2008-05-07 10:09:58

Humanae Vitae, Om det mänskliga livet, fyller 40 år.


(07.05.2008) Humanae Vitae, Om det mänskliga livet, fyller 40 år. Humanae Vitae är en encyklika promulgerad av påven Paulus VI den 25 juli 1968 om äktenskap och ansvarsfullt föräldraskap. I Lateranuniversitetet i Rom leder man mellan den 8 till den 10 maj en internationell kongress som skall diskutera dess vikt och inflytande för det moderna samhället. I Humanae Vitae slår Paulus VI fast att den naturliga lagen skall vara vägledande för det äktenskapliga samlivet mellan man och kvinna.


Vår svenska biskop Anders Arborelius har tidigare i år skrivit dessa ord om Paulus VI:s encyklika: ”I många avseenden är den profetisk”, skriver biskop Arborelius, ”Det ’preventiva livsklimat’ som påven varnade för har i mångt och mycket kommit att prägla västvärlden. Vördnaden för det mänskliga livet och allt vad det innebär har minskat drastiskt. Många människor anar detta, men har svårt att sätta fingret på den smärtsamma sanningen. Läsningen av denna encyklika kan hjälpa många att förstå vissa sammanhang. Vi behöver bara tänka på den banalisering av den mänskliga sexualiteten, som vi dagligen matas med”.


Han fortsätter med att berätta hur Humanae Vitae för många är: ”ett rött skynke som bara förknippas med Paulus VI:s avståndstagande från artificiell födelsekontroll. Till dem säger jag: tag och läs, begrunda och be. I vår egen tid börjar man mer och mer respektera naturen och dess ordning. Det vore mycket underligt om denna vördnad för naturen och dess inneboende skönhet inte också skulle gälla sexualitet och fortplantning”.

De nordiska biskoparnas kommenterade denna encyklika med ett herdabrev samma år, 1968.

”De som läste detta herdabrev”, skriver biskop Arborelius, “ hakade ofta bara upp sig på ett avsnitt som tolkades som om biskoparna ville relativisera Paulus VI:s varning för artificiell födelsekontroll. Biskoparna betonade visserligen samvetets roll, men samvete i kristen mening får inte tolkas enbart subjektivt som om man bara följer sin egen vilja och stundens nycker. Samvetet är alltid ett uttryck för den Helige Andes ledning, som får oss att efterfölja Jesus på ett allt radikalare sätt i hans Kyrka. Samvetet formas av den inre fostran som tron, hoppet och kärleken ständigt ger oss, för att vi skall bli allt mer lyhörda för vad Brudgummen - Kristus säger till sin brud - kyrkan”.

Encyklikan Humanae Vitae blev nyutgiven på svenska av Respekt i samarbete med Veritas Förlag, 2007.
All the contents on this site are copyrighted ©.