2004-12-09 09:28:24

Nepoškvrnená Panna Mária


Vatikán:Ján Pavol II. na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, predsedal slávnostnej svätej omši vo Vatikánskej bazilike.

Vo svojej homílii, ktorej časť čítal arcibiskup Leonardo Sandri, substitút štátneho sekretariátu, povedal:

„Zdravas', milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1,28). Týmito slovami archanjela Gabriela sa obraciame na Pannu Máriu niekoľkokrát za deň. Opakujeme ich s vrúcnou radosťou aj dnes, na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, pripomínajúc si 8. december 1854, keď blahoslavený pápež Pius IX. vyhlásil túto nádhernú pravdu katolíckej viery ako dogmu práve tu v tejto vatikánskej bazilike.

Srdečne pozdravujem všetkých, ktorí ste sem dnes prišli, najmä predstaviteľov národných mariologických spoločností, ktorí sa zúčastnili Medzinárodného mariologicko-mariánskeho kongresu organizovaného Pápežskou mariánskou akadémiou.

Pozdravujem tiež všetkých vás, drahí bratia a sestry tu prítomní, ktorí ste si prišli synovsky uctiť Nepoškvrnenú Pannu Máriu. Osobitne pozdravujem pána kardinála Ruiniho, ktorému ešte raz srdečne blahoželám k jeho kňazskému jubileu a vyjadrujem svoju vďačnosť za službu, ktorú s veľkodušnou oddanosťou Cirkvi robil a robí ako môj generálny vikár Rímskej diecézy a ako predseda Talianskej biskupskej konferencie.

Aké veľké je tajomstvo Nepoškvrneného počatia, ktoré nám predstavuje dnešná liturgia! Je to tajomstvo, ktoré neprestáva priťahovať veriacich ku kontemplácii a inšpiruje v úvahách teológov.

Téma kongresu, ktorý som pred chvíľou spomenul, „Mária z Nazaretu prijíma Božieho Syna v čase“, podnietila prehĺbenie učenia o Nepoškvrnenom počatí Márie ako predpoklad pre prijatie vteleného Božieho Slova, Spasiteľa ľudského rodu, do jej panenského lona.

Milosti plná, kecharitoméne. S týmto oslovením, podľa gréckeho originálu Lukášovho evanjelia, sa Anjel obrátil na Máriu. Toto je meno, ktorým Boh cez svojho posla chcel vyznačiť Pannu. Tak na ňu myslel a tak ju stále videl od večnosti.

V hymne z Listu Efezanom, ktorý sme si pred chvíľou vypočuli, Apoštol chváli Boha Otca, lebo „nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.“ (1, 3) S takým špeciálnym požehnaním sa Boh obrátil na Máriu už od počiatku čias!

Skutočne si požehnaná, Panna Mária, medzi všetkými ženami. (por. Lk 1,42)
Boh Otec ju vyvolil v Kristovi pred stvorením sveta, aby bola svätá a nepoškvrnená v jej láske a predurčil ju ako prvotinu adoptívneho synovstva skrze dielo Ježiša Krista.

Predurčenie Panny Márie, ako aj každého z nás, vyplýva z predurčenia Syna. Kristus je tým „pokolením“, ktoré pošliape hlavu starého hada, ako o tom píše kniha Genezis. (por. Gen 3,15). On je Baránkom bez poškvrny (por. Ex 12, 5; 1 Pt 1, 19), ktorý bol obetovaný za vykúpenie ľudstva z hriechu.

Pre zásluhy jeho spásonosnej smrti, Mária, jeho Matka, bola uchránená od dedičného hriechu i akéhokoľvek iného hriechu. Vo víťazstve nového Adama je aj víťazstvo novej Evy, matky vykúpených. Nepoškvrnená je tak znamením nádeje pre všetkých žijúcich, ktorí zvíťazili nad satanom prostredníctvom Baránkovej krvi (por. Zjv 12,11).

Kontemplujme dnes pokorné nazaretské dievča, sväté a nepoškvrnené v láske pred Božou tvárou (por. Ef 1,4) v tej láske, ktorou vo svojom prameni je Boh sám, jediný a trojjedinný.

Nepoškvrnené počatie Matky Vykupiteľa je vznešené dielo Najsvätejšej Trojice! Pápež Pius IX. v bule Ineffabilis Deus pripomína, že Všemohúci Boh ustanovil „jediným a tým istým rozhodnutím pôvod Márie a vtelenie Božej múdrosti“ (Pii IX. Pontificis Maximi Acta, Pars prima, s. 559).

„Áno“ Panny Márie, pri zvestovaní anjelom, je konkrétne prítomné v našich pozemských podmienkach v poníženej a hlbokej úcte Božej vôli, ktorá chcela zachrániť ľudstvo nie od dejín, ale v dejinách.

Totiž, nová Eva, uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu, jedinečným spôsobom získala dobrodenie z Kristových zásluh, ako dokonalého Prostredníka a zároveň Spasiteľa.

Ona, ako prvá spasená svojim Synom, mala plnú účasť na jeho svätosti, a je už tým, čím sa túži a dúfa stať celá Cirkev. Panna Mária je eschatologickým obrazom Cirkvi. Preto Nepoškvrnená, ktorá je „počiatkom Cirkvi, Kristovej krásnej nevesty bez poškvrny a vrásky“ (prefácia), vždy predchádza Boží ľud na púti viery do Božieho kráľovstva. (por. Lumen gentium, 58; Enc. Redemptoris Mater, 2).

Cirkev, na ktorej počiatku stojí jej najvznešenejší člen, v Nepoškvrnenom počatí Panny Márie vidí odraz spásonosnej milosti Veľkej noci. V udalosti Vtelenia Syn a Matka sa stávajú nerozlučne spojení.

Ten, ktorý je Pánom a hlavou Cirkvi, a tá, ktorá sa svojím fiat - staň sa, prvým v Novom zákone, stáva predobrazom jej postavenia ako nevesty a matky. (Redemptoris Mater, 1).

Tebe Nepoškvrnená Panna, Bohom predurčená a povýšená nad každé stvorenie, ako orodovnica milosti a vzor svätosti pre svoj ľud, tebe opäť dnes zverujem celú Cirkev.

Ty veď svoje deti na púti viery a urob ich stále viac poslušnými a vernými Božiemu Slovu.

Ty sprevádzaj každého kresťana na ceste obrátenia a svätosti, v zápase proti hriechu i v hľadaní skutočnej krásy, ktorá je vždy obrazom Božej krásy. Ty vypros pokoj a spásu pre všetky národy.

Večný Otec, ktorý ťa chcel za Nepoškvrnenú Matku Spasiteľa, nech obnoví aj v našej dobe, tvojim prostredníctvom, zázraky svojej milosrdnej lásky. Amen!All the contents on this site are copyrighted ©.