2006-05-21 14:01:04

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná


Vatikán (21. mája, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil mariánsku modlitbu Raduj sa nebies kráľovná, spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
Kniha Skutkov apoštolov uvádza, že Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní sa zjavoval svojim učeníkom štyridsať dní a potom, “pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí” (Sk 1,9). Nanebovstúpenie je sviatok, ktorý budeme sláviť vo štvrtok 25. mája, aj keď v niektorých krajinách je presunutý na budúcu nedeľu. Význam tohto posledného Ježišovho gesta možno chápať v dvoch rovinách. V prvom rade vznesúc sa do “výšok” nám bezpochybne zjavuje svoju božskosť, vracia sa tam odkiaľ prišiel, to znamená k Bohu, potom, čo naplnil svoje poslanie tu na zemi. Okrem toho, Kristus vystupuje na nebesia s ľudskosťou, ktorú povzniesol svojim zmŕtvychvstaním: táto ľudskosť je naša, je premenená, stáva sa božskou a večnou. Nanebovstúpenie zjavuje ”najvyššie povolanie” (Gaudium et spes, 22), každého človeka, ktorý je povolaný k večnému životu v Božom kráľovstve, v kráľovstve lásky, svetla a pokoja.

 
Na sviatok nanebovstúpenia sa slávi aj Svetový deň sociálnych komunikácií chcený II. vatikánskym koncilom, ktorý dosahuje už svoje 40. výročie. Tento rok sa zaoberá témou: ”Médiá: sieť komunikácie, spoločenstva a spolupráce. Cirkev pozorne sleduje médiá, lebo predstavujú dôležitý nástroj pre šírenie evanjelia a napomáhania solidarity medzi národmi, poukazujúc na vážne problémy, ktoré ich doposiaľ hlboko poznamenávajú. Dnes, napríklad s iniciatívou ”Svet pochodom proti hladu”, (Walk the World) pod záštitou svetového potravinového programu Spojených Národov, je snaha prebudiť verejnú mienku a presvedčiť vlády o nevyhnutnosti konkrétneho a rýchleho konania na ”oslobodenie od hladu” všetkých a najmä detí. Svojou modlitbou sa pripájam k manifestácii, ktorá sa koná v Ríme a v iných mestách približne v 100 krajinách. Prajem si, aby vďaka vám všetkým sa podarilo premôcť pohromu hladu, ktorá ešte zraňuje ľudstvo, vážne ohrozujúc nádej na život miliónov ľudí. V prvom rade myslím na dramatickú a naliehavú situáciu v Darfure, v Sudáne, kde pretrvávajú veľké ťažkosti v zabezpečovaní základných potravinových potrieb obyvateľstva.

 
Ako zvyčajne, modlitbou Raduj sa nebies kráľovná, zverujeme Panne Márii osobitne našich bratov, ktorí trpia hladom, taktiež tých, ktorí im pomáhajú a aj tých, ktorí prostredníctvom prostriedkov sociálnych komunikácií napomáhajú upevniť putá solidarity a pokoja medzi národmi. Prosme tiež Pannu Máriu o zdarný priebeh apoštolskej cesty v Poľsku, ktorú ak Pán Boh dá, uskutočním od štvrtka do nedele nasledujúceho týždňa v spomienke na milovaného Jána Pavla II.
- ls -
All the contents on this site are copyrighted ©.