2004-09-18 11:18:39

Ján Pavol II. biskupom: "Pri oltári živte plameň lásky ku Kristovi"


Vatikán:Svätý Otec sa v piatok 17. septembra stretol aj so 130 biskupmi, ktorí sa zúčastňujú seminára organizovaného Kongregáciou pre biskupov. Ide o tých biskupov, ktorí boli vymenovaní v poslednom roku.Medzi účastníkmi sú aj traja slovenskí biskupi, Ján Orosch, Stanislav Stolárik a Stanislav Zvolenský. V mene všetkých Jána Pavla II. pozdravil kardinál Giovanni Battista Re, prefekt Kongregácie pre biskupov. Ján Pavol II. im vo svojom príhovore okrem iného povedal:

„Vysviackou sa biskup stáva naplno učiteľom, kňazom a vodcom kresťanskej komunity, no v strede jeho služby musí byť stále Kristus, Božský majster, prítomný tak v Slove Písma ako aj vo sviatosti Eucharistie.

V apoštolskej exhortáciiPastores gregissom chcel pripomenúť, že Eucharistia je srdcom posväcujúceho úradu biskupa. Vrúcne si želám, aby rok Eucharistie, ktorý sa začne 10. októbra otvorením Medzinárodného eucharistického kongresu, bol prozreteľnostnou príležitosťou na lepšie prehĺbenie uvedomenia si ústredného postavenia Najsvätejšej sviatosti oltárnej v živote a v činnosti každej miestnej Cirkvi. Okolo oltára sa posilňujú zväzky bratskej lásky a vo všetkých vedomie, že tvoria jediný Boží ľud, ktorého pastiermi sú biskupi.

Vy ako biskupi máte úlohu bdieť nad slávením sviatostí i celkovým náboženským životom. Dbajte, aby veriaci sa mohli zúčastňovať na dôstojnom slávení sviatostí, aby sa neimprovizovalo a nič nenechávalo na náhodu. Liturgia je totiž veľkou školou kresťanského života, kde sa ľudia Pánovi klaňajú, poznávajú ho a milujú. Tak sa v noch obnovuje vôľa nasledovať Majstra a vydávať o ňom svedectvo.

Ste si predovšetkým vedomí, že služba posväcovania si vyžaduje svedectvo svätého života. Boží Duch, ktorý vás posvätil biskupskou vysviackou, očakáva vašu veľkodušnú každodennú odpoveď. Vaša svätosť nie je iba osobnou záležitosťou, ale je vždy aj pre dobro veriacich, aby sme to, čo hlásame aj podporovali svedectvom nášho života. (Pastores gregis, 11)

Drahí bratia v biskupskej službe, vyzývam vás, aby ste pri oltári živili plameň lásky ku Kristovi a jeho teplom posilňovali vôľu darovať sa Bohu a Cirkvi .Panna Mária, žena Eucharistie ako i zástup apoštolov a svätých biskupov nech svojím príhovorom podporujú vaše kroky a vašu službu. S týmito pocitmi vám udeľujem svoje požehnanie, ktoré rád rozširujem aj na spoločenstvá, ktoré sú zverené vašej pastoračnej starostlivosti.“ – povedal v príhovore k nedávno vysväteným biskupom Svätý Otec.All the contents on this site are copyrighted ©.