2004-06-26 09:34:35

Generálna audiencia Jána Pavla II. v stredu 26. mája 2004


Vatikán:Na generálnej audiencii bolo prítomných vyše 15 tisíc pútnikov z 21 krajín. Témou katechézy bol Chválospev z Knihy Zjavenia svätého Jána apoštola o Božom súde.

Chválospev, ktorý sme teraz vzniesli k Pánovi, Bohu všemohúcemu, a ktorý nám ponúka liturgia vešpier je ovocím výberu niekoľkých veršov z 11. a12. kapitoly Knihy Zjavenia svätého Jána. Zaznela už aj posledná zo siedmich trúb, ktoré sa ozývajú v tejto knihe boja a nádeje. A hľa, 24 starcov nebeského dvora, ktorí zastupujú všetkých spravodlivých Starej i Novej zmluvy (por. Zjv 4,4; 11,16), spievahymnus. Ten sa možno spieval už na liturgických sláveniach v prvotnej Cirkvi. Starci sa klaňajú Bohu, vládcovi sveta a dejín, ktorý je pripravený nastoliť svoje kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pravdy.

V tejto modlitbe cítime biť srdce spravodlivých, ktorí očakávajú v nádeji Pánov príchod. Ten ožiari udalosti ľudstva, ktoré je často ponorené do tmy hriechu, nespravodlivosti, klamstva a násilia. Spev 24 starcov vychádza z dvoch žalmov. Ide o druhý žalm, ktorý je mesiášskou lyrickou piesňou (por. 2,1-5) a žalm 98, ktorý oslavuje Božiu kráľovskú moc. (por. 98,1). Týmto spôsobom sa dosiahne cieľ: Zdôraznenie spravodlivého a konečného súdu, ktorý Pán vykoná nad celým ľudstvom. Aspekty tohto priaznivého zásahu sú dva, ako sú dve aj charakteristiky Božej tváre: Boh je sudca, to áno, ale aj Spasiteľ. Odsudzuje zlo, no odmeňuje vernosť. Je spravodlivosť, no najmä láska.

Dôležitá je aj identita spravodlivých, teraz už spasených v Božom kráľovstve. Sú rozdelení do troch kategórií Pánových „služobníkov“; na prorokov, svätých a na tých, čo sa boja jeho mena. Je to akoby duchovný portrét Božieho ľudu podľa darov prijatých a rozkvitnutých v živote viery a lásky. Je to rast, ktorý sa prejavuje tak u malých, ako aj u veľkých.V našom hymne, ako sme povedali, sú použité aj ďalšie verše 12. kapitoly, ktoré sa vzťahujú na veľkolepú a slávnu scénu Apokalypsy. V nej sa stretáva žena, ktorá porodila Mesiáša a drak zloby a násilia.

V tomto boji dobra a zla, medzi Cirkvou a Satanom, zrazu zaznie nebeský hlas, ktorý ohlasuje porážku „Žalobcu“ (por. 12, 10) Toto pomenovanie je prekladom hebrejského slova Satán, ktorým je nazvaná postava, ktorá podľa knihy Jób je členom nebeského dvora. (por.Jób1,9-11; 2,4-5;Zach3,1). On „obviňoval našich bratov pred našim Bohom vo dne v noci,“ a spochybňoval úprimnosť viery spravodlivých. Teraz bol však diabolský drak umlčaný a príčinou jeho porážky je „krv Baránka“ (Zjv 12, 11), umučenie a smrť Krista Vykupiteľa.

S jeho víťazstvom je spojené svedectvo mučeníctva kresťanov. Ide o najvnútornejšie dôverné spojenie s vykupiteľským dielom Baránka zo strany veriacich, ktorí neváhali za neho aj zomrieť. Myslíme tu na Kristove slová: „Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život.“ (Jn 12, 25). Nebeský sólista, ktorý zaintonoval tento chválospev, pozýva k spevu celý anjelský chór, aby sa s ním spojil v hymne radosti a dosiahnutej spásy (por. Zjv 12,12).

Aj my sa pridávame k týmto hlasom v našom vzdávanívďaky, slávnostnom a plnom nádeje, aj keď sa nachádzame uprostred skúšok, ktorými je poznačená naša cesta k sláve. Teraz to urobíme slovami, ktorými sa svätý Polykarp mučeník obracal na „Pána, všemohúceho Boha“ keď už bol zviazaný a pripravený na hranici:

„Pane Bože všemohúci, otec nášho milého a požehnaného Syna Ježiša Krista, buď zvelebený, že si ma učinil hodného dožiť sa tohto dňa a hodiny, aby som zaujal miesto medzi mučeníkmi v kalichu tvojho Krista pre zmŕtvychvstanie duše i tela v neporušiteľnosti Ducha Svätého. Kiež by som bol dnes prijatý pred tvojou tvárou, ako si ty, pravdivý Bože rozhodol, ukázal a splnil. Preto ťa teraz nadovšetko chválim, dobrorečím ti skrze večného a nebeského veľkňaza, tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého si v Duchu Svätom oslávený po všetky veky vekov. Amen.“ (Atti e passioni dei martiri, Miláno 1987, p. 23).

Ani na dnešnej audiencii nechýbali slovenskí pútnici. Ján Pavol II. ich takto pozdravil:
Zo srdca vítam pútnikov z Nesluše a františkánskych terciárov z Prešova a okolia.Bratia a sestry, v nedeľu budeme sláviť sviatok Zoslania Ducha Svätého. Vyprosujme si Jeho dary, aby sme odvážne svedčili o svojej viere. Rád žehnám vás i vašich drahých. Pochválený buď Ježiš Kristus!All the contents on this site are copyrighted ©.