2009-03-19 16:45:55

Påven framhöll de gemensamma värdena under sitt möte med den muslimska världen i Kamerun


(19.03.09) När Påven idag på morgonen mötte en muslimsk delegation sa han bland annat:
”Kära vänner, jag är glad över tillfället som givits mig att träffa er representanter för det muslimska samfundet i Kamerun och jag uttrycker mitt hjärtliga tack till herr Amadou Bello, för de vänliga orden som riktats till mig i hans namn. Vårt möte är ett talande tecken på den önskan som vi delar med alla människor av god vilja - i Kamerun, i hela Afrika och hela världen - att söka tillfällen till att utbyta åsikter om hur religionen skall kunna ge ett väsentligt bidrag till vår förståelse av kulturen och världen och den fredliga samexistensen mellan alla medlemmar i människofamiljen. Initiativ i Kamerun, såsom ”Association Camerounaise pour le Dialogue Interreligieux” visar hur denna dialog ökar den ömsesidiga förståelsen och stödjer bildandet av en stabil och rättvis politisk ordning.


Kamerun är hemlandet för tusentals kristna och muslimer, som ofta lever, arbetar och utövar sin tro i samma miljö. Anhängarna av båda dessa religioner tror på en ende och barmhärtig Gud, som på yttersta dagen kommer att döma mänskligheten. Tillsammans vittnar de om de fundamentala värdena som gäller familjen, det sociala ansvaret, lydnaden för Guds lag och kärleken gentemot de sjuka och lidande.

Vänner, jag tror att en särskilt trängande uppgift för religionen idag är att framhålla den stora potentialen hos det mänskliga förståndet, som i sig självt är en gåva från Gud. Vi är kallade till att hjälpa de andra med att upptäcka de diskreta spåren och den mystiska närvaron av Gud i världen, som han har skapat på ett underbart sätt och stödjer med sin oförlikneliga kärlek, som omfamnar allt”, sa Påven.

Och han talade sedan om att ”söka allt det som är riktigt och rätt, att komma ur den snäva sfären för det egoistiska intresset och att handla för de andras väl. På detta sätt så breddar en genuin religion horisonten för den mänskliga förståelsen, som är grunden till varje autentisk mänsklig kultur”, sa Påven. ”Den är emot varje form av våld och totalitarism - inte endast på grund av trons principer utan även på basis av det rätta förståndet. I verkligheten stödjer religion och förstånd varandra.

Jag uppmuntrar er, kära muslimska vänner, att tränga igenom samhället med de värden som framkommer från detta perspektiv och ökar den mänskliga kulturen - såsom vi tillsammans arbetar för att skapa en kärlekens kultur. Må det entusiastiska samarbetet mellan muslimer, katoliker och andra kristna i Kamerun, för de övriga afrikanska nationerna, vara ett ledljus för ett interreligiöst engagemang för freden, rättvisan och det allmänna bästa!

Med dessa känslor uttrycker jag återigen min tacksamhet för detta lovande tillfälle att träffa er under mitt besök i Kamerun. Jag tackar Gud den Allsmäktige för de välsignelser han ger er och ber för att banden som förenar kristna och muslimer i deras djupa vördnad för den ende Guden skall fortsätta att förstärkas, så att de blir en klarare reflex av visheten hos den Allsmäktige som upplyser hela mänsklighetens hjärtan”.


I Kamerun utgör muslimerna en viktig del av befolkningen. Det finns nästan fyra miljoner muslimer - vilket är lika med 22% av landets invånare.


Men i Kamerun finns den muslimska närvaron sedan lång tid tillbaka. Den är mycket solid och till skillnad från den i många andra afrikanska länder handlar det om en tolerant och moderat islam, som är fjärran från varje form av extremism, terrorism eller fundamentalism.


Islam spreds i landet under de första åren av 1800-talet, särskilt genom nomadherdarna Fula och grupper av sufier. De kom från östra Afrika och sökte havet för att förbättra sin handelsverksamhet. En första muslimsk våg kom till landet norrifrån och detta förklarar att den muslimska närvaron är större i dessa områden än vad den annars i genomsnitt är i landet. Senare stärktes den islamiska närvaron även i landets centrala del.
All the contents on this site are copyrighted ©.