2008-05-05 13:46:08

Solidaritet och subsidiaritet i globaliseringens tidsålder


(05.05.2008) Det påvliga samhällsvetenskapliga rådet har hållit dess fjortonde plenisammanträde i Vatikanen under temat ”Strävan efter det gemensamma goda: Hur solidaritet och subsidiaritet kan arbeta gemensamt.” Avsikten med mötet är att ta upp frågor om hur vi bör fostra det gemensamma goda i globaliseringens tidsålder.

Katolska Kyrkans social lära utgår från samspelet mellan solidaritet och subsidiaritet med utgångspunkt i övertygelsen om människans behov av små nära gemenskaper. Subsidiaritetsprincipen härrör från påve Leo XIII:s pontifikat och hans encyklika ”RERUM NOVARUM” från 1891. Subsidiaritet kommer från latinets subsidium, som betyder stöd, och innebörden i detta är att en gemenskap har en stödjande funktion gentemot sina medlemmar. Idag ligger faktiskt den katolska subsidiaritetsprincipen till grund för hur EU skall organiseras.

En av de viktiga aspekter man diskuterade under mötet var samtidens fria flöde av idéer. Detta började efter 1989 med utvecklandet av Internet. Internet kan ha en mycket stödjande funktion gentemot sina medlemmar och understryka värdigheten av den mänskliga personen i ett samspel mellan solidaritet och subsidiaritet.
All the contents on this site are copyrighted ©.