2003-12-06 08:22:36

Zverejnené posolstvo Jána Pavla II. k svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania


Vatikán: Vo Vatikáne bolo zverejnené Posolstvo pápeža Jána Pavla II. na
41. Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa bude sláviť na štvrtú veľkonočnú nedeľu na budúci rok. Svoje posolstvo začína úryvkom z Lukášovho evanjelia: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“. (Lk 10,2)

Z týchto Ježišových slov, ktoré adresoval apoštolom vidieť starosť, ktorú Dobrý pastier má o svoje ovečky, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. (por. Jn 10,10) Pán po svojom zmŕtvychvstaní zveril učeníkom zodpovednosť pokračovať v jeho poslaní, aby Evanjelium bolo hlásané ľuďom každej doby. A je veľa tých, ktorí veľkodušne odpovedali a odpovedajú na jeho trvalú výzvu: Nasleduj ma! (por. Jn 21,22) Sú to muži a ženy, ktorí celý svoj život vložili do totálnej služby jeho Kráľovstvu.

Pripríležitosti budúceho 41. Svetového dňa modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa tradične slávi vždy na 4. veľkonočnú nedeľu, sa všetci veriaci zjednotia v úpenlivej modlitbe za povolania ku kňazstvu, k zasvätenému životu a pre prácu v misiách. Je to totiž naša prvoradá povinnosť prosiť „Pána žatvy“ za tých, ktorí Krista už zblízka nasledujú v kňazskom alebo v rehoľnom živote, i za tých, ktorých On vo svojom milosrdenstve neprestáva pozývať do týchto dôležitých cirkevných funkcií.

Modlíme sa za povolania!– napísal ďalej Ján Pavol II.
V apoštolskom listeNovo millenio ineuntesom uviedol, že „dnes vo svete napriek ďalekosiahlym sekularizačným procesom pozorujeme veľkú túžbu po spiritualite, ktorá sa prejavuje najmä obnovenou potrebou modlitby“ (čl. 33) Do tejto potreby modlitby sa zaraďuje aj naša spoločná prosba, aby Pán poslal robotníkov na svoju žatvu. S radosťou konštatujem, že v mnohých miestnych cirkvách sa utvorili modlitbové spoločenstvá za povolania. Vo veľkých seminároch a formačných domoch rehoľných a misijných inštitútov sa s týmto cieľom organizujú stretnutia. Viaceré rodiny sa stavajú malými spoločenstvami modlitby a týmto spôsobom pomáhajú mladým ľuďom, aby s odvahou a veľkodušnosťou odpovedali na volanie Božského učiteľa.

Povolanie pre výhradnú službu Kristovi v jeho Cirkvi je neoceniteľným darom Božej dobroty, darom o ktorý je potrebné vytrvalo a s pokorou prosiť. Na druhej strane sa mu kresťan musí stále viac otvoriť, chrániť si ho, aby nepremrhal „čas milosti“ a „čas Božieho navštívenia“. (por. Lk 19,44) V tejto súvislosti má osobitnú hodnotu modlitba spojená s obetou a utrpením. Utrpenie, prežívané na vlastnom tele ako doplnenie toho, čo ešte chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho Telo, ktorým je Cirkev (por. Kol 1,24) sa stáva veľmi účinným príhovorom. Mnohí chorí vo všetkých kútoch sveta spájajú svoje utrpenie pod Ježišovým krížom, aby vyprosovali sväté povolania. Oni duchovne sprevádzajú aj mňa v službe Petra, ktorú mi zveril Všemohúci Boh a tak neoceniteľným spôsobom, často skryte, prispievajú k ohlasovaniu Evanjelia.

Modlíme saza tých, ktorí sú povolaní ku kňazstvu a k zasvätenému životu. Zo srdca si želám, aby sa zintenzívnila modlitba za povolania. Kiež je táto modlitba oslavou Božieho tajomstva a ďakovaním za veľké veci, ktoré vykonal Pán a neprestáva ich konať, napriek ľudskej slabosti. Nech je kontemplatívnou modlitbou, preniknutou úžasom a vďačnosťou za dar povolaní.

V druhej časti svojho posolstva Ján Pavol II. vyjadril túžbu, aby sa všetky kresťanské spoločenstvá stali autentickými školami modlitby, kde sa ľudia modlia, aby nechýbali robotníci v rozsiahlej apoštolskej vinici. Je tiež potrebné, aby Cirkev s duchovnou starostlivosťou sprevádzala tých, ktorých Boh už pozval a ktorí „nasledujú Baránka, kamkoľvek ide“. (Zj 14,4) Myslím tu na kňazov, rehoľníkov a rehoľnice, pustovníkov, zasvätené panny a členov sekulárnych inštitútov, skrátka všetkých, ktorým sa dostalo tohto daru povolania a nosia „tento poklad v hlinených nádobách“. (2 Kor 4,7) Lebo v mystickom Tele Kristovom jestvuje veľká pestrosť služieb a chariziem. (por. 1 Kor 12,12)

Koniec Posolstva Jána Pavla II. tvorí nasledujúca modlitba:

S dôverou sa obraciame na Teba Pane! Boží Synu,poslaný Otcom k ľuďom všetkých čias a vo všetkých kútoch zeme!
Prosím ťa prostredníctvom Márie, Tvojej a našej Matky:Daj, aby v Cirkvi nechýbali povolania, najmä tie, ktoré by sa zasvätili Tvojmukráľovstvu.
Ježišu, jediný Vykupiteľ človeka!
prosíme ťa za našich bratov a sestry, ktorí povedali áno na tvoje volanie ku kňazstvu, k zasvätenému životu a misiám. Daj, aby ich život sa denne obnovoval a stali sa živým Evanjeliom.
Pane milosrdný a svätý, neprestajne posielaj nových robotníkov do žatvy v Tvojom kráľovstve! Pomôž tým, ktorých voláš, aby ťa nasledovali v tomto našom čase: daj, aby kontemplujúc tvoju tvár s radosťou odpovedali na vznešené poslanie, ktoré im zveruješ pre dobro tvojho národa a všetkých ľudí. Ty, ktorý si Boh a žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. Amen.All the contents on this site are copyrighted ©.