2004-09-06 16:50:28

Príhovor Ján Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Taliansko:Svätý Otec včera navštívil Loreto. Bola to už jeho piata návšteva tohto známeho talianskeho mariánskeho pútnického miesta. Slávil tu svätú omšu, počas ktorej vyhlásil troch nových blahoslavených. Na záver slávnosti pre modlitbou Anjel Pána sa prítomnému zástupu veriacich prihovoril týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry!
Na záver tejto krásnej slávnosti chcem ešte raz vyjadriť svoju radosť, že som mohol byť s vami. Buďte vždy otvorení hlasu Pána. Tak ako on potreboval súhlas Panny Márie, aby sa stal človekom, tak jeho evanjelium potrebuje váš súhlas, aby sa stalo životom dnešného sveta.

Osobitne pozdravujem pútnikov z Barcelonskej arcidiecézy a diecézy Vic, ktorých sprevádza pán kardinál Ricardo María Carles arcibiskup Barcelony, a Mons. Martínez Sistech, biskup Vicu. Pozdravujem aj ostatných katalánskych biskupov. Nový blahoslavenýje veľká česť pre vašu krajinu. Jeho osobnosť, ako človeka, lekára a kňaza je žiarivým príkladom pre kresťanov našich čias. Srdečne pozdravujem pútnikov ďalších španielskych diecéz i Latinskej Ameriky, ktorí sa spolu so svojimi biskupmi zúčastnili na Svetovom kongrese Katolíckej akcie. Katolícka akcia je a chce byť školou, v ktorej sa dá naučiť žiť úplne pre Boha a nasledovať Krista ako jediného Pána nášho života.

Drahí bratia a sestry, rád by som vás povzbudil, aby ste obnovili svoje „áno“ a k tomu vámdávam tri odporúčania:

Prvé, to jekontemplácia:Usilujte sa kráčať po ceste svätosti, s očami upretými na Pána Ježiša, jediného Majstra a Spasiteľa všetkých.
Druhé odporúčanie jespoločenstvo:Snažte sa šíriť spiritualitu jednoty s pastiermi Cirkvi, so všetkými bratmi vo viere i s ďalšími cirkevnými spoločenstvami. Buďte kvasom dialógu so všetkými ľuďmi dobrej vôle.
Tretie odporúčanie jeposlanie:neste ako laici kvas evanjelia do domovov, do škôl, na pracoviská i na miesta oddychu. Evanjelium je slovo nádeje a spásy pre svet.

Nech Panna Mária Loretánska vám vyprosí vernosť vášmu povolaniu, veľkorysosť v plnení každodenných povinností, a nadšenie vo vašom poslaní, ktoré vám Cirkev zveruje.All the contents on this site are copyrighted ©.