2005-05-14 17:38:03

Paskelbtos dvi naujos palaimintosios.


Šeštadienio pavakare Vatikano Šv. Petro bazilikoje aukotų Mišių metu buvo paskelbtos dvi naujos palaimintosios – devynioliktajame ir dvidešimtajame amžiuje gyvenusios seserys vienuolės, artimo meilės apaštalės, ispanė Ascension Nicol Goni ir vokiečių kilmės amerikietė Marianne Cope.

Skirtingai negu buvo įprasta per pastaruosius daugiau kaip tris dešimtmečius, beatifikacijos Mišioms vadovavo ne pats popiežius, bet Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martins.

Beatifikacijos tvarkos pakeitimas yra šio pontifikato naujovė. Popiežius Benediktas XVI nusprendė grąžinti anksčiau galiojusią palaimintųjų skelbimo tvarką. Po Jono Pauliaus II pontifikato metais vykusių dešimčių beatifikacijos iškilmių ir jų metu paskelbtų šimtų naujų palaimintųjų buvome įpratę matyti, kad naujus palaimintuosius iškilmingai skelbia pats Popiežius. Iš tiesų tokia tvarka buvo įvesta tik popiežiaus Pauliaus VI laikais. Pirmajai beatifikacijai popiežius vadovavo 1971 metais. Prieš tai beatifikacijos vykdavusios panašia forma, kurią dabar grąžina popiežius Benediktas XVI. O jei pasižiūrėtume dar giliau į Bažnyčios praeitį, matytume, kad ir pati beatifikacijų procedūra yra palyginti nesena, siekianti tik septynioliktąjį amžių. Tuo metu, reikalaujant vietinėms Bažnyčioms, atsirado paprotys dar neužbaigus skelbimo šventuoju bylos leisti būsimą šventąjį garbinti vietinėje Bažnyčioje. Leidimas būsimą šventąjį garbinti ribotoje teritorijoje ilgainiui įgavo beatifikacijos pavidalą.

Dviejų seserų vienuolių skelbimo palaimintosiomis Mišios prasidėjo šeštadienį po pietų, 17 valandą Romos laiku. Beatifikacijos apeigos vyko Mišių pradžioje, tarp Kyrie ir Gloria. Prie altoriaus priėję vyskupijų, iš kurių buvo kilusios naujos palaimintosios, ordinarai paprašė, kad dvi seserys vienuolės būtų įrašytas į palaimintųjų knygą ir trumpai pristatė dviejų vienuolių nuopelnus, dėl kurių jos yra vertos būti pakeltomis į altorių garbę. Po to, Mišioms vadovaujantis Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Jose Saraiva Martins perskaitė popiežiaus Benedikto XVI apaštališkąjį laišką.

Mes, patenkindami mūsų brolių Fernando Sebastian Aguilar, Pamplonos arkivyskupo, ir James Michael Moynihan, Syracuse vyskupo, taip pat daugelio kitų brolių vyskupų ir tikinčiųjų prašymus, atsiklausę Šventųjų skelbimo kongregacijos nuomonės, mūsų Apaštališka galia leidžiame, kad garbingosios Dievo Tarnaitės Ascension Nicol Goni ir Marianne Cope nuo dabar būtų vadinamos palaimintosiomis ir kad būtų galima įstatymų numatytose vietose kasmet minėti jų šventę: Ascension Nicol Goni vasario 24-ąją ir Marianne Cope sausio 23-ąją. Vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Pasirašyta Romoje, prie Šventojo Petro, 2005 Viešpaties metų gegužės 14 dieną, pirmaisiais mūsų pontifikato metais. Popiežius Benediktas XVI.

Perskaičius šį Apaštališkąjį laišką, abu beatifikacijos prašę vyskupai padėkojo Popiežiui ir po to Mišios toliau buvo tęsiamos įprastine tvarka. Choras pradėjo giedoti Gloria.

Dabar dar keletas žodžių apie dvi naujas palaimintąsias:

Ascension Nicol Goni gimė 1868 metais Ispanijoje. Įstojo į dominikonių ordiną. Trokšdama radikaliai liudyti meilę Dievui ir žmonėms paprašė leidimo vykti dirbti misioniere Amazonės miškuose. Tenai kartu su kitais misionieriais po keleto metų įkūrė naują vienuoliją – Seserų Rožančiaus Dominikonų misionierių kongregaciją, kurios charizma buvo pagalba labiausiai skurstantiems žmonėms, jų švietimas ir evangelizavimas. Naujos kongregacijos steigėja mirė 1940 metais. Šiuo metu jos įkurtos kongregacijos seserys tęsia darbą Pietų Amerikoje, Azijoje ir Europoje.

Marianne Cope gimė 1838 metais Vokietijoje. Jos pavardė buvo Koob, tačiau kartu su tėvais emigravusi į Ameriką, priimdama Jungtinių Valstijų pilietybę, pasivadino Cope. Būdama 24 metų įstojo į seserų pranciškonių ordiną. 1888 metais išvyko į Havajų salas dirbti tarp raupsuotųjų. Mirė 1918 metais. Ant sesers Marianne Cope kapo užrašyti jos labai dažnai kartoti žodžiai: Šypsokis! Šypsena puošia veidą.All the contents on this site are copyrighted ©.