievs atklāj jaunu valstību un dāvā cilvēcei jaunu cerību. Kāda ir šī cerība? Tā ir mūžīgā dzīve, sacīja Francisks.

Kad runājam par cerību, turpināja pāvests, – bieži domājam, ka tā ir kaut kas tāls un neredzams. Patiesībā tas, ko mēs ceram, vienmēr pārsniedz mūsu spēkus un mūsu skatienu. Kristus dzimšana vēstī par cerību, kas ir uzticīga, saprotama un redzama, jo tā balstās Dievā. Jēzus ienāk pasaulē un dāvā mums spēku iet kopā ar Viņu, lai mēs sasniegtu dzīvības pilnību un jaunā veidā izdzīvotu savu dzīvi. Cerēt nozīmē iet kopā ar Jēzu pretī Tēvam, kurš gaida. Šo ceļu apgaismo Betlēmē dzimušā Bērna dāvātā cerība. Svētais Pāvils saka: «Cerībā mēs jau esam atpestīti» (Rm 8,24).

Turpinot uzrunu, pāvests skaidroja, ka Adventa laikā daudzi kristieši savās mājās veido mazas betlēmītes. Šo tradīciju ieviesa svētais Francisks no Asīzes. Ziemassvētku notikuma atveidojums sludina prieku un cerību. Svētais tēvs pakavējās pie vietas, kur piedzima Jēzus Kristus. Tā ir Betlēme, mazs ciemats Jūdejas apgabalā. Pirms tūkstots gadiem tur piedzima Dāvids, Dieva izvēlētais Izraēļa gans un karalis. Dievam labpatīk darboties caur maziem un vienkāršiem cilvēkiem, sacīja pāvests. Betlēmē – šajā mazajā un neievērojamā vietā piedzima sen gaidītais «Dāvida dēls», Jēzus, kurā satikās Dieva un cilvēka cerība.

Ziemassvētku notikumā redzam Mariju, cerības Māti, – turpināja Svētais tēvs. Viņa ar savu «jā» vārdu ļāva Dievam ienākt pasaulē. Marijas jaunavīgā sirds bija cerības pilna. Dievs izvēlēja viņu, un viņa ieticēja Viņa vārdam. Tā, kura deviņus mēnešus bija jaunās un mūžīgās derības arka, Betlēmes stallītī kontemplē Bērnu un redz Viņā Dieva mīlestību, kas nāk atpestīt savu tautu un visu cilvēci. Blakus Marijai redzam Jāzepu, Jesses un Dāvida pēcteci. Arī viņš ieticēja eņģeļa vārdiem un, raugoties uz silītī dusošo Bērnu, kontemplē to, kas nāk no Svētā Gara, un kuru pats Dievs lika nosaukt vārdā Jēzus. Šis vārds ir cerības avots katram cilvēkam.

Betlēmē redzami arī ganiņi. Viņi pārstāv visus pazemīgos un nabadzīgos cilvēkus, kuri gaida Mesiju, «Izraēļa iepriecināšanu» (Lk 2,25) un «Jeruzalemes atpestīšanu» (Lk 2,38). Bērnā viņi redz piepildāmies Dieva apsolījumus un cer, ka pestīšana sasniegs arī katru no viņiem. Kas paļaujas tikai uz personīgo drošību, īpaši materiālo, negaida Dieva pestīšanu. Cilvēka roku radītie drošības līdzekļi nespēj mūs glābt. To var veikt tikai cerība un paļāvība Dievam. Mazie, vienkāršie gani paļaujas uz Dievu, cer uz Viņu un priecājas par Bērnu, kuru viņiem atklāja eņģeļi, sacīja Francisks.

Betlēmes notikumā ir arī eņģeļu koris, kas priecājas un slavē Dievu: «Gods Dievam augstībā un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem» (Lk 2.14). Kristīgā cerība izpaužas Dieva slavēšanā un pateicībā, jo Viņš ir atklājis mīlestības, taisnības un miera valstību. Savu uzrunu pāvests noslēdza ar aicinājumu labi sagatavoties Kristus dzimšanas svētku svinēšanai. Tie būs īsti svētki tikai tad, kad pieņemsim Jēzu, kad pieņemsim cerības sēklu, ko Dievs sēj mūsu personīgās un kopienas dzīves tīrumā. Un neaizmirsīsim, ka katrs mūsu «jā» vārds Jēzum ir dzīvs cerības asns, sacīja Svētais tēvs.

Audiences noslēgumā pāvests apsveica atsevišķas svētceļniekus grupas no dažādām Itālijas diecēzēm, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus, aicinot visus labi sagatavoties Kristus dzimšanas noslēpuma svinēšanai.

Francisks atgādināja, ka pirms dažām dienām Vatikānā viņš tikās ar Kongo Demokrātiskās Republikas Bīskapu konferences prezidija locekļiem. Svētais tēvs aicināja šīs valsts iedzīvotājus savas vēstures delikātajā brīdī intensificēt izlīguma un miera veicināšanu. Lai visi, kuru rokās ir politiskā vara, ieklausās savas sirdsapziņas balsī, spēj saskatīt savu līdzcilvēku ciešanas un cenšas kalpot kopējam labumam, vēlēja pāvests. Viņš apliecināja, ka lūdzas par šo dārgo tautu. Francisks mudināja ticīgos lūgties, lai Kristus dzimšana atver jaunas cerības ceļu.

S. Krivteža / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.