2015-01-14 14:07:35

„Isten igaz imádása nem megosztást hoz, hanem a mindenkinek kijáró szabadságot, tiszteletet és elkötelezettséget” – Ferenc pápa homíliája Joseph Vaz szentté avatásán


RealAudioMP3 Sri Lankai apostoli útjának második napján Ferenc pápa Colombo-ban – közel egymillió hívő jelenlétében – ünnepi szentmise keretében szentté avatta Boldog Vaz József indiai misszionárius papot. Beszédében a pápa az új szent papi, misszionáriusi és a megosztottságokat legyőző lelkületét méltatta.

Kedves Fivéreim és Nővéreim!

Vaz Szent József - szavával és életpéldájával a krisztusi örökség szolgálatában

„És meglátja a föld minden határa, hogy szabadulást szerez Istenünk” (Iz 52,10)

Ezt a csodálatos jövendölést hallottuk a mai olvasmányban. Izajás próféta megjövendöli Jézus Krisztus evangéliuma hirdetését egészen a föld határáig. Ennek a jövendölésnek különös jelentése van számunkra, akik Vaz Szent József, az evangélium nagy misszionáriusának szentté avatását ünnepeljük. Miként az egyház történelmének megszámlálhatatlanul sok más hithirdetője, ő is a föltámadt Úr parancsának válaszolt: „Tegyetek tanítványommá minden népet” (v.ö. Mt 28,19). Szavaival, de főként élete példájával elvezette ezt a népet a hitre, hogy „megadja nekünk az összes szenttel közös örökséget” (ApCsel 20,32).

Szent Józsefben az Istennek Sri Lanka népe iránti jósága és szeretete ékes jelét látjuk. Egyúttal ösztönzést is látunk az evangéliumban való kitartásra, hogy növekedjünk az életszentségben és hogy tanúságot tegyünk a kiengesztelődés evangéliumi üzenetéről, aminek Vaz Szent József életét áldozta.

A ceyloni katolikusokat kereste és mindenkihez eljutott

A Dél-indiai Goa tartomány szülötte, oratoriánus szerzetes, Vaz Szent József, a misszionárius buzgóság és az itteni lakosok iránti nagy szeretet indíttatására érkezett ebbe az országba. Az akkori vallásüldözés miatt koldusnak öltözött, papi kötelezettségeit titokban végezte, amikor a hívekkel találkozott, gyakorta éjjel. Erőfeszítései lelki és erkölcsi támogatást adtak az üldözött katolikus lakosságnak. Különleges vágya volt, hogy a betegeket és szenvedőket szolgálja. A Kandyban dúló himlőjárvány idején a betegeket ápoló szolgálata olyannyira kiváltotta a király megbecsülését, hogy nagyobb szabadságot engedélyezett számára szolgálata betöltéséhez. Így aztán Kandyból kiindulva tudta elérni a szigetország más területeit. Élete felemésztődött a misszionárius munkában és végső kimerültségben halt meg 59 éves korában, amikor már szentként tisztelték. Vaz Szent József továbbra is példa és mester marad sok szempontból, ezek közül háromra szeretnék összpontosítani.

Papként az Isten irgalmas és kiengesztelő szeretetének a jelképe

Mindenekelőtt kiváló pap volt. Sokan vannak itt közöttünk papok, szerzetesek és szerzetesnők, akik miként Vaz Szent József, életüket az Isten evangéliuma és a felebarát szolgálatára szentelték. Arra bátorítalak benneteket, hogy tekintsetek Vaz Szent Józsefre, mint egy biztos vezetőre. Ő arra tanít minket, hogy menjünk ki a perifériákra, hogy Jézus Krisztust mindenütt megismerjék és szeressék. Ő példája az evangéliumért vállalt türelmes szenvedésnek, az elöljárók iránti engedelmességnek és az Isten egyháza szeretettel teli gondozásának (v.ö. ApCsel 20,28). Hozzánk hasonlóan egy gyors és mély átalakulás korszakában élt; a katolikusok kisebbségben voltak és gyakran egymást közt megosztva, benső ellenségeskedések és kívülről jövő üldöztetés közepette. Ennek ellenére, minthogy az imádságban folyamatosan egyesült a feltámadt Úrral, olyan helyzetben volt, hogy az egész lakosság számára az Isten irgalmas és kiengesztelő szeretetének a jelképe lett.

Szolgál- különbségtétel nélkül - mindenkit

Másodsorban Vaz Szent József megmutatta nekünk a vallási megosztottságok felülmúlásának jelentőségét a béke szolgálatában. Az Isten iránti osztatlan szeretete megnyitotta őt a felebaráti szeretetre; szolgálatát a szükséget szenvedőknek szentelte, bárkik és bárhol is legyenek. Példája ma tovább ösztönzi az egyházat Srí Lankán, mely önként és nagylelkűen szolgálja a társadalom minden tagját. Nem tesz különbséget faj - és hiszem - törzsi hovatartozás, társadalmi vagy vallási helyzet között abban a szolgálatban, melyet iskolák, kórházak, klinikák és más szeretet művek fenntartásán keresztül lát el. Nem kér semmi mást, mint a szabadságot, hogy előmozdítsa a misszióját. A vallásszabadság alapvető emberi jog. Minden embernek szabadnak kell lennie, egyedül vagy közösségben másokkal, az igazság keresésében, a vallási meggyőződések nyílt megvallásában, megfélemlítéstől és külső kényszertől mentesen. Amint Vaz Szent József élete tanítja, az Isten hiteles imádása nem jár együtt a hátrányos megkülönböztetéssel, a gyűlölettel és az erőszakkal, hanem tiszteletben tartja az élet szakralitását, mások méltóságát és szabadságát és a mindenki javát szolgáló szeretetteljes elkötelezettségre vezet.

Missziós küldetés - tisztelettel, odaadással, kitartással és alázattal

Végül Szent József a missziós lendület példáját nyújtja nekünk. Jóllehet azért jött Ceylonba, hogy megsegítse és támogassa a katolikus közösséget, evangéliumi szeretetében végül eljutott mindenkihez. Elhagyva a hazáját, a családját, a családi környezet támaszát, válaszolt a hívó hangra, hogy elinduljon és Jézusról szóljon, bárhová is kerüljön. Vaz Szent József tudta, hogyan nyújtsa Krisztus igazságát és szépségét egy sokfelekezetű környezetben, tisztelettel, odaadással, kitartással és alázattal az Isten irgalmas és kiengesztelő szeretetének a jelképe. Ez a mi utunk Jézus mai követőinek is. Arra kaptunk meghívást, hogy „kimenjünk” ugyanolyan buzgalommal és bátorsággal, mint Szent József, de az ő érzékenységével is, mások iránti tiszteletével, az ő vágyával, hogy megossza velük a kegyelem szavát (v.ö. ApCsel 20,32), aminek van hatalma, hogy építse őket. Hivatásunk arra szól, hogy missziós tanítványok legyünk.

Hitben megerősödve és a megbékélés szolgálatában

Kedves Fivéreim és Nővéreim, kérem, hogy Vaz Szent József példája nyomán ennek az országnak a keresztényei megerősítést nyerjenek a hitben és még inkább hozzájáruljanak a béke, az igazságosság építéséhez és a kiengesztelődéshez a Sri Lanka-i társadalomban. Ezt várja tőletek Jézus. Ezt tanítja nektek Vaz Szent József. Ezt kéri tőletek az egyház. Mindnyájatokat az új szent imádságaira bízlak, azért, hogy egységben az egész egyházzal szerte a világon, új dalt énekelhessetek az Úrnak és hirdessétek dicsőségét a föld minden határáig. Mert nagy az Úr és minden dicséretre méltó (v.ö. Zsolt 96,1-4)! Ámen.

Colombo Sri Lanka 2015. január 14.

(vl)
All the contents on this site are copyrighted ©.