2016-10-12 14:09:00

Watykan w ONZ: praworządność – szczebel krajowy i międzynarodowy


Państwa winny zapewniać dostęp do wymiaru sprawiedliwości wszystkim obywatelom, także najuboższym i najsłabszym. Państwo prawa ma być wyrazem społecznej troski o biednych i wykluczonych. Takie stanowisko Stolicy Apostolskiej zaprezentował 6 października w Nowym Jorku jej stały obserwator przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Abp Bernardito Auza wystąpił podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ na spotkaniu poświęconym praworządności na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Watykański dyplomata wyraził uznanie dla wysiłku, jaki Narody Zjednoczone wkładają we wdrażanie umów wielostronnych, które „ułatwiają dostęp do sprawiedliwości wszystkim, w tym najbiedniejszym i najbardziej potrzebującym”. Zaapelował o jeszcze większą troskę wspólnoty międzynarodowej o ludzi znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach, jak „aresztowani, ubodzy, uchodźcy czy przesiedleńcy”. Stolica Apostolska stoi na stanowisku, że troska o te grupy społeczne będzie wyznacznikiem sukcesu bądź niepowodzenia oenzetowskiej Agendy Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r.

Abp Auza zaapelował do osób związanych z wymiarem sprawiedliwości, takich jak sędziowie, prokuratorzy czy adwokaci, aby w szczególny sposób miały na uwadze potrzeby „ludzi niesprawiedliwie zatrzymanych, bezpodstawnie oskarżonych, cierpiących na zaburzenia umysłowe i fizyczne, a także nie mających obrońcy czy politycznych wpływów ani środków do wyegzekwowania własnych praw”. Wskazał, że Stolica Apostolska jest zainteresowana, czy te kategorie ludzi znajdą uznanie w systemie prawnym.

Watykański przedstawiciel w ONZ wskazał także na potrzebę zagwarantowania wolności opinii i słowa. Podkreślił, że „więzienie bądź mordowanie dziennikarzy, ludzi prowadzących badania czy działaczy jest często znakiem, że pewne siły polityczne chcą uniknąć odpowiedzialności, a to jest sprzeczne z praworządnością”.  W tym kontekście zaapelował o większą niezależność wymiaru sprawiedliwości. Przypomniał słowa Papieża Franciszka, że kiedy „brakuje takiej wolności, wymiar sprawiedliwości danego państwa jest skorumpowany i korumpujący”.

auk/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.