2009-11-02 14:15:28

Vatikanen förtydligar den Apostoliska Konstitutionen för anglikanska konvertiter


(02.11.09) Vatikanens presstalesman Fader Federico Lombardi har utfärdat följande förtydligande av den Apostoliska Konstitutionen som ger en korporativ återförening genom inrättandet av Ordinariati Personali – personalordinariat - till troende anglikaner som önskar träda in i full gemenskap med den katolska Kyrkan:

”Det har funnits en omfattande spekulation, som troligen baserar sig på den italienska korrespondenten, Andrea Torniellis kommentarer, att förseningar i offentliggörandet av den apostoliska konstitutionen för personalordinariat för anglikaner som önskar träda in i full gemenskap med den katolska Kyrkan, daterat till den 20 oktober 2009, av kardinal William Joseph Levada, prefekt för Troskongregationen, beror på mer än ”tekniska skäl”.Enligt denna spekulation, finns det en allvarlig anledning som orsakat förseningen, nämligen oenighet om huruvida celibatet kommer att vara en norm för det framtida prästerskapet i återföreningen.Kardinal Levada erbjöd följande kommentar om denna spekulation:"Hade jag blivit förfrågad skulle jag gärna ha klargjort samtliga tvivel om mina kommentarer under presskonferensen. Det finns ingen anledning till sådana spekulationer. Ingen i Vatikanen har nämnt något sådant för mig. Förseningen är rent teknisk i den meningen att man ser till att säkerställa ett enhetligt kanoniskt språk och referenser. Frågan om översättningen är sekundär, beslutet att inte fördröja publiceringen för att vänta på den ’officiella’ latinska texten som ska publiceras i Acta Apostolicae Sedis gjordes för en lång tid sedan.De utkast som utarbetats av arbetsgruppen, och som lämnats in för undersökning och godkännande genom den vanliga processen som kongregationen följer, har alla innehållit följande uttalande, som för närvarande är Artikel VI i konstitutionen:

 

§ 1 De som verkade som anglikanska diakoner, präster eller biskopar, och som uppfyller de förutsättningar som inrättats genom kanonisk rätt och inte hindras av oegentligheter eller andra hinder kan godtas av ordinariet som kandidater för prästvigning i den katolska Kyrkan. När det gäller gifta präster, gäller de normer som fastställts i Paulus VI: s encyklika ”Sacerdotalis coelibatus”, n. 42 och i budskapet "I Juni". Ogifta präster måste underställa sig normen för det klerikala celibatet, CIC kan. 277, § 1.

 

§ 2. Ordinariet, i full respekt för den latinska Kyrkans lära om celibatära präster, kommer som regel (pro regula) endast acceptera celibatära män som präster. Det kan också i enskilda fall framföra en petition till den romerska påven, som ett undantag från kan. 277, § 1, om upptagandet av gifta män till präster, enligt de objektiva kriterier som godkänts av den Helige Stolen.Denna artikel är att betraktas som förenlig med gällande praxis i Kyrkan, där gifta, tidigare anglikanska präster i enskilda fall kan upptas till det prästerliga ämbetet i den katolska Kyrkan. När det gäller framtida seminarister, ansågs det som ren spekulation om det kan finnas vissa fall då man kan ansöka om dispens från celibatet. Av denna anledning skall de objektiva kriterier om alla sådana möjligheter (t.ex. gifta seminarister redan under förberedelse) utvecklas gemensamt med personalordinariet och biskopskonferensen, för att sedan godkännas av den Heliga Stolen."Kardinal Levada sade att han räknar med att det tekniska arbetet med konstitutionen och dess normer kommer att avslutas senast i slutet av den första veckan i november.
All the contents on this site are copyrighted ©.