2006-09-09 16:26:49

Príhovor Benedikta XVI. počas privítacej ceremónie na letisku v Mníchove


Mníchov (9. septembra, RV) -
Vážený pán spolkový prezident,
vážená pani spolková kancelárka,
vážený pán ministerský predseda,
ctení páni kardináli,
milí spolubratia v biskupskej službe,
vážené dámy, vážení páni!

S dojatím v srdci vstupujem dnes poprvýkrát po mojom zvolení na Petrov stolec na nemeckú a bavorskú pôdu. Vraciam sa do svojej vlasti, k svojim krajanom, s úmyslom navštíviť niektoré miesta, ktoré mali v mojom živote základný význam. Ďakujem pánovi spolkovému prezidentovi, Dr. Horstovi Köhlerovi, za srdečné slová,  ktorými ma privítal. Vnímal som v nich vernú odozvu pocitov celého nášho národa. Ďakujem pani spolkovej kancelárke, Dr. Angele Merkelovej, a pánovi ministerskému predsedovi, Dr. Edmundovi Stoiberovi, za láskavosť, s akou poctili môj príchod na nemeckú pôdu. Môj vďačný pozdrav patrí okrem toho členom vlády a cirkevným, občianskym a vojenským osobnostiam, ktoré sa tu zhromaždili, ako aj všetkým, ktorí prišli, aby ma prijali na tejto pre mňa takej významnej návšteve.


V tomto okamihu sa v mojom vnútri vynárajú mnohé spomienky na roky strávené v Mníchove a Regensburgu – spomienky na ľudí a udalosti, ktoré vo mne zanechali hlboké stopy. Vedomý si všetkého toho, čo som prijal, som tu predovšetkým preto, aby som vyjadril svoju srdečnú vďaku, ktorú pociťujem voči všetkým, ktorí prispeli k formovaniu mojej osobnosti. Ale som tu aj ako nástupca apoštola Petra, aby som opätovne posilnil a potvrdil hlboké putá medzi sídlom rímskeho biskupa a Cirkvou v našej vlasti.

Sú to putá, ktoré sa počas svojej stáročnej histórie stále oživovali vernosťou hodnotám kresťanskej viery, ktorou sa môžu zvlášť pochváliť práve bavorské kraje. Svedčia o tom slávne stavebné pamiatky, majestátne katedrály, sochy a obrazy s vysokou umeleckou hodnotou, literárne diela, kultúrne iniciatívy a predovšetkým mnohé osudy jednotlivcov a spoločenstiev, v ktorých sa odrážajú hlboké kresťanské presvedčenia generácií, ktoré po sebe nasledovali v tejto krajine, mne takej drahej. Vzťahy Bavorska so Svätou Stolicou, odhliadnuc od niekoľkých momentov napätia, sa vždy vyznačovali úctivou srdečnosťou. V rozhodujúcich chvíľach svojich dejín bavorský ľud vždy potvrdzoval svoju úprimnú oddanosť voči Petrovmu stolcu a stálu vernosť katolíckej viere. Mariánsky stĺp, ktorý sa týči na centrálnom námestí Mníchova, je toho výrečným svedkom.

Dnešné spoločenské okolnosti sa v mnohom odlišujú od tých v minulosti. Napriek tomu si myslím, že nás všetkých spája nádej, že budúce generácie ostanú verné duchovnému dedičstvu, ktoré odolalo napriek všetkým krízam v histórii. Moja návšteva v krajine, v ktorej som sa narodil, by chcela byť aj v tomto duchu povzbudením: Bavorsko je časťou Nemecka; patrí k dejinám Nemecka s ich ´výškami i pádmi´, môže byť právom hrdé na tradície zdedené z minulosti. Mojim želaním je, aby sa všetci moji krajania v Bavorsku a v Nemecku spolu aktívne podieľali na odovzdávaní základných hodnôt kresťanskej viery občanom zajtrajška. Bol by som rád rozšíril svoju návštevu aj na ostatné časti Nemecka, aby som sa dostal ku všetkým rôznym miestnym cirkvám, najmä k tým, s ktorými ma spájajú osobné spomienky. Odvšadiaľ a zvlášť z bavorských diecéz som počas tohto začiatku pontifikátu dostal mnoho znakov náklonnosti. A tak rád využívam túto príležitosť na to, aby som všetkým vyjadril svoju vďačnosť, pričom zverujem Prozreteľnosti možnosť budúcich stretnutí s týmito miestnymi cirkvami.

Nakoniec si plním príjemnú povinnosť a vyjadrujem úprimné uznanie za všetko, čo sa urobilo počas prípravy stretnutí, naplánovaných na nasledujúce dni, aby sa zabezpečil hladký priebeh rôznych fáz návštevy. Okrem toho by som teraz chcel čo najsrdečnejšie pozdraviť všetkých obyvateľov Bavorska a celého Nemecka. Myslím pritom nielen na katolíckych veriacich, ktorým v prvom rade je moja návšteva určená, ale aj na členov ostatných cirkví a cirkevných spoločenstiev, zvlášť na evanjelických a pravoslávnych kresťanov. Napokon pozdravujem príslušníkov iných náboženstiev ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým leží na srdci mier a pokoj krajiny. Nech Pán požehná úsilie všetkých, smerujúce k vytváraniu budúcnosti pravého blahobytu v prospech celého národa. Tieto vrúcne priania zverujem Panne Márii, ktorá je v tejto krajine uctievaná ako Patrona Bavariae - Patrónka Bavorska. Urobím to klasickou formuláciou prosby Jakoba Baldeho: Rem regem regimen regionem religionem conserva Bavaris, Virgo Patrona, tuis! – Ó, Panna Patrónka, zachovaj svojim Bavorčanom majetok, vládu, krajinu a náboženstvo!

Všetkým prítomným srdečné „Grüß Gott!“ – „Pozdrav Pán Boh!“

- mv -All the contents on this site are copyrighted ©.