2013-01-08 14:39:29

”Den kristna affärsledarens kallelse– Ett nytt dokument från Påvliga rådet för rättvisa och fred.” av Henrik Alberius


(08.01.2013) Vi har saxat delar ur artikeln ”Den kristna affärsledarens kallelse– Ett nytt dokument från Påvliga rådet för rättvisa och fred.” av Henrik Alberius ur nummer 8/2012 av tidskriften Signum

”Inom loppet av ett år har Påvliga rådet för rättvisa och fred, Justitia et Pax, publicerat två stora dokument på det ekonomiska området. Det första ... väckte en stormig debatt både i och utanför Rom. När rådet i mars 2012 offentliggjorde ett nytt dokument med ekonomiska förtecken blev mottagandet ett annat.

... Visserligen avstår Justitia et Pax inte heller den här gången från att kritisera en hel del i vår tids affärsliv, men samtidigt formulerar rådet här en positiv katolsk tanke kring vad som är denna verksamhets väsen och mål.

... Det kan inte ... beskyllas för att placera kyrkan tillsammans med rörelser som Indignados (De indignerade) eller Occupy Wall Street. I stället är denna nya text en analys av vad det vill säga att vara affärsledare, en analys som bygger på en grannlaga tillämpning av katolsk moralfilosofi och sociallära. ...

När Justitia et Pax så placerar affärslivet i den kontext som utgörs av mänsklig utveckling i stort, erkänner det också mångfalden i det nutida affärslivets former. Samtidigt har dokumentet fått ett uttalat personligt tilltal, vilket gör att det är lättillgängligt och inte behöver upplevas som ”regler” som tvingas på uppifrån.

Den första är att verksamheten inom affärslivet inte är ett nödvändigt ont, utan just en kallelse. Den är en sant mänsklig och kristen kallelse som kommer från Gud, därför att den erbjuder en chans att agera för att ge människan en möjlighet att växa och blomstra genom sitt arbete.

... Den andra bärande tanken är att dagens ledare behöver möta en positiv uppskattning av de utmaningar som de står inför. ...

För det tredje påpekar Justitia et Pax:s dokument att den större delen av affärslivet utspelar sig på en ”mikronivå” inom ekonomin. ..(och) lyfter det fram den klassiska Justitia et Pax-metoden att ”se, bedöma och agera” för att hjälpa ledarna i de val de ställs inför. ...
För det fjärde riktar dokumentet en klar uppmaning till affärsledarna att leva sina liv som en helhet. Vi har alla en tendens att dela upp våra liv mellan arbete och egen tid. ....

För det femte lyfter dokumentet fram den relativism och utilitarism som förvränger klimatet i många av dagens företag och samtidigt utgör ett uppenbart hot mot en sund förståelse av affärslivets kallelse.

Orden ”kreativitet” och ”initiativ” upprepas om och om igen i dokumentet och får sägas vara en sjätte bärande tanke. Å ena sidan speglar det den klassiska kristna tanken att det är vår kreativitet som skiljer oss från alla andra levande varelser. Å andra sidan är det ett erkännande av något som blir uppenbart när man börjar tala med verklighetens affärsledare: att de motiveras av mycket mer än bara ekonomisk framgång, mer eller mindre upplyst egenintresse eller något slags abstrakt socialt kontrakt, som ofta lyfts fram i ekonomisk litteratur.

Ännu en viktig tanke kan vaskas fram ur detta dokument, men på ett mer indirekt sätt. Det är ett erkännande av att katolska ledare inte alltid har tagit affärsvärlden på allvar. ... Justitia et Pax vidgår i sin text att affärsledare ibland måste konfrontera såväl världsliga som kyrkliga miljöer där entreprenörskap i någon av dess många former bemöts fientligt. Det är svårt att läsa det som något annat än en kritik av den i grunden nedlåtande syn på affärslivet som kan märkas inom kyrkan.

I det avseendet är detta dokument ett klart ställningstagande för att affärslivet och dess ledare har en viktig betydelse för utvecklingen generellt och för att människan ska kunna leva och växa. Kyrkans stora uppskattning av arbetets roll för människan att förverkliga sin värdighet får här en motsvarighet för dem som har till uppgift att erbjuda detta arbete.”All the contents on this site are copyrighted ©.