2005-02-02 08:41:58

Vychovávatelia kandidátov na kňazstvo musia byť odborníkmi


Vatikán:Svätý Otec poslal v utorok 1. februára osobitné posolstvo účastníkom plenárnej schôdze Kongregácie pre katolícku výchovu, ktorá v týchto dňoch prebieha vo Vatikáne.

Je adresované jej prefektovi, kardinálovi Zenonovi Grocholewskému.

Plenárna schôdza je venovaná otázkam, ktoré sa týkajú komplexnej výchovy v kňazských seminároch, teologických fakúlt a Katolíckych univerzít.

„Vo svetle súčasných spoločenských a kultúrnych premien, - uviedol pápež – by bolo žiadúce, aby vychovávatelia kandidátov na kňazstvo boli kompetentnými odborníkmi, žeby im tak umožnili hlbšie pochopiť nároky, ktoré sa kladú na kňazstvo, najmä pokiaľ ide o celibát a o dar lásky v Pánovi k blížnym.

Už vo chvíli prijatia mladých mužov do seminára by mala byť pozorne preskúmaná ich vhodnosť žiť celibát, aby ešte pred ich vysviackou jestvovala morálna istota o ich citovej a pohlavnej zrelosti“.

Členov Kongregácie pre katolícku výchovu Ján Pavol II. vyzval dozerať nato, aby „Teologické fakulty a Katolícke univerzity, ktoré označil za bohaté dedičstvo Cirkvi, boli na primeranej výške, a aby boli schopné viesť dialóg s inými fakultami a univerzitami.

V kontexte globalizácie a vzájomného stretávania sa národov a kultúr si Cirkev uvedomuje naliehavosť svojho poslania hlásať Evanjelium a žiť ho s novým misijným zápalom.

Výchova k tomuto duchu nie je ničím iným, než ovocím výchovy, na ktorej sa podieľajú okrem rodičov práve kňazi, zasvätené osoby a horliví veriaci laici. Tu patrí dôležité miesto aj vyučovaniu náboženstva kňazmi a katechétmi“.

Na konci svojho posolstva Svätý Otec ocenil činnosť Pápežského diela, ktoré sa venuje promócii kňazských povolaní. Dielo založil pápež Pius XII., ktorý zaviedol aj Svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Tohto roku sa bude sláviť v apríli.All the contents on this site are copyrighted ©.