2018-03-19 18:06:00

Pápež na predsynodnom stretnutí: „Boh chce hovoriť prostredníctvom mladých“


Vatikán 19. marca - Dnes sa v Ríme začalo predsynodné stretnutie zástupcov mladých z celého sveta.  Jeho účastníkov zhromaždených v Medzinárodnom kolégiu Maria Mater Ecclesiae predpoludním navštívil pápež František. Okrem príhovoru s mnohými spontánnymi vsuvkami odpovedal aj na otázky piatich mladých.

Slovensko na stretnutí zastupuje Viktória Žolnová, mladá dobrovoľníčka z Prešovskej archieparchie. Okrem fyzicky prítomných 300 mladých sa na stretnutí s mottom „Hovoríme spolu“ (We talk together) zúčastňuje okolo 15-tisíc ich rovesníkov prostredníctvom sociálnych sietí. Tí sa mali možnosť prihlásiť do skupín na Facebooku pred začiatkom podujatia.

Prípravné stretnutie na októbrovú synodu, ktorej téma znie: „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“, od dnešného popoludnia pokračuje prácou v jazykových skupinách a vyvrcholí na Kvetnú nedeľu 25. marca, keď mladí pri svätej omši pápežovi odovzdajú výsledok svojej celotýždňovej činnosti.

Ten sa stane súčasťou tzv. Pracovného dokumentu (Instrumentum laboris) určeného synodálnym otcom biskupom. Aj na dnešnom otvorení predsynodného stretnutia boli prítomní niekoľkí kardináli a biskupi.

Ako v úvodnom príhovore vysvetlil generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri, výber účastníkov predsynodného zhromaždenia odráža veľkú šírku spektra:

„Tu prítomní mladí, nakoľko je to len možné, predstavujú v priereze mladých celého sveta. Sčasti ide o mladých vybraných biskupskými konferenciami a synodami východných katolíckych cirkví, z ďalšej časti sú to mladí pochádzajúci zo seminárov a formačných domov rehoľného života, ako aj členovia združení, hnutí a nových cirkevných komunít, reprezentanti katolíckych škôl a univerzít. Ďalej boli pozvaní mladí zo sveta umenia – hudba, tanec, literatúra, divadlo –, z niektorých profesionálnych oblastí – novinárstvo, vedecký výskum, informatika –, z politiky, z oblasti ekonomickej, z vojenskej služby, zo športu, z oblastí solidarity – dobrovoľníctvo, znevýhodnení, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, chudoba, atď. K tomu sa pridávajú aj mladí predstavitelia iných kresťanských vyznaní, iných náboženstiev a neveriaci.“

„Zdravím všetkých 15.340 [účastníkov]!“ – povedal Svätý Otec František v úvode svojho príhovoru, kde v štyroch bodoch vysvetlil zámery októbrovej synody: 1. hovoriť k mladým z tváre do tváre, 2. sprevádzať mladých pri rozlišovaní ich povolania, 3. pomôcť Cirkvi znovuobjaviť mladý dynamizmus a 4. spolupracovať v prospech plodnosti Cirkvi a Evanjelia.

Svätý Otec účastníkov predsynodného stretnutia vyzval k otvorenosti a odvahe vyjadriť svoj názor, no zároveň aj s pokorou počúvať názor druhých. Dôležitosť načúvať vysvetlil pápež na biblickom príklade Samuela:

„V mnohých momentoch dejín Cirkvi, ako aj v početných biblických epizódach, chcel Boh hovoriť prostredníctvom tých najmladších. Myslím napríklad na Samuela, Dávida a Daniela. Veľmi sa mi páči príbeh Samuela, ako počúva Boží hlas. Biblia hovorí, že v tom čase nebolo zvykom počuť Boží hlas. Bol to dezorientovaný ľud.

Bol to práve mladý človek, kto otvoril tieto dvere. V ťažkých chvíľach Pán dáva dejinám napredovať prostredníctvom mladých. Hovoria pravdu, nehanbia sa. (...) Aj Dávid, ako mladý, začína s touto odvahou. Aj so svojimi hriechmi. Je zaujímavé, že všetky tieto postavy sa nenarodili ako svätí, nenarodili sa ako spravodliví, vzory druhých. Sú to všetko muži a ženy hriešnici a hriešnice, ktorí však pocítili túžbu urobiť niečo dobré, Boh ich podnietil a oni išli vpred. A toto je krásne.

Dospelí dnes, narozdiel od mladých, už častokrát zabudli na schopnosť plakať, jednoducho si navykneme na skutočnosti, povedal Svätý Otec.

Pápež v prvom bode vysvetlil dôležitosť stretnutia s mladými, tvárou v tvár, čo je aj zámerom blížiacej sa synody.  Častokrát sa totiž o mladých hovorí bez toho, aby sa im načúvalo, aby sa im kládli otázky, pričom dochádza k zovšeobecňovaniu, hovorí sa viac o percentách, než o ľuďoch. Svätý Otec spomenul aj problém nezamestananosti mladých v Európe. V niektorých európskych krajinách dosahuje dokonca viac než 50%. Svätý Otec to komentoval nasledovne:

„Čo robí mladý človek, ktorý nenachádza prácu? Ochorie na depresiu, upadne do závislostí, pokúsi sa o samovraždu – pomyslime, že štatistiky o samovraždách mladých sú vždy prikrášlené – alebo rebeluje, no to je jeden zo spôsobov samovraždy. Prípadne vezme lietadlo a ide do istého nemenovaného mesta a pridá sa k ISIS-u či k jednému z týchto bojovníckych hnutí: má aspoň zmysel života a bude mať mesačnú výplatu. A toto je sociálny hriech! Spoločnosť je za toto zodpovedná. Ja by som však chcel, aby ste vy povedali príčiny, tie „prečo“. (...) Ako vy prežívate túto drámu? Veľmi by nám to pomohlo.“

Mladí sú kreatívnymi budovateľmi kultúry, povedal Svätý Otec, pričom dodal: „... potrebujeme lepšie chápať to, čo od nás žiadajú Boh a dejiny. Ak chýbate vy, chýba nám časť prístupu k Bohu“.

V druhom bode príhovoru pápež spomenul zámer synody vytvoriť také podmienky, aby boli mladí „s nadšením a kompetenciou sprevádzaní pri rozlišovaní životného povolania“. Boh kladie mladým rovnakú otázku, ako svojim prvým učeníkom: Čo hľadáte?» (Jn 1,38), uviedol Svätý Otec a dodal: „Aj ja sa na vás v tejto chvíli obraciam s otázkou: Čo hľadáš? Čo vo svojom živote hľadáš? ... Vyslov to. Potrebujeme počuť o vašej ceste životom. Čo hľadáš?“

„Budúca synoda bude tiež apelom pre Cirev, aby znovuobjavila obnovený mladý dynamizmus“, uviedol Svätý Otec v treťom bode príhovoru. Ako povedal, mladí v odpovediach na dotazník Sekretariátu synody častokrát vyjadrujú potrebu, aby im boli dospelí „nablízku a pomohli im robiť dôležité rozhodnutia“, aby ich podnecovali aktivovať vlastné zdroje. A pokračoval:

„Aj v Cirkvi sa musíme naučiť novým spôsobom prítomnosti a blízkosti. Je to veľmi dôležité. Prichádza mi na um to, keď chce Mojžiš povedať Božiemu ľudu, čo je jadrom Božej lásky. A hovorí: „Pomyslite: ktorý ľud mal boha, ktorý by mu bol tak nablízku?“. Láska je blízkosť. A mladí dneška žiadajú od Cirkvi blízkosť. Vy kresťania, vy, ktorí veríte v blízkosť Krista, vy katolíci, buďte nablízku, nie vzdialení. A vy dobre viete, že je mnoho - premnoho spôsobov, ako sa vzdialiť. Vzdelávame všetkých, v bielych rukavičkách, avšak udržiavame si odstup, aby sme si nepošpinili ruky. Mladí dneška od nás žiadajú blízkosť: voči katolíkom, voči kresťanom, k veriacim i k neveriacich. Ku všetkým.“

Ako povedal pápež, v dotazníku sekretariátu synody mladí veľmi oceňujú blízkosť mnohých zasvätených mužov a žien, ktorí im „načúvajú, poznajú veci a ak si niekto pýta radu, poradia“. Svätý Otec tu poukázal aj na Druhý vatikánsky koncil a jeho Posolstvo mladým, ktoré je aktuálne aj v súčasnosti.

„Drahí mladí, srdce Cirkvi je mladé, a to práve preto, že Evanjelium je akoby životodarnou miazgou, ktorá ju neustále znovuzdrodzuje. Je na nás, aby sme boli vnímaví a spolupracovali na tejto plodnosti“, povedal Svätý Otec v úvode štvrtého bodu svojho príhovoru. Mladých vyzval k odvahe vytvárať nové cesty, nebáť sa pri tom riskovať a odolávať mentalite, že „vždy sa to robilo takto“:

„Muž či žena, ktorí neriskujú, nedozrievajú. Inštitúcia, ktorá robí rozhodnutia tak, aby neriskovala, zostáva v detskom štádiu, nerastie. Riskujte, sprevádzaní rozvážnosťou, radou, no choďte vpred. Viete, čo sa stane s mladým človekom, ktorý neriskuje? Zostarne! Ide do dôchodku v dvadsiatich rokoch! Mladý človek tak starne a to isté aj Cirkev. Hovorím to s bolesťou. ... Z čoho mali strach? Strach vyjsť, vyjsť k existenciálnym perifériám, ísť tam, kde ide o budúcnosť. Jedna vec je rozvážnosť, ktorá je cnosťou, iná vec je strach.“

Svätý Otec mladým odporučil nechať sa inšpirovať knihou Skutkov apoštolov, ktorá je plná príkladov ľudskej kreativity. Vystríhal ich však, aby pri vytváraní novej kultúry nezabudli na korene:

„Vždy krok vpred, ale hľaď na korene! Necúvaj ku koreňom, aby sa v nich zakopal, ale vykroč vpred, avšak vždy s koreňmi. A koreňmi sú – toto mi odpustite, nosím to v srdci ­– starí ľudia. Sú nimi dobrí starí ľudia. Koreňmi sú starí rodičia.“

Svoj príhovor pápež František zakončil svojou tradičnou prosbou o modlitbu, pričom dodal: „A tí, ktorí sa nemôžu modliť, lebo sa modliť nevedia, aspoň na mňa v dobrom myslite“. -zk-

(Doplnené: 19.3.2018, 19:55)
All the contents on this site are copyrighted ©.