2006-09-21 16:08:27

Stretnutie Svätého Otca s biskupmi


Vatikán (21. septembra, RV) - Svätý Otec sa dnes v Sále Švajčiarov stretol s biskupmi, ktorí sa v Ríme zúčastňujú študijného seminára. Ide o biskupov, ktorí boli menovaní v posledných mesiacoch. Seminár zorganizovarala Kongregácia pre biskupov. Benedikt XVI. v úvode svojho príhovoru povzbudil prítomných biskupov, aby zo zdravým optimizmom a Božou milosťou hľadali cestu k srdciam všetkých ľudí: „V encyklike Deus caritas est som poznamenal, že biskupi majú na prvom mieste zodpovednosť budovať Cirkev ako Božiu rodinu a ako miesto vzájomnej pomoci a ochoty (por. č. 32). Ako pomoc na uskutočnenie tejto misie ste pri biskupskej vysviacke prijali tri osobitné úrady: učiť, posväcovať a riadiť, ktoré spolu vytvárajú pastiersky úrad. Poslanie riadiť má osobitný cieľ, a to rast v cirkevnom spoločenstve, teda budovanie jednotnej komunity počúvaním učenia apoštolov, lámaním chleba, modlitbami a bratskou jednotou (por. Sk 2, 42). V úzkom spojení s úradmi učenia a posväcovania vytvára pre biskupa úloha riadiť skutočný akt lásky voči Bohu a blížnemu, čo sa prejavuje v pastoračnej láske. Iba Kristus, ktorý je vtelenou Božou láskou (por. Deus caritas est, 12) nám môže ukázať ako milovať a slúžiť Cirkvi.

Drahí bratia, nech je každý z vás podľa Kristovho príkladu pri každodennej starostlivosti o veriacich „všetko pre všetkých“ (por. 1 Kor 9, 22). Predkladajte pravdy viery vysluhujúc sviatosti nášho posvätenia a tak vydávajte svedectvo o Pánovej láske. Prijímajte s otvoreným duchom tých, ktorí klopú na vaše dvere: poraďte im, potešte ich a povzbudzujte ich na Božej ceste, aby ste ich priviedli k tej jednote viery a lásky, ktorej z Pánovej vôle máte byť vo svojich diecézach viditeľným základom (por. Lumen gentium, 23). Táto starostlivosť nech sa na prvom mieste prejavuje voči vašim kňazom. Konajte vždy ako ich otcovia a starší bratia, ktorí vedia počúvať, prijímať, diskutovať, a keď to bude potrebné, aj naprávať. Hľadajte spoluprácu a buďte im osobitne blízko vo významných chvíľach ich kňazského života.“ Benedikt XVI. na záver príhovoru zveril prítomných biskupov a ich diecézy do ochrany Panny Márie Matky Cirkvi a udelil apoštolské požehnanie.

– lm –
All the contents on this site are copyrighted ©.