2013-01-07 15:09:50

Påvens tal till den diplomatiska kåren


(07.01.2013) Benedictus XVI har gjort en brådskande vädjan till civila och politiska myndigheter om att arbeta för freden i världen. Påvens appell framfördes på måndagen under sitt årliga tal till medlemmarna av den diplomatiska kåren ackrediterade vid den Heliga Stolen.

I sitt tal till representanter för de 179 länder som för närvarande har fullständiga diplomatiska förbindelser med Vatikanen, liksom medlemmar av ett stort antal internationella organisationer som EU, Malteserorden och PLO, betonade Benedictus XVI att världens ledare har ett stort ansvar inom fredsarbetet. De är de första som är kallade – sa han - att lösa de många konflikter som orsakar blodsutgjutelse i vår mänskliga familj.

Påven fortsatte med att lista de mest angelägna problemområden med början med Syrien, som han sa "slits sönder av oändliga massakrer och är skådeplatsen för fruktansvärda lidanden bland civilbefolkningen".

"Jag förnyar min vädjan om ett eldupphör" - sa påven - "och om början så snabbt som möjligt på en konstruktiv dialog för att få ett slut på en konflikt som inte får några segrare men endast besegrade om det fortsätter, som lämnar efter sig endast ett ruinfält".

Påven stannade kvar vid fredstemat och hade starka ord oro rörande det heliga landet där israeler och palestinier måste "förplikta sig till en fredlig samexistens inom ramen för två suveräna stater" sa han.

Benedictus XVI fortsatte med att nämna Irak, Libanon, Nordafrika, Afrikas horn, Demokratiska republiken Kongo, Mali, Centralafrikanska republiken och Nigeria som - observerade han - regelbundet är skådeplatsen för terroristattacker som skördar offer framförallt bland de troende som är de samlade i bön.

Och påven fördömde "religiös fanatism", som han sa är en förfalskning av
religion eftersom religion syftar till att förena män och kvinnor med Gud.

Han nämnde också hoppfulla tecken runt om i världen, och sa att fredsuppbyggande arbete alltid kommer till stånd genom att skydda människor och deras grundläggande rättigheter. Främst bland dessa - betonade han - "är respekten för mänskligt liv i varje skede av livet", och i detta avseende uttryckte han tillfredsställelse inför en resolution från Europarådet som uppmanar till förbud mot dödshjälp.

Benedictus XVI uttryckte sedan oro inför ansträngningar som görs av olika länder för att införa eller utöka lagstiftning som dekriminaliserar abort och om ett nytt beslut av den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter rörande in vitro fertilisering.

Påven återvände till det fredsskapande temat och betonade hur utbildning är oumbärlig för världsfreden. Det är angeläget - påpekade han - att utbilda morgondagens ledare, och han vädjade om investeringar i utbildning i utvecklingsländer där skapandet av rättssystem som är rättvisa och respekterar människovärdet är nödvändiga om social och ekonomisk rättvisa ska uppnås.

Fred i samhället - sa påven - äventyras också av vissa hot mot religionsfriheten, och han pekade på marginaliseringen av religion i samhällslivet.

I en allt mer öppen värld – sa Benedictus XVI - "är skapandet av fred genom dialog inte längre ett val, utan en nödvändighet".

Han talade sedan om 50: e årsdagen av encyklikan "Pacem in Terris" och påminde om att fred är ett tomt ord om det inte närs och fullkomnas av kärlek. Kärlek är kärnan i den Heliga stolens diplomatiska aktivitet och hela den Katolska kyrkans aktivitet. Och i kärlekens namn "vill kyrkan vara nära alla de som lider av naturkatastrofer". Och han nämnde översvämningsoffer, orkanoffer och offer för jordbävningar i förstörda områden över hela världen.

Benedictus XVI avslutade sitt tal med att erinra om det Andra Vatikankonciliet som inleddes för 50 år sedan – med en hänvisning till påven Paulus VI som sände ut budskap som fortfarande är relevanta, inklusive en riktad till världens ledare. "Er uppgift i världen" - sa han - är att vara initiativtagarna till ordning och fred bland människor. Men glöm aldrig detta: det är Gud som är den stora konstnären vad gäller ordning och fred på jorden".

(På bilden ser vi Benedictus XVI i samtal med Sveriges ambassadör vid den Heliga stolen Ulla Gudmundson)All the contents on this site are copyrighted ©.