2006-06-23 12:02:26

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – deň posvätenia kňazstva


Vatikán (23. jún, RV) - So sviatkom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorý v tomto roku pripadol na tento piatok, sa už niekoľko rokov spája aj deň posvätenia kňazstva. O tomto dni sa so sekretárom Kongregácie pre klérus, arcibiskupom Csaba Ternyiákom, porozprával Giovanni Peduto.

Excelencia, prvá otázka logicky znie: prečo si v tento sviatok pripomíname aj deň posvätenia kňazstva?

Iniciatíva sláviť deň posvätenia kňazstva mala svoj počiatok v roku 1995, keď pápež Ján Pavol II. prijal návrh Kongregácie pre klérus pripomínať si každoročne takýto deň. Odvtedy sa tento sviatok slávi na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, alebo v iný významný deň podľa príležitosti alebo podľa miestnych tradícií. Týmto dňom sa osobitným spôsobom neupozorňuje iba na samotné kňazstvo, ale veriaci si tiež uvedomujú, že v Ježišovi hľadáme priateľa a Bohočloveka. Takto je celá kresťanská komunita pozvaná modliť sa za posvätenie toho, ktorý ako „alter Christus“ – druhý Kristus – je povolaný stať sa vzorom a učiteľom svätosti.
V tento deň sa nám tiež ponúka príležitosť spoločne volať a prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. S týmto zámerom aj Kongregácia pre klérus navrhla pre tento rok tému na uvažovanie a pripravila potrebné materiály.

Môžete nám povedať ako znie tohtoročná téma?

 
Pre tento rok kongregácia zvolila text homílie, ktorú Svätý Otec Benedikt XVI. predniesol na Zelený Štvrtok, prvý v jeho pontifikáte, počas svätej omše svätenia olejov slávenej v Bazilike svätého Petra. Kongregácia doručila text homílie všetkým biskupom a e-mailovou formou sme ho rozoslali aj viac ako 10 000 kňazom, ktorí sú zapísaní v našom adresári na internetovej stránke www.clerus.org.
Týmto spôsobom môžeme prehĺbiť tému homílie, ktorá znie „Nazval som vás priateľmi“ a rozšíriť jej posolstvo v mnohých jazykoch.

V súvise s touto témou sa Vás chcem spýtať, akú úlohu zohráva priateľstvo v živote kňaza?

Priateľstvo v kňazskom živote môžeme rozdeliť do troch rovín: priateľstvo s Bohom, so spolubratmi v kňazskej službe a s veriacimi.
Základom je, samozrejme, priateľstvo s Bohom, ako to vidíme už u Abraháma, ktorý bol nazvaný priateľom Božím. Aj Ježiš nás už nenazýva sluhami, ale priateľmi. Pred svojimi priateľmi – apoštolmi nič netajil, ale odhalil im všetko, čo vedel od Otca, pretože medzi skutočnými priateľmi neexistujú tajomstvá. Preto sú tohtoročnou témou aj spomínané slová „Nazval som vás priateľmi“. Prejavom Ježišovho priateľstva je dobrotivá láska.
Dôležitým je priateľstvo medzi spolubratmi v kňazstve, ktoré sa obzvlášť potvrdzuje v samotnom kňazstve. Znášanie spoločných radostí i starostí na poli apoštolátu i v ľudských vzťahoch. Skutočné kňazské priateľstvo je duchovným prostriedkom na pokojné prežívanie celibátu.
Nakoniec priateľstvá vytvorené pri apoštoláte s veriacimi sú podľa Ježišovho príkladu charakteristické svojou otvorenosťou, vľúdnosťou, starostlivosťou a prijatím. To všetko napomáha uvádzanie do Božieho života.

- ig -
All the contents on this site are copyrighted ©.