2006-01-18 15:07:22

Príhovor Benedikta XVI. počas generálnej audiencie 18. januára 2006


Vatikán: Ako každú stredu aj dnes sa vo Vatikáne konala pravidelná generálna audiencia. Svätý Otec sa na nej stretol s ôsmimi tisícmi pútnikov z 12 krajín. Keďže dnes začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, téma katechézy Benedikta XVI. znela: „Kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“.

Drahí bratia a sestry!
„Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18,19). Toto slávnostné Ježišovo uistenie jeho učeníkom dokazujeme aj našou modlitbou. Práve dnes sa totiž začína už tradičný „Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov“, ktorý je dôležitým stretnutím pri ktorom uvažujeme nad drámou rozdelenia kresťanskej komunity a spoločne prosíme samého Ježiša „aby všetci boli jedno, aby svet uveril“ (Jn 17,21). Konáme tak dnes aj my tu prítomní, v jednote s veľkým počtom ľudí celého sveta. Totiž modlitba „za jednotu všetkých“ zahŕňa v rôznych podobách katolíkov, pravoslávnych a protestantov, spojených vierou Ježiša Krista, jediného Pána a Spasiteľa.

Modlitba za jednotu kresťanov je súčasťou jadra, ktorý II. Vatikánsky koncil nazýva „dušou celého ekumenického hnutia“ (Unitatis redintegratio, 8), jadra ktoré zahŕňa verejné a súkromné modlitby, obrátenie srdca a svätosť života. Tento pohľad nás uvádza do centra ekumenického problému, ktorým je poslušnosť evanjeliu, aby sme s jeho potrebnou a účinnou pomocou plnili Božiu vôľu. Koncil to jasne povedal veriacim, keď vyhlásil: „Všetci veriaci nech pamätajú, že tým lepšie budú napomáhať, ba aj uskutočňovať jednotu kresťanov, čím bezúhonnejšie sa usilujú žiť podľa evanjelia. Lebo čím užšie budú spojení s Otcom, Slovom a Duchom Svätým, tým ľahšie a dôvernejšie budú môcť prehlbovať vzájomné bratské vzťahy“ (ibid., 7).

Prvky, ktoré napriek neustálemu rozdeleniu spájajú ešte kresťanov, umožňujú, aby sa k Bohu vznášala spoločná modlitba. Toto spoločenstvo v Kristovi povzbudzuje celé ekumenické hnutie a označuje sám cieľ hľadania jednoty všetkých kresťanov v Božej cirkvi. To odlišuje ekumenické hnutie od každej inej iniciatívy dialógu a vzťahov s inými náboženstvami a ideológiami. Aj v tomto bolo veľmi presné učenie dekrétu II. Vatikánskeho koncilu o ekumenizme: „Na tomto hnutí za jednotu, ktoré sa menuje ekumenickým hnutím, sa zúčastňujú tí, čo vzývajú trojjediného Boha a uznávajú Ježiša za Pána a Spasiteľa“ (ibid., 1). Spoločné modlitby, ktoré prebiehajú na celom svete osobitne v týchto dňoch, alebo okolo Turíc, vyjadrujú okrem iného vôľu k spoločnému úsiliu na dosiahnutie plného spoločenstva medzi všetkými kresťanmi. Tieto spoločné modlitby „sú dozaista veľmi účinným prostriedkom, aby sa získala milosť jednoty“ (ibid., 8). Týmto uistením II. Vatikánsky koncil v podstate interpretuje to, čo hovorí Ježiš svojim učeníkom, ktorých uisťuje o tom, že ak na tejto zemi budú dvaja prosiť Pána o spoločnú vec, on im ju dá, pretože kde dvaja, alebo traja sú zhromaždení v jeho mene on je medzi nimi. Po zmŕtvychvstaní Ježiš ešte raz uisťuje učeníkov, že bude navždy s nimi „po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,20). Prítomnosť Ježiša v spoločenstve apoštolov a v ich modlitbe zaručuje tento prísľub. A to až natoľko, že sľúbi, že „čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi“ (MT 18,18).

Ale neobmedzujme sa iba na vyprosovanie. Môžeme aj ďakovať Pánovi za súčasný stav v ekumenických vzťahoch medzi kresťanmi, ktorý sme s námahou dosiahli, za silné putá solidarity, za rast spoločenstva a za uskutočnené zblíženie – aj keď nerovnakým spôsobom – v rôznych dialógoch. Budúcnosť je pred nami. Pápež Ján Pavol II. – ktorý tak veľa trpel a urobil pre ekumenickú otázku – nás naučil, že „uznať, čo nám Boh doprial, je predpokladom, ktorý nás disponuje prijať ešte dary nevyhnutné na dovŕšenie ekumenického úsilia za jednotu“ (Ut unum sint, 41). Bratia a sestry, pokračujme v modlitbe pretože sme si vedomí, že opätovné nastolenie jednoty kresťanov prevyšuje naše slabé ľudské sily a že jednota je Božím darom. (RV, 180106, lm)
All the contents on this site are copyrighted ©.