2009-11-30 17:15:29

Benedictus XVI: s budskap till Bartholomeus I på festdagen för den Helige aposteln Andreas: Roms biskop tjänar den kristna enheten, sanningen och kärleken.


(30.11.09) Roms biskop tjänar den kristna enheten, sanningen och kärleken. Så skriver Benedictus XVI i ett budskap till den ekumeniska patriarken i Konstantinopel, Bartholomeus I, med anledning av festdagen för den Helige aposteln Andreas, beskyddare av Kyrkan i Konstantinopel. Vid firandet i distriktet Fanar, i Istanbul, patriarkatets huvudsäte, deltar en delegation från Vatikanen som leds av kardinal Walter Kasper, ordförande i det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet.Minnet av martyrer som den Helige Andreas, skriver Benedictus XVI, uppmanar alla kristna att "vittna om sin kärlek inför världen". Att vittna om de kristnas enighet har ännu större betydelse idag, i en tid då kristendomen står inför "ökade och komplexa utmaningar". I sitt budskap till den ekumeniska patriarken Bartholomeus I, underströk påven att kyrkorna i Rom och Konstantinopel "under de senaste årtiondena" arbetat för "återställandet av en full gemenskap".Påven skriver sedan om den roll som Roms biskop hade för Kyrkans gemenskap under det första årtusendet, som också var temat för plenisammanträdet för den gemensamma internationella kommissionen för teologisk dialog, som hölls på Cypern i oktober. Den katolska Kyrkan, skriver påven, anser det påvliga ämbetet "som en gåva från Gud till hans Kyrka". "Detta ämbete - skriver Benedictus XVI - bör inte tolkas som ett maktförhållande, utan inom ramen av en ecklesiologisk gemenskap, som står i den kristna enhetens, sanningens och kärlekens tjänst."Påven citerar den Helige Ignatius av Antiokia och understryker att Kyrkans biskop i Rom presiderar över kärlek. Han upprepar sedan Johannes Paulus II: s ord i "Ut unum sint" och även hans egna ord under sitt besök till patriarkatet i Konstantinopel under år 2006, nämligen, att tillsammans, inspirerad av det första årtusendet, sträva efter att Roms biskop kan utföra sitt ämbete i kärlekens tjänst i en form som erkänns av alla.

Även om "vi inte har nått vårt mål”, skriver påven i budskapet ”har det tagits många steg som tillåtit oss att fördjupa våra band". Vår vänskap som växer, den "ömsesidiga respekten och viljan att träffa varandra och att erkännas som bröder i Kristus" bör inte hindras av dem som ”minns våra historiska skillnader, vilket också hindrar dem från att öppna sig för den Helige Ande som vägleder Kyrkan" och som kan "förvandla alla mänskliga svagheter till möjligheter att göra det goda".Påven åberopade därmed den Helige Ande, för att vägleda de kristna längs denna lovande men fortfarande svåra väg. Medan vi vandrar mot en full gemenskap, skriver påven, ”bör vi redan nu vittna tillsammans genom att stå i mänsklighetens tjänst, i synnerhet genom att försvara den mänskliga värdigheten, genom att bekräfta grundläggande etiska värderingar, genom att främja rättvisa och fred och genom att besvara det lidande som fortsätter att plåga vår värld, i synnerhet hungern, fattigdomen, analfabetismen och naturresursernas ojämlika fördelning".”Våra kyrkor kan även arbeta tillsammans för att betona mänsklighetens ansvar att beskydda Guds skapelse”, står det i budskapet. Påven uttrycker till slut sin uppskattning inför patriarkens många insatser i detta avseende, och hänvisar särskilt till ”The Symposium of Religion, Science and Environment”, som var tillägnad Mississippifloden i oktober.
All the contents on this site are copyrighted ©.