2009-04-19 12:48:56

կիրակնօրեայ աւետարանական ընթերցում' Բ. Կիրակի Յիսնակաց` Նոր Կիրակի

Ընթերցում Յովհաննէսի Աւետարանէն գլուխ Ա. 1-17 րդ համարները։


կիրակնօրեայ աւետարանական ընթերցում' Բ. Կիրակի Յիսնակաց` Նոր Կիրակի

Ընթերցում Յովհաննէսի Աւետարանէն գլուխ Ա. 1-17 րդ համարները։Սկիզբէն էր (Աստուծոյ) Բանը , Աստուծոյ քովն էր (Աստուծոյ) Բանը եւ Աստուած էր (Աստուծոյ) Բանը։ Սկիզբէ՛ն Աստուծոյ քովն էր ան։ Իրե՛ն (միջոցով) եղաւ ամէն ինչ եւ չկա՛յ բան մը, որ գոյութիւն ստացած ըլլայ առա՛նց իրեն։ Իրմով առաջ եկաւ կեանքը, եւ կեանքը՝ լոյս է մարդոց համար։ Լուսաւո՛ր էր այդ լոյսը խաւարի մէջ եւ խաւարը՝ չկրցա՛ւ տիրել անոր վրայ։ Մարդ մը ղրկուեցաւ Աստուծոյ կողմէ, անունը՝ Յովհաննէս։ Ա՛յս (մարդը) եկաւ վկայելու, որ վկայութի՛ւն տար լոյսի մասին, որպէսզի անո՛ր միջոցով հաւատան ամէնքը։ Ինք չէ՛ր լոյսը, այլ միայն վկայութիւն տալու եկած էր լոյսի համար։ Որովհետեւ կա՛ր արդէն ճշմարիտ լոյսը, որ ամէն մարդ կը լուսաւորէ, որ աշխարհ կու այ։ Աշխարհի մէջ էր (այդ լոյսը) եւ իրմո՛վ եղաւ աշխարհը, բայց աշխա՛րհը չճանչցաւ զինք։ Իրեններուն եկաւ, բայց իրեննե՛րը չընդունեցան զինք, եւ Աստուծո՛յ Որդիներ ըլլալու իշխանութիւն տուաւ անոնց, որ զինք ընդունեցան եւ կը հաւատան անոր անունին։ Որոնք ո՛չ արիւնի, ո՛չ մարմնի կամքէն եւ ոչ ալ այր մարդուն ուզելով, այլ Աստուծմէ՛ ծնան։ (Աստուծոյ) Բանը (մարդկային) մարմին առաւ, մեր մէջ բնակեցաւ, (այլակերպութեան ժամանակ)՝ տեսա՛նք մենք անոր փառքը, այն փառքը, զոր իբրեւ Միածին Որդի՝ շնորհքներով լի եւ ճշմարտութեա՛մբ ունի իր Հօրմէ։ Յովհաննէս կը վկայէ անոր մասին, աղաղակեց եւ ըսաւ Աս է, որուն համար ես կ'ըսէի, թէ ինծմէ ետք պիտի գար, որ (իր հեղինակութեա՛մբ) գլեց անցաւ զիս, որովհետեւ առա՛ջ էր ան՝ ինծմէ, քանի որ բոլորս՝ փոխան (Հին Ուխտի) շնորհքին, անոր լիութենէն ստացանք (Նոր Ուխտի) շնորհքը։ Որովհետեւ (թէպէտ) Մովսէսի՛ ձեռքով տրուեցաւ Օրէնքը, բայց շնորհքն ու ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցով ընդունեցանք։

 
All the contents on this site are copyrighted ©.