2018-04-27 18:20:00

Monfortská rodina u Svätého Otca: Ukážte mladým radosť a zmysel života


Vatikán 27. apríla – Svätý Otec František dnes napoludnie prijal v Klementínskej sále 90 účastníkov 32. generálnej kapituly Bratov sv. Gabriela a členov Monfortskej rodiny. Ide o rehoľníkov a rehoľnice, ktorí nasledujú vo svojom živote príklad sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Monfort (1673-1716).

Zajtra si Cirkev pripomína výročie smrti tohto známeho francúzskeho kňaza a kazateľa. Je známy nie len svojou mariánskou úctou, ale aj starostlivosťou o chudobných. Sv. Ľudovít Mária (Louis-Marie) založil kongregáciu Dcér Múdrosti, Mariánsku spoločnosť misionárov a tiež Učiteľskú rehoľu bratov sv. Gabriela, ktorej členovia sa mali venovať vyučovaniu katechizmu medzi chudobnými.

Pápež František vo svojom príhovore povzbudil nasledovníkov sv. Ľudovíta Máriu Grigniona de Monfort k návratu k základom, ktorými sú Božie slovo a láska k Múdrosti. Poukázal aj na bohatstvo komunitného rozmeru v misii monfortánov. Práve na túto tému sa zamerala ich súčasná generálna kapitula.

Vo svete poznačenom individualizmom a globalizáciou, konzumizmom, zameraním na výkon a vonkajší imidž, sa monfortáni podľa slov pápeža Františka majú usilovať „byť prítomní ako „ohnivé“ duše, animované Duchom Svätým a živené Múdrosťou. Podľa sv. Ľudovíta Máriu, toto je jediné bohatstvo, ktoré je schopné „naučiť nás byť“ [tal.: „insegnarci ad essere“]. Svätý Otec pokračoval v myšlienke:

„Je to apel na každého z vás a na vaše poslanie ako učiteľov. Opiera sa o istotu o kráse života, nezištného Božieho daru, a o nádej, že je tu možnosť osobného rozvoja až k plnosti, a to vďaka rastu v láske, ktorá zjednocuje všetky rozmery osoby. Táto syntéza sa tvorí každý deň v modlitbe, v poddajnosti Duchu Svätému, vo vernosti vaším pravidlám života a v prežívanej dobročinnosti.“

Za vzor plnosti zasväteného života predložil Svätý Otec prítomným Pannu Máriu. Do budúcnosti ich vyzval, aby boli svedkami bratského života. Poukázal na dôležitosť svedectva zasväteného života pre súčasných mladých ľudí:

„V aktuálnej duchovnej kríze, ktorá vyvoláva skľúčenosť a smútok z dôvodu straty zmyslu života, vás pozývam vytvárať pohostinné komunity, v ktorých je pekné žiť, ukazujúc zvlášť mladým radosť z nasledovania Krista a z odpovede na jeho volanie. Nech sa cítia prijatí bez predsudkov, uznaní a docenení, aby mohli ponúknuť so svojím entuziazmom dary, ktoré im dal Boh pre dobro všetkých!“

Pápež František členov Učiteľskej rehole bratov sv. Gabriela povzbudil, aby sa učili od Ježiša Krista ako prijať iných a hlavne tých, ktorí pochádzajú z inej kultúry a z inej generácie. Odovzdal ich budúcnosť pod materský príhovor Panny Márie a udelil im svoje požehnanie. -ab-
All the contents on this site are copyrighted ©.