2004-02-10 08:23:07

Stretnutie biskupov a kňazov v komunite svätého Egídia


Vatikán:V uplynulý víkend sa konalo VI. medzinárodné stretnutie biskupov a kňazov, ktoré zorganizovala Komunita svätého Egídia. Ján Pavol II. zaslal jeho účastníkom osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:

„Zišli ste sa z rozličných krajín v Ríme, aby ste spolu prežili chvíle uvažovania a modlitby v atmosfére bratstva spolu s členmi iných cirkví a náboženských spoločenstiev. Spája vás spoločenstvo Komunity svätého Egídia, organizácie, ktorá 36 rokov vykonáva cennú službu na poli evanjelizácie a charity v Ríme i v iných mestách Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a Ázie. Jej mnohoraké aktivity sú osobitne vzácne v súčasnosti, keď cítime potrebu ohlasovať evanjelium lásky každému národu, prekonávajúc ťažkosti, prekážky a nepochopenia. Vaše úvahy v týchto dňoch sa vhodne venujú téme Evanjelium lásky. Je to posolstvo nádeje, ktoré musí byť prinesené ešte mnohým a mnohým ľuďom.

Môj ctihodný predchodca, blahoslavený pápež Ján XXIII. rád hovorieval, že Cirkev patrí všetkým. Ale najmä chudobným. Bola to akoby ozvena evanjeliového blahoslavenstva: Blahoslavení chudobní, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Božie kráľovstvo patrí chudobným, ktorí podľa niektorých cirkevných Otcov, budú našimi advokátmi u Boha. Napríklad svätý Gregor Veľký píše o podobenstve o boháčovi a Lazárovi toto: Každý deň môžeme nájsť jedného Lazára, ak ho hľadáme. Každý deň nám príde do cesty, aj ak ho nehľadáme. Chudobní k nám prichádzajú aj nevhod, a obracajú sa na nás. Sú to oni, ktorí budú za nás prosiť v posledný deň. Uvedomte si, že či je vhodné teda odmietnuť pomoc chudobnému, ak vieme, že to môže byť náš budúci ochranca. Nenechajte si teda ujsť príležitosť prejaviť milosrdenstvo. (Hom. in evangelia, 40, 10:PL76, 1309).

Ak v Sirachovcovej knihe čítame „Prosba z úst biedneho prenikne k Božím ušiam a rozsudok mu rýchlo príde na pomoc.“ (21, 6), evanjelium jasne potvrdzuje, čo povie Pán vesmíru tým, ktorí budú stáť po jeho pravici: „Bol som hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ (Mt25, 35-36).

S vrúcnou modlitbou teda prosme o evanjeliovú múdrosť, ktorá nám umožní pochopiť puto lásky, ktoré spája chudobných s Pánom Ježišom a s jeho učeníkmi! Totiž, Božský Majster používa slovo „brat“, keď apoštolom hovorí o chudobných, ktorých zahŕňa do svojej lásky. Áno! Pre Kristovho učeníka je chudobný bratom, ktorého treba prijať a milovať. Nie je to cudzí človek, ktorému príležitostne venujem nejakú tu minútu. Chudobní sú tiež aj našimi učiteľmi, lebo nám umožňujú pochopiť, čo znamenáme pred Bohom: žobreme o lásku a spásu.

Nech aj naďalej je Komunita svätého Egídia znamením lásky k chudobným. Každý nech sa usiluje byť blížnym tomu, kto je v núdzi a tak žiť pravdu slov Svätého písma: "Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ (Sk 20, 35) napísal okrem iného Komunite svätého Egídia Ján Pavol II.All the contents on this site are copyrighted ©.