2004-11-23 09:07:38

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:V nedeľu sa v Ríme na Námestí svätého Petra zišli pútnici i domáci Rimania, aby sa spolu so Svätým Otcom pomodlili pravidelnú modlitbu Anjel Pána.

Ján Pavol II. ich predtým takto pozdravil:

„Dnes, v poslednú nedeľu liturgického roka, sa slávi sviatok Krista Kráľa vesmíru. Na neho hľadeli otcovia II. vatikánskeho koncilu, keď 21. novembra, pred štyridsiatimi rokmi, promulgovali dogmatickú konštitúciu, ktorá sa začína slovami Svetlom národov je Kristus.

Lumen gentium predstavovala míľový krok pri putovaní Cirkvi cestami súčasného sveta a podnietila Boží ľud, aby s väčšou rozhodnosťou prijal svoju zodpovednosť pri budovaní toho Kristovho kráľovstva, ktoré sa naplní až za hranicami ľudských dejín.

Oživovať časný poriadok duchom evanjelia je totiž povinnosťou každého pokrsteného, zvlášť veriacich laikov. (por. LG 31,35,36,38 atď.) Užitočnou pomocou v tomto poslaní je aj Súhrnné dielo sociálnej náuky Cirkvi, ktoré práve v tomto roku publikovala Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, ktorej opätovne vyjadrujem moju vďačnosť.

Každé ľudské úsilie, aby dosiahlo cieľ, musí ešte hľadať pomoc v modlitbe.

Dnes sa slávi Dies pro orantibus. Presvätej Panne Márii zverujem spoločenstvá kontemplatívneho života, ktoré s láskou pozdravujem.

Kiež nikdy týmto našim bratom a sestrám nechýba duchovná a materiálna pomoc zo strany všetkých veriacich“.All the contents on this site are copyrighted ©.