2006-01-01 13:10:54

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána, 1. januára 2006


Vatikán: Napoludnie pápež Benedikt XVI. sa spolu s veriacim zídenými na námestí sv. Petra pomodlil mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
V tento prvý deň roka, Cirkev upriamuje svoj zrak na nebeskú Božiu Matku, ktorá drží v náruči dieťa Ježiša, ktorý je prameňom každého požehnania. „Buď pozdravená svätá Matka – spieva sa v liturgii – ty si priviedla na svetlo Kráľa, ktorý panuje v nebi i na zemi po všetky veky vekov“. V Máriinom materinskom srdci zaznelo oslovenie anjelov v Bethleheme, ktoré ju naplnilo úžasom: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje“ (Lk 2,14) Evanjelium dodáva, že „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci“ (Lk 2, 19). Ako ona, podobne aj Cirkev stráži a medituje Božie slovo, pričom ho konfrontuje s rozličnými meniacimi sa situáciami, s ktorými sa stretáva počas svojho dlhého putovania.

Keď sa pozeráme na Krista, ktorý prišiel na zem, aby nám daroval pokoj, slávime práve na Nový rok, Svetový deň pokoja, ktorému dal vznik pápež Pavol VI. už pred 38 rokmi. V mojom prvom posolstve pri tejto príležitosti, som chcel nadviazať na tému mojich ctených predchodcov, totiž vyjsť z pamätihodnej Encykliky blahoslaveného pápeža Jána XXIII., Pacem in terris. Téma pravdy, ako základ opravdivého pokoja. „V pravde, pokoj“: toto je motto, ktoré ponúkam na zamyslenie každému človeku dobrej vôle. Ak sa človek nechá ožiariť jasom pravdy, stane so vo svojom vnútri odvážnym tvorcom pokoja. Z liturgického obdobia, ktoré práve slávime sa môžeme naučiť, že pre prijatie daru pokoja, musíme sa otvoriť pravde, ktorá sa zjavila v osobe Ježiša Krista. On nás naučil jednak „obsahu“ a tiež „metóde“ ktorá vedie k pokoju, totiž láske. Boh, ktorý je v skutku dokonalou Láskou, sa zjavil v Ježišovi, zjednotiac sa s našou ľudskou situáciou. Týmto spôsobom nám aj ukázal cestu k pokoju: dialóg, odpustenie, solidarita. Hľa, jediná cesta ktorá vedie k opravdivému pokoju.

Obráťme svoj zrak k najsvätejšej Márii, ktorá dnes žehná celému svetu, ukazujúc na svoje a Božie dieťa, ktoré je „kniežaťom pokoja“ (Iz 9,5), ako ho oslovuje prorok Izaiáš. S dôverou prosíme o jej mocný príhovor, aby celá ľudská rodina, otvoriac sa evanjeliovému posolstvu, mohla prežiť tento rok, ktorý dnes začína, v bratskosti a v pokoji. S týmito pocitmi sa obraciam na Vás všetkých, ktorí ste sa zhromaždili na námestí sv. Petra, a tiež na Vás všetkých, ktorí sú spojení prostredníctvom rozhlasu a televízie, s mojim najsrdečnejším prianím pokoja a dobra. (RV, 010106, ls)
All the contents on this site are copyrighted ©.