2005-10-24 18:01:29

Eucharistiniai kongresai Afrikoje


Popiežius Benediktas XVI paskyrė Nigerijos kardinolą Anthony Olubunmi Okogie savo ypatinguoju pasiuntiniu į Ganos tautinį eucharistinį kongresą. Eucharistinis kongresas yra rengiamas ateinančio lapkričio 19 ir 20 dienomis, kai Bažnyčios liturginiame kalendoriuje švenčiamas Kristus, Visatos valdovas. Tai bus jau trečiasis Ganos tautinis eucharistinis kongresas. Jis vyks Kumasi arkivyskupijoje.

Apie būsimą Ganos Eucharistinį kongresą ką tik pasibaigusios Vyskupų sinodo asamblėjos Generalinėse kongregacijose kalbėjo Ganos kardinolas, Cape Coast arkivyskupas Peter Kodwo Turkson. Jis pasakojo, kad Dievo tarno Jono Pauliaus II Vyskupų sinodui parinkta Eucharistijos tema įkvėpė taip pat Ganos Bažnyčią savo trečiajam tautiniam kongresui temą parinkti apie Eucharistiją – “Eucharistija - Ganos Bažnyčios, kaip Dievo šeimos, gyvenimo šaltinis ir viršūnė”. Dėl Afrikos Bažnyčios kaip Dievo šeimos įvaizdžio buvo išsamiai tartasi prieš 11 metų Vatikane vykusioje Afrikai skirto sinodo asamblėjoje. Tuomet ir Jonas Paulius II ragino Afrikoje kurti Bažnyčią kaip šeimą pridurdamas, kad tokia Bažnyčios prigimties raiška ypač tinka Afrikos Bažnyčiai. Šeimos įvaizdžio pritaikymu yra akcentuojamas rūpestis kitų gerove, solidarumas, nuoširdumas santykiuose, svetingumas, dialogas ir viltis. Būtent Afrikai reikia vengti etnocentrizmo ir kraštutinumų bei skatinti susitaikymą ir tikrą skirtingų etninių grupių bendrystę, pažymėjo Dievo tarnas Jonas Paulius II Post-sinodiniame paraginime Afrikai, kuriame apibrėžė Bažnyčios gyvenimo ir misijos Afrikoje programą. Tačiau praėjus dešimtmečiui nuo šio dokumento paskelbimo Ganos vyskupai mato, kad padėtis jų šalyje tebėra sunki: per valstybės sienas nuolat persimeta brolžudiškos kovos, genčių intrigos kliudo veiksmingam vyriausybės darbui, nekreipiamas dėmesys į skurdo apraiškų plėtrą. Visa tai rodo, kiek mažai per pastarąjį dešimtmetį buvo padaryta atsiliepiant į Popiežiaus post-sinodinę ekshortaciją, - kalbėjo kardinolas Turkson savo pranešime Eucharistijai skirto sinodo asamblėjai. Jis pasakojo, kad Ganos vyskupai per Eucharistijos metus priėjo išvados, jog visa Ganos Bažnyčia turėtų eucharistiniu pamaldumu kreiptis į Jėzų Kristų, Vienatinį Pasaulio Išganytoją, Naujojo Gyvenimo Duoną, kad Jis padėtų Ganai. Todėl buvo nuspręsta Ganoje surengti naują, jau trečiąjį, Tautinį eucharistinį kongresą. Ganos vyskupai ypač tikisi, kad visi tikintieji, ypač tie, kurie dėl skirtingų priežasčių nedalyvauja Eucharistijos šventime, galės prisidėti, kad būsimasis Eucharistinis kongresas taptų nuostabia Ganos Bažnyčios, kaip Šeimos, šventė. Savo sprendimu Ganos Bažnyčia savotiškai pratęsė jau pasibaigusius Eucharistinius metus dar vienu mėnesiu ir lapkričio pabaigoje vyksiančiu Eucharistiniu kongresu, į kurį, kaip minėta, Popiežius Benediktas XVI savo atstovu paskyrė Lagoso arkivyskupą iš Nigerijos, kardinolą Okogie.

Beje, panašių, Eucharistijos metų suteiktų dvasinių vaisių, ypač Afrikoje, yra ir daugiau. Štai Sinodo Tėvas iš Čado, Gore vyskupas, kapucinų vienuolis Rosario Pio Ramolo pranešė Sinodo asamblėjai, kad Čado Bažnyčia netrukus surengs savo Pirmąjį tautinį eucharistinį kongresą, kuris įvyks 2006 metų sausio mėnesį. Jauna ir veikli misijų Bažnyčia Čade gyvuoja nepilnus aštuonis dešimtmečius. Pusantro milijono Čado katalikų sudaro 20 procentų krašto gyventojų. Vyskupas Ramolo Asamblėjos kongregacijai pasakojo apie pastaruosius tris metus trukusį pasirengimą Pirmajam Čado tautiniam eucharistiniam kongresui. Ypatingai daug pastangų buvo dėta į parengiamuosius eucharistinius kongresus parapijose ir vyskupijose. Vysk. Rosario Pio Ramolo pasakojo Sinodo dalyviams, kad pastarieji eucharistiniai kongresai Čade buvo didžiulis pasisekimas. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.