2009-03-18 17:06:55

Benedictus XVI möter Cameruns biskopar


(18.03.09)
Vi är nu inne på Påvens andra dag i Camerun i Afrika . Den inleddes med en privat mässa i den påvliga nunziaturen. Därefter tog Cameruns president, Paul Biya, emot Påven vid ingången till sitt palats och förde honom till sin studio för ett privat samtal. Under tiden samtalade Vatikanens statssekreterare Kardinal Bertone med landets premiärminister. Därefter samlades Påven, presidenten och delegationerna i Ambassadörernas sal för utbyte av hälsningar och gåvor.

President Biya har studerat i Paris och kom in i politiken som premiärminister 1975. Han tog president Ahidjos plats då denne begärde avsked och är sedan dess statschef. Vid det senaste valet 2004 omvaldes han för en ny sjuårsperiod .

Efter välkomstceremonierna i Presidentpalatset fortsatte Påvens program i kyrkan Crist-Roi in Tsinga i Yaounde´ med ett möte med Cameruns biskopar och vi ska här höra något av vad Påven sade till dem:

Efter att ha uttryckt sin glädje över att ha fått möta biskoparna medan Paulusåret pågår, kom Påven snart fram till Biskopens roll i stiftet och vikten av samarbetet mellan biskopar och prästerskap. Biskopen ska för prästerna vara som en fader som stöder och leder dem och som en broder som älskar dem, sa Påven. Biskopens exempel utgör en viktig hjälp i deras andliga liv. Jag ber er att vaka över prästernas tro, så att de följer sin kallelse. Sanningen i deras vittnesbörd kräver, att det inte föreligger någon skillnad mellan vad de lär och hur de lever.

I era stift har det kommit många nya prästkandidater och vi kan bara tacka Herren för det. Men här är det viktigt med ett klokt urval gjort av andliga ledare som fått en djup och personlig kännedom om kandidaterna, som kan försäkra att de är mogna för prästerskapet. Ert stöd ska hjälpa dessa ledare i detta arbete för kyrkan och missionen.

Från den kristna trons första början i Camerun har präster och ordensfolk gett ett grundläggande och viktigt bidrag till kyrkans liv. Tillsammans med er tackar jag Gud för detta och uttrycker glädjen över det andliga livets utveckling bland alla söner och döttrar i ert land. Påven glömde inte här lekmännens bidrag, speciellt katekisternas arbete som spelar en stor roll i missionsarbetet.

Så kom Påven fram till de många utmaningarna som biskoparna möter och här står familjen på första plats med kontrasten mellan det moderna livet med stor sekularisering och det traditionella samhället där det gäller att bevara den afrikanska familjens grundvärden. I själavården för familjerna lär ni människorna att förstå äktenskapets värde och roll med oupplöslig och fast kärlek.

Påven talade vidare om litugrin och dess stora vikt i den afrikanska kyrkan. Den är festlig och glad och uttrycker de troendes iver och lycka att vara tillsammans i kyrkan för att lova Herren. Men det är här viktigt att glädjen inte hindrar dialogen med Gud utan blir till ett medel. Liturgin ska tolka det som sker i den troende människans hjärta.

Vidare tog Påven upp frågan om sekternas roll och om vidskepelsen som inte får underskattas och här betonar han vikten av utbildning och instruktion bland både unga och äldre, men speciellt bland intellektuella och i universitetsvärlden.

I sin uppskattning av lekmännen gav Påven ett speciellt beröm till de kvinnliga associationernas verksamhet i missionen och kyrkan. Där visar de ett verkligt medvetande om kvinnans värdighet och hennes kall i kyrkan och i samhället.

Med globaliseringen som pågår, har kyrkan fått en viktig uppgift för de fattiga. Biskopens uppgift är att försvara de fattigas rättigheter, att utveckla och gynna hjälpverksamhet och visa kärleken till de allra minsta. Kyrkan bör vara Guds sanna familj., enad i broderlig kärlek som uppmuntrar försoning och samarbete mellan de etniska grupperna för allas bästa. Genom sin doktrin vill kyrkan väcka hoppet även i de uteslutnas hjärtan. Det är de kristnas plikt att låta sig ledas av kyrkans sociallära för att bidraga till uppbyggandet av en rättvisare värld, där var och en kan leva värdigt. Påven avslutade sitt tal med att vända sig till ärkebiskopen med orden: Jag anförtror er hela Cameruns folk och av hela mitt hjärta nedkallar jag den apostoliska välsignelsen över er alla.

På eftermiddagen färdades Påven i sin påvebil till kyrkan ”Marie Reine des Apotres”. Det är en kyrka som är ombyggd på platsen där den tidigare katedralen låg. Denna måste tyvärr rivas 1980 efter som den var i mycket dåligt skick. Den nya kyrkan ingår i ett Mariakloster där grundstenen lades 1990. Den är byggd i modern stil med Afrikanska symboler och har plats för 3500 personer. Men på den öppna platsen utanför, på ” Den Heliga Marias torg”, ryms circa 20 000 personer. Utanför kyrkan kan man beundra 6 fontäner med keramiktavlor över sakramenten samt följa stationerna för Kristi korsväg . Under Paulusåret har man här organiserat ett antal pilgrimsfärder.All the contents on this site are copyrighted ©.