2007-09-10 17:00:46

Sporočilo udeležencev III. ekumenskega evropskega srečanja


SIBIU (Ponedeljek, 10. september 07 RV) – Udeleženci III. ekumenskega zasedanja, ki je potekalo od 4. do 9. septembra v Sibiu v Romuniji, so izdali zaključno sporočilo. Razdelili so ga na tri poglavja z naslovi Kristusova luč za Cerkev, Kristusova luč za Evropo in Kristusova luč za svet. V uvodu so izrazili zaupanje v moč Kristusove luči, ki je močnejša od teme obupa, fatalizma, strahu in brezbrižnosti.
Udeleženci ekumenskega srečanja so v prvem poglavju Kristusova luč za Cerkev navedli smernice za delovanje kristjanov v Cerkvi in opozorili na težave, ki nastajajo zaradi ločenosti med krščanskimi Cerkvami. Prepričani so, da mora krščanska družina iskati širše soglasje okrog moralnih vrednost, ki izvirajo iz Evangelija. Menijo, da se različne krščanske skupnosti ena drugi lahko približajo tako, da se približajo Kristusu. Delegati tudi predlagajo prenovitev oznanjevanja Kristusovega sporočila. Poleg tega želijo nadaljevati z razpravami o priznavanju zakramenta svetega krsta s strani vseh krščanskih Cerkva, pri čemer se mora upoštevati, da je to vprašanje močno povezano z razumevanjem Evharistije, duhovniške službe in nauka o Cerkvi nasploh. Da bi ustvarili tesnejšo povezanost med krščanskimi Cerkvami, udeleženci ekumenskega zasedanja predlagajo prirejanje skupnih dejavnosti za vse kristjane: ekumenska romanja, molitve za edinost, družbene in diakonske pobude, kulturne projekte, spodbujanje družbenega življenja, ki temelji na krščanskih vrednotah, in drugo. Pri tem svetujejo sodelovanje vsega Božjega ljudstva, še posebej mladih in starejših, etničnih manjšin ter duševno in telesno prizadetih oseb.
V poglavju Kristusova luč za Evropo so udeleženci III. ekumenskega srečanja navedli smernice za delo kristjanov za prijaznejšo Evropo, pri čemer izhajajo iz dejstva, da je vsako človeško bitje ustvarjeno po Božji podobi in sličnosti. Iz tega izhaja, da vsa bitja od spočetja do naravne smrti zaslužijo enako spoštovanje in ljubezen, ne glede na versko pripadnost, kulturo, starost, spol in raso. Udeleženci srečanja se zato zavzemajo tudi za druženje z ljudmi drugih verstev. Vse kristjane pozivajo, naj spoštujejo človekovo pravico do verske svobode in naj izrazijo solidarnost do krščanskih skupnosti na Srednjem Vzhodu, Iraku in drugod, kjer ljudje trpijo zaradi ogroženosti te pravice. Poleg tega, še piše v sporočilu, morajo kristjani gojiti strpen odnos do drugačnosti, braniti dostojanstvo in pravice slehernega človeškega bitja in zaščiti tiste, ki so v stiski. Udeleženci ekumenskega zasedanja evropske države pozivajo, naj se borijo zoper trgovino z ljudmi in zlorabo teh ljudi, naj vzpostavijo ustrezne pogoje za priseljence in vzdržujejo družini prijazno politiko. Krščanskim Cerkvam svetujejo, naj v priseljencih vidijo ljudi, ki lahko odigrajo pomembno vlogo v življenju Cerkve in družbe. Zagovarjajo naj pravice etničnih manjšin, še posebej Romov. Udeleženci zasedanja v te namene želijo izdati ekumenski načrt oziroma Charto Oecumenico, ki bi kristjanom pomagala pri delu za Evropo.
V tretjem poglavju z naslovom Kristusova luč za svet udeleženci III. ekumenskega zasedanja izpostavljajo vrednoto miru in varnosti ter podajajo smernice za boj zoper revščino. Ostro nasprotujejo vojni, oboroženim spopadom in drugim oblikam nasilja ter opozarjajo na klimatske spremembe, posledice globalizacije in razmere v Afriki. Vse kristjane v Evropi pozivajo, naj z vsemi močmi podprejo razvojne cilje tisočletja in naj poskrbijo za okolje. Svetujejo pomoč za ukinitev zunanjih dolgov in zagovarjajo pošteno trgovino. V te namene krščanske Cerkve čas od 1. septembra do 4. oktobra namenjajo molitvi za zaščito stvarstva in spodbujanje takšnega načina življenja, ki bo prispeval svoj delež k izboljšanju klimatskih razmer. Naša naloga je zagovarjanje krščanskih načel in vrednot, ki izvirajo iz Evangelija, ne le v zasebnem, temveč tudi v javnem življenju, je še rečeno v zaključnem sporočilu III. ekumenskega zasedanja. III. ekumensko zasedanje se je začelo leta 2006 v Rimu in se leta 2007 nadaljevalo v Wittenbergu. Vključevalo je veliko pokrajinskih srečanj, srečanje pravoslavnih na Rodosu in srečanje mladih v Saint Mauricu.All the contents on this site are copyrighted ©.