2006-05-27 17:11:10

iksyS.M e— lUr ikik csusfMDV 16 o— dh çsfjfrd ;k=k& tkluk xksjk efj;e rhFkZ

 


lUr ikik csusfMDV 16 o— iksyS.M e— viuh çsfjfrd ;k=k ds rhljs pj.k e— igq¡p pqds gSaA Ófuokj 27 ebZ dks os Lo- lUr ikik tkWu ikSy f}rh; dh tUeHkwfe oknksfoV~l dk nkSjk dj jgs gSaA ÓqØokj vijkUg okWjlks ls fonk ys lUr ikik iksyS.M ds psLVksdksok uxj ds fy, jokuk gq, Fks tgk¡ mUgk—us tkluk xksjk efj;e rhFkZ dh Hk—V dhA ÓqØokj lU/;k iksyS.M ds vfr ifo= efj;e rhFkZ tkluk xksjk ij ,d= yxHkx rhu yk J)kyqvk— us gÔksZUekn ds lkFk lUr ikik csusfMDV dk Lokxr fd;kA ;g ogh efj;e rhFkZ gS tgk¡ lUr ikik csusfMDV ds iwokZf/kdkjh Lo- lUr ikik tkWu ikSy f}rh; fdÓksjkoLFkk e— rFkk iqjksfgr ,oa dyhfl;k ds ijek/;{k jgrs gq, vk/;kfRed lkUrouk ds fy, pys vk;k djrs FksA psLVksdksok dh ,d igkM+h ij fLFkr blh rhFkZ ij ÓqØokj lU/;k rhu yk O;fDr;k— us /otk— ,oa ekykvk— dks Qgjkdj tkWu ikSy f}rh; ds fudV lg;ksxh rFkk muds ije fe= lUr ikik csusfMDV dk vius e/; Hkkoiw.kZ Lokxr fd;kA oLrqr% iksfyÓ yksx vHkh Hkh lUr ikik tkWu ikSy f}rh; ds fu/ku ds nq ls mHkj ugö ik;— gSa rFkkfi os lUr ikik csusfMDV dk gkfnZd lEeku djrs gSa foÓsÔ :I ls blfy, fd lUr ikik csusfMDV tkWu ikSy ds d+jhc FksA 

 

Tkluk xksjk efj;e rhFkZ ds Hkhrj tkdj lUr ikik us ?kqVuk— ds cy ureLrd gksdj çkFkZuk,¡ vfiZr döA bl volj ij mUgk—us lksus dk ,d xqykc Hkh efj;e dks Hk—V Lo:i vfiZr fd;kA ;g lksus dk xqykc ogh xqykc gS ftls lUr ikik ikSy Ô"Ve us vius ijek/;{kh; dky ds nkSjku tkluk xksjk dh efj;e çfrek dks vfiZr djuk pkgk Fkk fdUrq rr~dkyhu lkE;oknh Ókldk— }kjk mUg— iksyS.M ;k=k dh vuqefr ugö fey ikbZA lkekU; rkSj ij ;gk¡ çfrf"Br v'osr efj;e çfrek dks viuk lansÓ fn;k rFkk ekrk efj;e ds vknj e— vk;ksftr ifo= ?kM+h dk usr`Ro fd;kA

 








All the contents on this site are copyrighted ©.