2015-01-22 13:50:53

Påven Franciskus tar emot finsk ekumenisk delegation i Vatikanen "Hoppas att de ekumeniska banden växer starkare"


(22.01.2015) Under veckan för bön för Kristen Enhet är det tradition att påven tar emot den ekumeniska delegationen från Finland som varje år gör en vallfärd till Rom under denna vecka. Under veckan infaller även den helige Henriks högtid, Finlands skyddshelgon, som man firar under pilgrimsfärden den 18:e januari. Påven Franciskus tog emot gruppen på torsdagmorgonen, och påpekade just att ”det är en tradition som pågår sedan 30 år”.

I sitt tal utgick han från den Helige Johannes Paulus II:s ord för 30 år sedan när han tog emot den första ekumeniska delegationen: "Det faktum att ni har kommit hit tillsammans är redan ett vittnesbörd om betydelsen av era insatser för enhet. Det faktum att ni ber tillsammans är ett vittnesbörd om er tro att endast genom Guds nåd kan vi uppnå enhet. Det faktum att ni läser trosbekännelsen tillsammans, är ett vittnesbörd om kristendomens enda gemensamma tro.” Då hade man redan tagit de första viktiga stegen på en gemensam ekumenisk resa, mot full och synlig kristen enhet. Sedan dess har mycket gjorts, och säkert finns det mycket kvar att göra i Finland för att "växa i den partiella gemenskapen som finns mellan kristna, mot full gemenskap i sanning och kärlek" (Johannes Paulus II, Encyklikan Ut Unum Sint , 14).

Ert besök sammanfaller med Böneveckan för Kristen Enhet. I år fokuserar vår reflektion över Jesu ord till den samariska kvinnan vid brunnen: "Ge mig att dricka" (Joh 4,7). Vi påminns om att källan till all nåd är Herren själv, och att hans gåvor förvandlar de som tar emot dem, och låter dem vittna om det verkliga livet som kommer från Kristus. Evangeliet berättar hur många samariter trodde på Jesus genom kvinnans vittnesbörd (jfr Joh 4,39)”, sa påven Franciskus och upprepade det den lutherske biskopen Vikström hade sagt att ”katoliker och lutheraner kan göra mycket tillsammans, för att vittna om Guds barmhärtighet i vårt samhälle. Ett gemensamt kristet vittnesbörd är särskilt viktigt inför den misstro, otrygghet, förföljelse och det lidande som många människor i världen upplever idag”.

Denna gemensamma vittnesbörd kan stödjas och uppmuntras av framstegen i den teologiska dialogen mellan kyrkorna. Den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelseläran, som undertecknades officiellt för drygt femton år sedan mellan Lutherska Världsförbundet och den Katolska Kyrkan, kan fortsätta att bidra med försoning och samarbete. Den nordiska luthersk-katolska dialogen i Finland och Sverige, med temat rättfärdiggörelse i kyrkans liv, tar upp viktiga frågor som härrör från denna gemensamma deklaration. Låt oss önska att ytterligare konvergens kan komma ur denna dialog kring begreppet kyrkan som ett tecken och ett redskap för den frälsning som ges till oss i Jesus Kristus.

Jag ber för att ert besök i Rom ska bidra till att stärka de ekumeniska relationerna mellan lutheraner och katoliker i Finland, som redan är mycket goda sedan år tillbaka. Må Herren sända sanningens Ande över oss och vägleda oss till en allt större kärlek och enhet.
All the contents on this site are copyrighted ©.