2014-01-14 16:28:26

Jauniausias vyriausias nominuotas kardinolas L. F. Capovilla


Kardinolų kolegija pasipildys naujais nariais vasario 22 dieną. Popiežius Pranciškus sekmadienį pranešė vardus devyniolikos vyskupų, kuriems skyrė kardinolišką tarnystę. Naujų kardinolų sąraše pirmauja italai, kurie papildytoje Kardinolų kolegijoje pagal jau daugelį amžių nusistovėjusią tradiciją ir toliau sudarys skaitlingiausią tautinę kardinolų grupę. Iš devyniolikos išrinktųjų penki yra italai. Priminsime jų vardus: Pietro Parolin, Popiežiaus Valstybės sekretorius; Lorenzo Baldisseri, Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius; Beniamino Stella, Kunigų kongregacijios prefektas ir Gualtiero Bassetti, Perudžos arkivyskupas, kurie pagal amžių turi teisę dalyvauti konklavoje, o taip pat garbingo amžiaus arkivyskupas emeritas Loris Francesco Capovilla, kurį popiežius paskyrė kardinolu už ypatingus nuopelnus.

Arkivyskupo Capovilla, buvusio popiežiaus Jono XXIII asmeninio sekretoriaus skyrimas kardinolu gali kelti nuostabą ypač dėl jo garbingo amžiaus. Šiemet spalio 14-ąją būsimam kardinolui sukanka 99-eri. Be to, naujos tarnystės suteikimas šiemet sutampa su dar vienu svarbiu kardinolo gyvenime įvykiu: Atvelykio sekmadienį, balandžio 27 d., palaimintasis popiežius Jonas XXIII bus paskelbtas Bažnyčios šventuoju, kartu su pal. Jonu Pauliui II.

Po Jono XXIII mirties arkivyskupas Capovilla, be atsakingų pareigų Italijos Bažnyčioje, daug pasidarbavo popiežiaus Jono XXIII atminimo įamžinimui. Per pastaruosius kelis dešimtmečius jis yra parengęs nevieną svarbų veikalą apie Angelo Giuseppe Roncalli, Joną XXIII, kurio pontifikatas Bažnyčiai atvėrė naują atsinaujinimo laikotarpį. Atsinaujinimą ypač popiežius Pranciškus yra iškėlęs kaip savo viso veikimo pagrindinį siekį. Arkivyskupas Capovilla taip pat dabar, nepaisant senyvo amžiaus, nenuilstamai rašo ir tvarko atsiminimus, komentuoja istorikų ir biografų žinias apie Vatikano II susirinkimą sušaukusį popiežių.

Būsimasis kardinolas arkivysk. Capovilla jau keletą dešimtmečių gyvena popiežiaus pal. Jono XXIII gimtinėje Sotto il Monte, šiaurės Italijos Bergamo provincijoje. Tiesa, miestelis dabar pagal būsimą šventąjį pavadintas Sotto il Monte Giovanni XXIII. Arkivyskupą, vos išgirdusį žinią, kad yra skiriamas kardinolu, pašnekimo Vatikano radijo bendradarbis. Štai kaip paskyrimą priėmė ir įvertino devyniasdešimt devintuosius einantis arkivyskupas Loris Francesco Capovilla, kuris pagal amžių yra trečias vyriausias vyskupas pasaulyje ir netrukus, tapęs kardinolu, bus vyriausias Kardinolų Kolegijos narys:

Žinia mane pasiekė visiškai nelauktai. Esu labai prisirišęs prie Popiežiaus asmens, nuo jaunystės laikų Venecijos kunigų seminarijoje taip mane išauklėjo: prisirišau ne tik jausmais, tačiau protu ir mažais veiksmais, kuriuos stengiausi atlikti per savo jau labai ilgą gyvenimą ir 74 kunigystės metus. Man paskyrimas buvo visiška staigmena. Apstulbau, pasakojo Vatikano radijui paskirtasis kardinolas Loris Capovilla.

Apstulbau ir pasakiau: „Noriu ir aš pakartoti tai, ką paskutinis iš Bergamo kilęs kardinolas Gustavo Testa įrašė į savo herbo skydą: „Vien Tavo malonė“ („Sola gratia tua“)! Jei šitaip mane įvertino, jei šis paskyrimas mane pasiekė kaip šviesos spindulys gyvenimo saulėlydyje, už tai galiu dėkoti tik popiežiui Jonui už jo pavyzdį ir šventumą, ir popiežiui Pranciškui už jo gerumą ir meilę; mano, senuko kunigo, asmenyje Šventasis Tėvas panoro pagerbti visus pačius nuolankiausius, tyliai tarnaujančius kunigus! Visuomet laikiau save Dievo darbininku ir jaučiausi kaip mažiausias iš mažiausių. Tarnavau, ir kol Dievas norės toliau tarnausiu, mylėsiu ir tikėsiu žmonijos šeimos vienybe.

Loris Francesco Capovilla, po popiežiaus Jono XXIII mirties 1963 metais, popiežius Pauliaus VI pirma paskyrė Chieti arkivyskupu metropolitu, o po kelerių metų perkėlė į Loreto šventovę, kur septyniolika metų ėjo ganytojines Loreto prelato pareigas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.