2011-09-12 15:42:58

Ankona: pāvests tiekas ar ģimenēm, priesteriem un saderinātajiem


Smelties spēku Euharistijā, lai uzticīgi izdzīvotu savu piederību Kristum un Baznīcai, un liecināt jaunajām paaudzēm, ka kristīgā dzīve ir skaista – uz to Benedikts XVI mudināja laulātos pārus un priesterus, tiekoties ar viņiem 11. septembra pēcpusdienā Ankonas Sv. Siriaka katedrālē. Svētais tēvs aicināja priesterus būt atvērtiem un žēlsirdīgiem pret tiem pāriem, kuriem ir grūtības ievērot savas saistības, savukārt laulātos mudināja mīlēt savus garīgos ganus, būt iecietīgiem pret viņu trūkumiem, taču reizē prasīt, lai viņi būtu priekšzīmīgi Dieva kalpi. Pāvests norādīja uz nepieciešamību kā vieniem tā otriem smelties no Euharistijas avota.

Tikšanās notika vienā no interesantākajām viduslaiku katedrālēm Itālijā, kur romāņu stils saplūst ar bizantiešu dekorācijām un gotiskajiem elementiem. Dievnams atrodas pakalnā, no kura paveras skaists skats uz Ankonas pilsētu un jūru. Pāvests pieminēja gan šo dabas skatu skaistumu, gan arī norādīja uz celtnes arhitektonisko harmoniju. Viņš atgādināja arī par abu aicinājumu – priesterības un laulības skaistumu. Jau pati priesteru un laulāto pāru, kuri ieradās uz tikšanos ar Svēto tēvu no tuvākām un tālākām Apenīnu pussalas diecēzēm, klātbūtne atklāj, ka abi aicinājumi viens otru papildina un ir savstarpējā harmonijā. Savstarpēja citam cita labāka iepazīšana un cieņa, kā arī dalīšanās vienā ticībā, palīdz novērtēt otra cilvēka spējas un harizmas, un apzināties, ka visi veidojam vienu „garīgo celtni”, kuras stūrakmens ir Kristus – sacīja Benedikts XVI.

Pāvests atgādināja, ka gan priesterība, gan laulība sakņojas Kristus mīlestībā. Abu kārtu locekļi ir aicināti uz kopīgu misiju, proti, būt par šīs mīlestības redzamo zīmi pasaulē. Svētais tēvs mudināja klātesošos ņemt vērā, ka ģimene ir liela bagātība pašiem laulātajiem, neaizvietojams labums bērniem, absolūti nepieciešamais pamats sabiedrībai, vitāla kopiena Baznīcai. Izcelt ģimenes vērtību ekleziālā līmenī nozīmē atzīt ieguldījumu, ko tā var sniegt pastorālajā darbībā. Kalpojums, kas izriet no Laulības sakramenta, Baznīcas dzīvei ir ļoti svarīgs – pasvītroja Benedikts XVI. Ģimene ir īpaša cilvēciskās un kristīgās formācijas vieta. Līdz ar to tā ir priesteriskā kalpojuma labākais sabiedrotais.

„Dārgie priesteri, Ordinācijas sakramentā saņemtās dāvanas dēļ esat aicināti kalpot kā gani Baznīcai, kas ir „ģimeņu ģimene” un, tātad, mīlēt katru ar tēvišķu sirdi, ar patiesu nesavtību, pilnu, nemitīgu un uzticīgu atdevi. Jūs esat Jēzus Kristus, vienīgā Labā Gana, dzīvā zīme”, sacīja Benedikts XVI. Viņš aicināja priesterus līdzināties Kristum un sekot Viņa piemēram ar nesavtīgu sevis atdevi un īpašo kalpošanu. Šīs kalpošanas izteiksmes veids ir celibāts. Pāvests viņus aicināja smelt spēku uzticīgā ikdienas Euharistijas svinēšanā, un liecināt ģimenēm un visiem cilvēkiem, ko viņi savā ceļā satiek, ka Kungs ir viņu mantojums. „Iedrošiniet laulātos, dalieties ar viņiem audzināšanas darbā, palīdziet tiem nemitīgi atjaunot savu laulības žēlastību. Esiet atvērti un žēlsirdīgi, arī pret tiem, kuriem ir grūtības būt uzticīgiem saviem laulības solījumiem vai kuri, diemžēl, ir tos lauzuši”, mudināja pāvests.

„Dārgie laulātie, jūsu Laulība sakņojas ticībā, ka „Dievs ir mīlestība”, un ka sekot Kristum nozīmē „palikt mīlestībā”. Jūsu vienotība – kā to māca sv. Pāvils – ir Kristus mīlestības uz Baznīcu sakramentālā zīme”. Svētais tēvs aicināja arī laulātos aizvien vairāk vietas savā dzīvē ierādīt Euharistijai, smelties tajā spēku savstarpējām attiecībām un bērnu audzināšanas misijai. „Mīliet savus priesterus”, viņš mudināja. „Paudiet atzinību par viņu nesavtīgo kalpojumu. Protiet panest arī viņu trūkumus, taču nekad nepārstājiet prasīt, lai viņi būtu jūsu vidū priekšzīmīgi kalpotāji, kuri jums stāsta par Dievu un ved jūs pie Dieva”. Pāvests piebilda, ka ar savu brālīgo attieksmi laulātie sniegs priesteriem vērtīgu palīdzību un atbalstu dzīves pārbaudījumos. Noslēgumā vēlreiz aicināja abas puses smelt spēku ne tikai Euharistijā, bet arī piedošanā un sevis atdevē. Pasvītroja, ka tas, kas katru cilvēku pārveido, ir Kristus mīlestības upuris. Benedikts XVI atzina, ka kristīgā dzīve ir skaista, tomēr saistīta ar prasībām. Gan priesteri, gan laulātie ir aicināti dzīvot saskaņā ar savu ticību un atklāt jaunajām paaudzēm ticības skaistumu.

Benedikta XVI vizīte Ankonā noslēdzās ar vēl nebijušu notikumu, proti, pāvests tikās ar saderinātajiem. Viņš tos mudināja ievērot atturību līdz laulībām un ierādīt savā dzīvē primāro vietu Kristum, kurš spēj cilvēcisko mīlestību padarīt uzticīgu, laimīgu un nešķiramu. Uz tikšanos ar Svēto tēvu ieradās 500 pāri. Divi jaunieši – Massimiliano Bossio un Fabiana Frapičini – sniedza liecību un uzdeva pāvestam jautājumus. Kur rast drosmi, lai tiktu galā ar mūsdienu izaicinājumiem? – jautāja Massimiliano, atzīstot, ka jauniešos rada nemieru ne tikai nākotnes perspektīvas, kas saistās ar darbu un materiālajām lietām, bet arī tas, ka viņi redz kā daudziem izirst laulības saites. Fabiana jautāja, kādā veidā saderinātie var būt Dieva mīlestības liecinieki.

Atbildot, pāvests atzina, ka laiki, kuros dzīvojam, nav viegli. Materiālās grūtības nereti liek jauniešiem atlikt svarīgus dzīves lēmumus uz vēlāku laiku. Sabiedrībai pietrūkst skaidru morālo kritēriju. Svētais tēvs mudināja jauniešus, lai kādas nebūtu grūtības, nezaudēt drosmi un cerību, jo Dievs ir labs un mīl mūs. Svarīgas ir pastāvīgas draudzības attiecības ar Kungu. Runājot par saderināšanās laiku, Benedikts XVI atgādināja, ka mīlēt nozīmē sevi upurēt otra labā, piedot un cienīt. Lai mīlestība būtu patiesa, jānoiet zināms brieduma ceļš. „Nedomājiet, ka kopdzīve varētu būtu garantija nākotnei”, viņš sacīja. Etapu sadedzināšana beidzas ar mīlestības „izdegšanu”. Lai veidotos īsta mīlestība, jāprot gaidīt, un jāierāda savā dzīvē pirmā vieta Kristum. Svētdienas vakarā pāvests atgriezās savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo, noslēdzot savu 24. ceļojumu pa Itāliju.

J. Evertovskis / VR
All the contents on this site are copyrighted ©.