2004-11-15 09:07:08

Slovenskí kardináli ocenení čestnými doktorátmi Trnavskej univerzity


Slovensko:Dňa 22. novembra 2004 udelí Trnavská univerzita titul „doctor honoris causa“ kardinálom Jozefovi Tomkovi a  Jánovi Chryzostomovi Korcovi. Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave spojené s udelením titulu  „doctor honoris causa“ obom kardinálom, sa bude konať v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Trnave o pol druhej popoludní.

KardináloviJozefovi Tomkoviudelí Trnavská univerzita čestný doktorát za jeho významný prínos pri rozvíjaní dialógu ako spoločnej cesty k pravde a v napomáhaní jednoty a lásky medzi ľuďmi a národmi. Kardinál Tomko, prvý Slovák, ktorý stál na čele Kongregácie pre evanjelizáciunárodov. Je autorom kníh: „Na misijných cestách“,„Misie do tretieho tisícročia“, „Súčasnosť, základy, perspektívy“. Niektoré vyšli v angličtine, nemčine, taliančine a v iných jazykoch. Bol mu udelenýRád Bieleho dvojkríža I. triedy a vyznamenania v Taliansku, v Argentíne a v Luxembursku; čestné doktoráty univerzít v USA, v Poľsku, na Taiwane a v Argentíne i Univerzitou Komenského v Bratislave.

KardináloviJánovi Chryzostomovi Korcovisa čestný doktorát udelí za jeho  významný prínos k prehĺbeniu filozofickej a historickej reflexie bytia, s osobitným zreteľom na slovenské dejiny. Rozsiahle vedecké a literárne dielo kardinála Korca je známe u nás a v  prekladoch i v zahraničí. Viackrát bol ocenený štátnymiinštitúciami. DostalRád Andreja Hlinku,d Ľudovíta Štúra I. triedy, francúzskyd čestnej légie; čestné doktoráty mu udelili Katolícka univerzita vo Washingtone, Univerzita Notre Dame v štáte Indiana v USA,  UniverzitaŠtefana kardinála Wyšinského vo Varšave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Ďalšie ocenenia mu dalivedecké, kultúrne a spoločenské organizácie: Svetový kongres Slovákov, Matica slovenská, Spolok slovenských spisovateľov a iné.Mimoriadny význam má jeho kniha „Cirkev v dejinách Slovenska“. Úctyhodné je aj jeho úsilie o duchovnú obnovu a náboženskú slobodu Slovenska a ľudstva vôbec.All the contents on this site are copyrighted ©.