2008-05-06 12:51:49

Ungerns biskopar är på ”ad Limina” besök i Rom


(06.05.2008) Igår började Ungerns biskopar deras ”ad Limina” besök i Rom. De skall vara i Rom fram till lördag den 10 maj. Under ett "ad Limina" besök vallfärdar man till apostlarna Petrus och Paulus gravar i Rom samt överlämnar en rapport om stiftens framsteg under de senaste fem åren till den Heliga Fadern. Benedictus XVI träffade igår de första biskoparna, ledde av Kardinal Péter Erdö, ärkebiskop av Esztergom-Budapest och president för den ungerska biskopskonferensen.

"Ur-ungrarna" - magyarerna - var hedniska nomader. De hade varit på vandring västerut från de asiatiska stäpperna nära Uralbergen i flera hundra år men bildade till slut en gemensam stat under kung Sankt Stefan I i Karpaterbäckenet en bit in på 900talet. Det var under 900talet med hjälp av munkar och präster från Rom och Venedig som det ungerska folket blev Kristna. István, eller Sankt Stefan, 975-1038, helgonförklarades i slutet av 1000-talet och hans tusenåriga krona kan man i dag beundra i parlamentsbyggnaden i Budapest.

Från 1300-talet kom Ungern att hotas av det turkiska väldet; från 1526 delades landet under turkisk och habsburgsk överhöghet. Efter ett turkiskt nederlag mot habsburgarna 1699, förenades Ungern i union med Österrike. En österrikisk-ungersk dubbelmonarki upplöstes 1918 och den ungerska republiken utropades. Fredsuppgörelsen efter första världskriget slog hårt mot Ungern, som förlorade 2/3-delar av landets yta. Detta ledde till att man i Ungern började beskriva sin nation som ’det enda landet omringad av sig själv’.

Mellankrigstiden blev turbulent och landets samverkan med Tyskland under andra världskriget ledde till ett deltagande i det tyska anfallskriget mot Sovjetunionen. Den 19 mars 1944 ockuperades Ungern av Hitlers Tyskland. I samarbete med en tyskvänlig ungersk regering leda man den nazistiska förintelsen av dåvarande Ungerns uppskattningsvis 700 000 judar.

En gång i tiden var det Ungern, som hade den största andelen mosaiska trosbekännare inom sin befolkning i Europa. Judarna kom hit i början av 1300-talet, då de måste fly från andra delar av kontinenten och fick då en fristad av den ungerska kungen. I dag lever omkring 100 000 judar i landet. De flesta synagogorna förstördes under kriget men i Budapest ligger fortfarande Europas största synagoga, som vittnar om hur rik och betydelsefull judendomen en gång var i Ungern.

Den svenska legationen i Budapest började under denna tid att på olika vis ge skydd till de ungerska judarna. I juli 1944 anlände Raoul Wallenberg för att leda och utvidga skyddsverksamheten Wallenberg utformade snart det berömda ”skyddspass” som kommit att förknippas med den svenska räddningsaktionen. Skyddspasset intygade att bäraren stod under Sveriges beskydd. Wallenberg ingrep vid flera tillfällen vid järnvägsstationer och längs med vägar för att rädda så många som möjligt med hjälp av utdelade skyddspass.

I januari 1945 besegrade sovjetiska styrkor de tyska trupperna i Budapest. Wallenberg försvann från Budapest den 17 januari 1945. Ryska styrkor hade då intagit Pest-sidan av staden. Enligt ryska uppgifter avrättades Wallenberg i Ljubljanka-fängelset i Moskva 1947. Raoul Wallenberg har blivit en symbol för humanism, mod och självuppoffring under svåra omständigheter.

1946 utropades den ungerska folkrepubliken. Ett uppror mot det sovjetiska förtrycket nedslogs brutalt 1956. Den ungerska gränsöppningen mot Österrike i september 1989 bidrog till Central- och Östeuropas snabba omvandling och kommunismens fall. Kyrkans återkomst var mycket stark men hotas idag av den snabba sekulariseringen.

Idag finns det ungefär 3 000 församlingar runt om i landet och majoriteten av dem är romersk-katolska. Två tredjedelar av befolkningen är romerska katoliker, 20% är kalvinister, 5% är lutheraner och omkring 7% tillhör andra trosriktningar.

De romerska katolikernas religiösa centrum är i dag den stad där kung István föddes, där han senare kröntes vid julhelgen år 1000 med en krona från påven Sylvester II och som enligt kungens önskan blev landets första kungliga och religiösa huvudstad - Esztergom. Basilikan där är den största kyrkan i landet och staden är också ärkebiskopssäte. Dessutom finns det 14 andra stiftsstäder - sju av dem grundades av kung István i början av 1000-talet.
All the contents on this site are copyrighted ©.