2005-08-18 15:36:11

Benedikt XVI. priletel do Kolína nad Rýnom


Nemecko: Pápež Benedikt XVI. dnes o desiatej hodine odletel na svoju prvú zahraničnú návštevu do Nemecka. Na letisku v Kolíne nad Rýnom, kde sa zúčastní XX. Svetových dní mládeže, pristál o 12-tej hodine.
 
Na letisku ho privítalo veterné, no slnečné počasie. Mladí, ktorí na túto chvíľu netrpezlivo čakali skandovali jeho meno. Po privítaní a príhovore prezidenta Nemeckej spolkovej republiky Horsta Koehlera, sa slova ujal Benedikt XVI.
 
Pán prezident,
vážení občianski a politickí predstavitelia,
páni kardináli a ctení bratia v biskupskej službe,
drahí obyvatelia spolkovej republiky,
drahí mladí!
 
S hlbokou radosťou sa nachádzam dnes po prvý raz, po mojom zvolení na Petrov stolec, v mojej drahej vlasti, Nemecku. S veľkým pohnutím ďakujem Bohu, že mi umožnil začať pastoračné návštevy mimo Talianska práve návštevou národa, ktorý mi dal môj pôvod.
 
Prichádzam do Kolína pri príležitosti XX. Svetového dňa mládeže, ktorý môj predchodca, nezabudnuteľný pápež Ján Pavol II., ohlásil a pripravil.
 
Tu Benedikt XVI. dodal tieto improvizované slová:
 
Po prvý raz po mojej voľbe na Petrov stolec stojím na zemi mojej rodnej krajiny Nemecka, plný radosti – a nemôžem inak ako zopakovať slová, ktoré som povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas: považujem to za láskyplný prejav Božej prozreteľnosti, ktorá – pretože to som nebol ja – umožnila, že moja prvá návšteva mimo Talianska ma priviedla práve do mojej rodnej krajiny, tu do Kolína.
A tak v čase, na mieste a pri príležitosti, kde sa stretávajú mladí z celého sveta, zo všetkých kontinentov, kultúr, náboženstiev a rás, pretože sme všetci zjednotení prostredníctvom hviezdy, ktorá sa nám ukázala – hviezdy viery.
Ježiš Kristus, ktorý nás zjednocuje a ktorý nám ukazuje cestu spôsobom, že my všetci spoločne môžeme byť veľkou silou pokoja naprieč všetkým hraniciam a prekážkam.
Preto z celého srdca ďakujem Bohu za toto rozhodnutie, aby som mohol začať tu v mojej vlasti pri udalosti, ktorá prináša pokoj a pricestovať do Kolína, ako ste to povedali vy pán prezident, v hlbokom spojení s mojim veľkým predchodcom Jánom Pavlom II., ktorý mal myšlienku – povedal by som – inšpiráciu založiť tieto svetové dni mládeže, ktorými vytvoril nielen udalosť veľkého náboženského a cirkevného významu, ale aj ľudskej kvality, ktorá zbližuje ľudské bytosti – napriek všetkým obmedzeniam – a pomáha budovať spoločnú budúcnosť.
 
Som úprimne vďačný všetkým vám, ktorí ste tu prítomní, za vaše srdečné prijatie, ktorého sa mi dostalo.
 
Môj úctivý pozdrav patrí predovšetkým prezidentovi Nemecka, pánovi Horstovi Köhlerovi, ktorému ďakujem za uvítacie slová, ktoré mi adresoval v mene všetkých občanov Spolkovej republiky Nemecko. Tento môj pozdrav patrí aj predstaviteľom vlády, členom diplomatického zboru a civilným i vojenským autoritám.
 
S bratskou láskou pozdravujem pastiera Kolínskej arcidiecézy, kardinála Joachima Meisnera. Spoločne s ním pozdravujem aj ostatných kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky a všetkých, ktorí pomáhajú pri rozličných pastoračných aktivitách v diecézach s nemeckým jazykom.
 
V tejto chvíli túžim aspoň v myšlienkach objať s láskou všetkých obyvateľov mnohých regiónov Spolkovej republiky Nemecko.
 
V týchto dňoch intenzívnej prípravy na Svetový deň mládeže, nemecké diecézy a osobitne diecéza mesta Kolín ožili prítomnosťou mnohých mladých z rôznych častí sveta. Ďakujem všetkým, ktorí ponúkli svoju kompetentnú a veľkodušnú spoluprácu pri organizácii tejto cirkevnej udalosti svetového významu.
 
Moje uznanie patrí farnostiam, rehoľným inštitútom, asociáciám, občianskym organizáciám a jednotlivým občanom za ich citlivosť, ktorú preukázali srdečnou pohostinnosťou tisícom pútnikov, ktorí tu prišli z rôznych kontinentov.
 
Cirkev, ktorá žije v Nemecku a celý národ Nemeckej federatívnej republiky sa môže pochváliť širokou a pevnou tradíciou otvorenosti svetu, ako o tom svedčia, okrem iného, početné iniciatívy solidarity, osobitne v prospech rozvojových krajín.
 
S týmto duchom citlivosti a pohostinstva voči všetkým, ktorí pochádzajú z rozdielnych tradícií a kultúr sa pripravujeme prežiť v Kolíne Svetový deň mládeže.
 
Stretnutie mnohých mladých s Petrovým nástupcom je znamením vitality Cirkvi. Som rád, že môžem byť medzi mladými, utvrdzovať vo viere a oživovať nádej. Zároveň som si istý, že niečo prijmem aj od mladých, predovšetkým z ich nadšenia, citlivosti a ich otvorenosti čeliť výzvam budúcnosti.
 
Im a všetkým, ktorí ich prijali počas týchto dní bohatých na udalosti, odteraz patrí môj srdečný pozdrav. Okrem intenzívnych chvíľ modlitieb, meditácií a sviatku, spoločne s mladými a so všetkými, ktorí sa zúčastnia na stretnutí, budem mať možnosť stretnúť biskupov, ktorým patrí môj bratský pozdrav.
 
Stretnem sa aj s predstaviteľmi iných cirkví a cirkevných komunít, navštívim synagógu, aby som sa stretol so židovskou komunitou a prijmem aj niekoľkých zástupcov islamských komunít. Ide o dôležité stretnutia s cieľom zintenzívniť dialóg a spoluprácu v spoločnom úsilí pri budovaní spravodlivejšej a bratskej budúcnosti, ktorá by skutočne patrila človeku.
 
Počas tohto Svetového dňa mládeže budeme spoločne uvažovať nad témou: “Prišli sme sa mu pokloniť” (Mt 2,2). Ide o príležitosť, ktorú nesmieme premeškať a prehĺbiť tak význam ľudskej existencie ako “púte”, ktorá sa uskutočňuje pod vedením “hviezdy” pri hľadaní Pána.
 
Spoločne budeme hľadieť na postavy Troch kráľov, ktorí napriek tomu, že pochádzali z rozdielnych a ďalekých krajín, boli medzi prvými, ktorí spoznali v Ježišovi z Nazaretu, v synovi Panny Márie, prisľúbeného Mesiáša a poklonili sa mu (por. Mt 2,1-12).
 
S pamiatkou týchto postáv je osobitne spojená cirkevná komunita a mesto Kolín. Ako Traja králi, tak aj všetci veriaci, osobitne mladí, sú povolaní prejsť cestu života v hľadaní pravdy, spravodlivosti, lásky.
 
Je to cesta, ktorej hlavný cieľ sa môže nájsť iba prostredníctvom stretnutia s Kristom, stretnutia, ktoré sa nedá uskutočniť bez viery.
 
Na tejto vnútornej ceste môžu pomôcť mnohé znamenia, ktoré dlhá a bohatá kresťanská tradícia nezmazateľne zanechala na tejto nemeckej zemi: od veľkých historických monumentov, po nespočetné diela umenia rozptýlené po celom území, od dokumentov v knižniciach, po tradície prežívané ľudom, od filozofických myšlienok, po teologické úvahy mnohých svojich mysliteľov, od duchovného dedičstva, po mystickú skúsenosť zástupu svätých.
 
Ide o veľmi bohaté kultúrne a duchovné dedičstvo, ktoré aj dnes v srdci Európy svedčí o plodnosti viery a kresťanskej tradície. Diecéza a región Kolína osobitne zachovávajú živú pamiatku veľkých svedkov kresťanskej civilizácie.
 
Myslím tu, okrem iných, na svätého Bonifáca, svätú Uršuľu, svätého Alberta Veľkého a v nedávnych dobách na svätú Teréziu Benediktu od Kríža (Edita Steinová) a blahoslaveného Adolfa Kolpinga. Títo naši slávni bratia vo viere, ktorí počas storočí udržiavali pochodeň svätosti, sú “vzormi” a “patrónmi” Svetového dňa mládeže, ktorý slávime.
 
Zatiaľ čo opakujem všetkým vám tu prítomným moje poďakovanie za srdečné privítanie, prosím Pána za budúcnosť Cirkvi a celej spoločnosti v tejto Spolkovej republike Nemecko, ktorá je mi tak drahá.
 
Jej veľká história a jej veľké sociálne, ekonomické a kultúrne ciele, ktoré dosiahla, nech sú podnetom pokračovať s obnoveným úsilím na ceste skutočného pokroku a solidárneho rozvoja nie iba v nemeckom národe, ale aj v ostatných národoch kontinentu.
 
Panna Mária, ktorá predstavila malého Ježiša Trom kráľom, ktorí prišli do Betlehema, aby sa poklonili Spasiteľovi, nech pokračuje vo svojom príhovore za nás, tak ako už stáročia bdie nad Nemeckým ľudom v mnohých svätyniach v jednotlivých regiónoch.
 
Nech Pán požehná vás tu prítomných, ako aj všetkých pútnikov a obyvateľov krajiny. Nech Boh ochraňuje Spolkovú republiku Nemecko!All the contents on this site are copyrighted ©.