2016-12-14 15:11:00

Ziemassvētki ir cerības svētki


Kādi ir mūsu cerības iemesli? Uz kāda pamata varam cerēt tad, kad liekas, ka viss ir beidzies, ka nekam vairs nav jēgas? – šim jautājumam pievērsās pāvests kristīgās cerības tematam veltītajā katehēzes mācībā. Trešdienas, 14. decembra, vispārējās audiences laikā viņš atgādināja, ka Dievs ir lielāks par mūsu grēku. Dievs ir spējīgs uzvarēt pat vislielāko, visapkaunojošāko un visbriesmīgāko grēku. Dievs ir uzticīgs. Viņš panāk uzvaru ar mīlestību un piedošanu. To visu mums vajadzētu labi iegaumēt un vienmēr paturēt savā prātā – sacīja Francisks.

Tā kā tuvojas Ziemassvētki, pāvests savai katehēzei izvēlējās fragmentu no Isaja grāmatas (sal. Is 52,7.9-10), lai palīdzētu atvērties cerībai. Viņš norādīja, ka cilvēks atveras cerībai, pieņemot pestīšanas Labo vēsti. No jauna atrodot Dievu, viņš ticībā atrod pats sevi. Pravietis Isajs runā par mieru: „Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru…”. Francisks paskaidroja, ka miera vēstnesis skrien, lai vēstītu priecīgo atbrīvošanas un pestīšanas vēsti un sludinātu, ka Dievs ir valdnieks. Šajā kontekstā Svētais tēvs atgādināja, ka Dievs nekad neatstāj savu tautu vienu, Viņš ir uzticīgs un lielāks par grēku. Viņš uzvar grēku ar mīlestību. Ko tas nozīmē?

Tas nozīmē, ka „Dievs valda” – turpināja pāvests. Ar šiem vārdiem tiek apliecināta ticība Kungam, kurš savā varenībā noliecas pār cilvēci, lai dāvātu žēlsirdību un atbrīvotu cilvēku no visa, kas izkropļo viņā skaisto Dieva attēlu. Tad, kad mēs dzīvojam grēkā, Dievs attēls ir izkropļots. Mīlestības pilnība būs nekas cits kā Jēzus iedibinātā valstība. Tā būs piedošanas un miera valstība, ko mēs svinam Ziemassvētkos un kas sasniedz savu galīgo piepildījumu Lieldienās.

Francisks piebilda, ka visskaistākais Ziemassvētku prieks ir iekšējais prieks par saņemto miera un piedošanas dāvanu. Mēs varam droši teikt: Kungs ir dzēsis manus grēkus, Kungs man ir piedevis, Kungs ir bijis pret mani žēlsirdīgs. Viņš atnāca mani atpestīt. Lūk, tas ir Ziemassvētku prieka avots. Tie ir mūsu cerības iemesli! Kad liekas, ka viss ir „cauri”, kad visapkārt redzam tik daudz negatīvā un ir grūti ticēt, kad uznāk kārdinājums teikt, ka nekam vairs nav jēgas, tad ir jāatceras Labā vēsts, kuru vēstī „prieka vēstneša soļi”, proti, ziņa par to, ka Dievs nāk, lai veidotu kaut ko jaunu. Viņš nāk, lai nodibinātu miera valstību. Viņš nāk, lai nestu brīvību un mierinājumu. Izmisums ir uzvarēts, jo mūsu vidū ir Dievs. Tāpēc mēs esam aicināti mosties no miega, kļūt par cerības cilvēkiem, līdzdarboties tanī, lai atnāktu šī gaismas valstība, ko Dievs ir paredzējis visiem cilvēkiem.

Cik briesmīgi, ja kristietis pazaudē cerību! – sacīja pāvests. Kristietis, kurš nespēj saskatīt cerības apvāršņus un savā priekšā redz tikai mūri, ne uz ko necer. Tomēr Dievs iznīcina šos mūrus ar piedošanu. Tāpēc mums ir jālūdzas. Mums jālūdz, lai katru dienu Kungs dotu mums un visiem cilvēkiem to cerību, kas rodas, saskatot Betlēmes silītē pašu Dievu. Francisks uzsvēra, ka mums uzticētā Labā vēsts ir steidzami jāizplata pasaulē. Mums ir jāskrien to sludināt, tāpat kā to darīja Isaja grāmatā aprakstītais vēstnesis, jo pasaule vairs nevar gaidīt. Cilvēce ir izsalkusi un izslāpusi pēc taisnības, patiesības un miera. Līdz ar Betlēmes Bērna dzimšanu, piepildās Dieva apsolījums. Ziemassvētki ir diena sirds atvēršanai – sacīja pāvests.

Uzrunājot atsevišķas svētceļnieku grupas, Francisks atgādināja, ka Adventa laiks ir laba izdevība padziļināt savu ticību, atvērt savu sirdi citu cilvēku vajadzībām un pilnīgāk izdzīvot savu kristīgo aicinājumu. Bez tam Svētais tēvs atgādināja, ka šo uzdevumu veikšanā būtiska nozīme ir ikdienas lūgšanai, Dieva Vārda kontemplācijai, dalības ņemšanai rīta Rorātmisē un Adventa rekolekcijās.

J. Evertovskis / VR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.