2016-12-17 19:47:00

Kardināls Leonardo Sandri nes cerības vēsti Ukrainai


Ikdienas realitāte, ko sastāda nabadzība, karš, tūkstošiem cilvēku, kas palikuši bez mājām un bez nekā, korupcija un daudzas šķelšanās formas. Šādi situāciju, kas valda Ukrainā, raksturo kardināls Leonardo Sandri. 10. decembrī viņš nesa cerības vēsti ukraiņu ticīgajiem, jo īpaši tiem, kas Mukačevā piedalījās Svēto Kirila un Metodija baznīcas iesvētīšanas ritā. Vietējai katoļu kopienai, kas pārdzīvo pārbaudījumus, tāpat kā daudzi citi ukraiņi, Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts norādīja uz atbalsta punktu, kas ir gan simbolisks, gan konkrēts, proti, uz altāri, kas tika konsakrēts reizē ar baznīcu. Kardināls atgādināja, ka Kristus, kurš nomira un augšāmcēlās, ir pestīšanas enkurs daudzo mūsdienu trausluma izpausmju un mūsu cilvēcisko plānu priekšā.

Svinībās Mukačevā – vēsturiskajā bizantiešu rita eparhijas sēdeklī, piedalījās dažādu konfesiju bīskapi. Kopā ar viņiem – daudzi, jo daudzi ticīgie, kas, neraugoties uz stindzinošo laiku, liecināja par dziļo ticību un gribu būt par dzīvām cilvēciskās kopības un miera zīmēm. Spītējot aukstumam, garas ticīgo rindas, tai skaitā bērni un sirmgalvji, daudzi no kuriem stāvēja kājās, piedalījās gandrīz trīs stundas ilgajā liturģijā. Viņiem pāvesta sūtnis, kardināls Sandri novēlēja būt par zemes gaismu un sāli, par konkrētiem tuvākmīlestības, tuvākā pieņemšanas un solidaritātes apustuļiem.

No Vatikāna atbraukušais viesis aicināja raudzīties nākotnē, uzticoties Dievam un apzinoties, ka arī vissmagākajos brīžos neesam vieni. “Ir jāspēj saklausīt, ka Baznīca ir mūsu Māte un sajust daudzo brāļu mierinājumu, gan to, kas iet mums līdzās, gan arī to, kas palīdz no debesīm,” sacīja kardināls Sandri. Viņš atgādināja par svēto Kirila un Metodija piemēru. Šie divi Evaņģēlija kalpi bija kultūras kaldinātāji un tiltu veidotāji starp Baznīcu un tautām.

Runājot par slāvu tautu apustuļiem, kardināls atcerējās arī svētā Jāņa Pāvila II vārdus, ar kuriem viņš cildināja svēto Kirila un Metodija devumu visai Eiropai. Apustuliskajā vēstulē “Egregiae virtutis” lasām: “Novēlu, lai pazūd tas, kas šķir Baznīcas, kā arī tautas un nācijas. Lai tradīciju un kultūras dažādība rāda vienas kopīgas bagātības piepildījumu.” Iedvesmojoties no šiem svētā Jāņa Pāvila II vārdiem, kardināls Sandri no savas puses izteica šādu vēlējumu: “Lai Eiropa no jauna atrod Evaņģēlija gaismu kā iedvesmas kritēriju savai darbībai. Lai tā liek centrā cilvēku un viņa cieņu, nevis citus kritērijus un citus tirgus.”

Svinību noslēgumā Austrumu Baznīcu kongregācijas prefekts vietējai kopienai uzdāvināja biķeri kā visu Austrumu katoļu kopienu vienotības zīmi un apņēmību lūgties par visiem brāļiem no citām kristīgajām kopienām, ejot ceļu, kas ved pretim pilnīgai to vienotībai.

I. Šteinerte/VR
All the contents on this site are copyrighted ©.