2005-05-14 09:01:43

Benedikt XVI. sa stretol s kňazmi Rímskej diecézy


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. v piatok predpoludním o 10. hodine prišiel do Baziliky svätého Jána v Lateráne, kde sa stretol s klérom Rímskej diecézy.
 
Za všetkých ho privítal kardinál Camillo Ruini, generálny vikár. Benedikt XVI. vo svojom príhovore okrem iného povedal:
 
Mimoriadna skúsenosť viery, ktorú sme zažili pri príležitosti smrti nášho milovaného pápeža Jána Pavla II., nám ukázala hlbokú jednotu Rímskej Cirkvi, plnosť jej života a veľký zápal. Toto všetko je aj ovocím vašej modlitby a apoštolátu.
 
Takto v poníženom spojení s Kristom, jediným Pánom, môžeme a musíme podporovať onú jedinečnosť Rímskej Cirkvi, ktorá je v pokornej službe sesterským cirkvám žijúcim na celom svete.
 
Z nerozlučiteľného spojenia medzi Rímom a Petrom vyplýva účasť Rímskej Cirkvi na univerzálnom poslaní jej biskupa. Táto zodpovednosť sa však týka osobitným spôsobom aj vás, milí kňazi, lebo ste s ním spojení sviatosťou kňazstva a ste jeho vzácnymi spolupracovníkmi.
 
Rátam teda s vami, s vašou modlitbou a angažovanosťou, aby naša milovaná diecéza stále viac a viac zodpovedala povolaniu, ktoré jej zveril Pán.
 
A ja zo svojej strany vám hovorím, že napriek mojim obmedzeniam, môžete rátať s úprimnosťou mojej otcovskej lásky.
 
Kňazstvo má svoj základ v Kristovi, a je ustanovené v Cirkvi a pre Cirkev. Kresťanská viera nie je totiž iba niečo čisto duchovné a vnútorné, a ani náš samotný vzťah s Kristom nie je niečím subjektívnym a súkromným.
 
Je veľmi konkrétny a má cirkevný charakter. Je to vzťah s telom Krista v jeho dvojakom a neoddeliteľnom rozmere Eucharistie a Cirkvi. Preto je naša služba službou Dobrého Pastiera, ktorý dáva život za svoje ovce.
 
V tajomstve Eucharistie sa nám Kristus neustále dáva, a práve v Eucharistii sa učíme Kristovej láske, teda láske k Cirkvi.
 
Opakujem teda spoločne s vami, milí bratia v kňazskej službe, nezabudnuteľné slová Jána Pavla II.: „Svätá omša je absolútnym centrom môjho života a každého môjho dňa.“
 
Tak sa poslušnosť Kristovi, ktorá napráva neposlušnosť Adama, konkretizuje v cirkevnej poslušnosti v každodennej praxi, predovšetkým v poslušnosti voči vlastnému biskupovi.
 
Poslušnosť v Cirkvi však nie je niečím formálnym, ale je prejavom poslušnosti voči tomu, ktorý predstavuje poslušného Krista. Toto však nie je zľavením z konkrétnych požiadaviek poslušnosti, ale zaručuje teologickú hĺbku a katolíckeho ducha: v biskupovi poslúchame Krista a celú Cirkev, ktorú zastupuje na tomto mieste.
 
Milí kňazi, nikdy dostatočne nezdôrazníme, aká hlboká a rozhodná je naša odpoveď na povolanie k svätosti. Toto je podmienka nielen preto, aby náš osobný apoštolát bol plodný, ale najmä aby tvár Cirkvi odrážala svetlo Krista, aby tak Cirkev viedla ľudí k poznaniu a klaňaniu sa Pánovi.
 
Prosbu apoštola Pavla nechať sa zmieriť s Bohom musíme prijať predovšetkým v nás a prosiť Pána s úprimným srdcom a rozhodnou mysľou, aby vzal od nás všetko, čo nás oddeľuje od Krista a je v protiklade s našim poslaním. Pán je milosrdný a určite nás vypočuje.
 
Moja služba ako rímskeho biskupa pokračuje v brázde mojich predchodcov, najmä v prijatí vzácneho dedičstva, ktoré nám zanechal Ján Pavol II. Preto, drahí bratia kňazi a diakoni, kráčajme spolu v pokoji a dôvere.
 
Rím je veľká diecéza a skutočne veľmi osobitná najmä pre univerzálne poslanie, ktoré Pán zveril jej biskupovi. Cez kardinála generálneho vikára a pomocných biskupov, ktorým vyjadrujem svoju vďaku, budem konkrétne nablízku každému z vás vo vašich radostiach a ťažkostiach, ktoré sú súčasťou života každého kňaza.
 
Uisťujem vás o mojej najhlbšej blízkosti, ktorá spája biskupa so svojimi kňazmi a diakonmi v každodennej modlitbe.
 
Vo viere a v láske Krista zverme sa Panne Márii, Matke jediného a Najvyššieho Kňaza. Práve s nášho spojenia s Kristom a s Pannou Máriou pramenia živiny pokoja a dôvery, ktoré všetci potrebujeme, tak pre apoštolskú prácu ako aj pre náš osobný život.“ – povedal dnes okrem iného vo svojom príhovore ku kňazom Rímskej diecézy Benedikt XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.