2018-03-05 16:16:00

Vietnamo vyskupų vizitas „Ad limina“


Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko ir ilgokai kalbėjosi su Vietnamo vyskupais, pradėjusiais vizitą „Ad limina apostolorum“. Su Šventuoju Tėvu susitiko ir Katalikų Bažnyčios padėtį jam išsamiai pristatė visų 26 šalyje veikiančių vyskupijų ganytojai.

Vietnamo istorija siekia maždaug ketvirtąjį amžių prieš Kristų. Dabartinio Vietnamo teritoriją valdė vietinės dinastijos, taip pat kinai ir kaimyninio Siamo valdovai. Devynioliktajame amžiuje Vietnamas pateko Prancūzijos įtakon ir greit tapo visiškai subordinuota kolonija. Antrojo pasaulinio karo metais Vietnamo teritoriją buvo okupavusi Japonija. Po karo šalis vėl grįžo prancūzų žinion, tačiau jau 1945 m. buvo sukurta nepriklausoma Vietnamo valstybė. Iškart po nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo pilietinis karas tarp Kinijos ir Sovietų Sąjungos remiamų komunistų, valdančių šiaurinę dalį, ir Prancūzijos remiamo pietų Vietnamo. 1954 m. Ženevoje vykusioje Taikos konferencijos Vietnamas buvo padalintas į dvi savarankiškas valstybes. Vis dėlto labai greit, jau 1957 m. ir Pietų Vietname prasidėjo komunistų sukilimas, remiamas Šiaurės Vietnamo, o netiesiogiai – Kinijos ir Sovietų Sąjungos. Netrukus Pietų Vietnamui į pagalbą atėjo Jungtinės Valstijos. Prasidėjo naujas Vietnamo karas, kuris 1975 m. baigėsi komunistų pergale ir Vietnamo suvienijimu komunistų valdžioje. Pasaulyje žlungant komunistų režimams, ir Vietnamą pasiekė permainų banga. Vietname buvo pritaikytas Kinijos modelis – pradėtos liberalios ekonominės reformos, tačiau politinė valdžia liko komunistų rankose.

Vietnamo Bažnyčios istorija siekia pirmojo susitikimo su europiečiais laikus. Pirmieji katalikų misionieriai į Vietnamą atvyko jau 1533 m. Vis dėlto, savarankiška Katalikų Bažnyčios hierarchija buvo įkurta tik 1960, tai yra tuo metu kai Vietnamas buvo padalintas. Tuometinės sąlygos taip pat lėmė labai sparčia vidinę migraciją. Katalikai masiškai bėgo iš komunistų valdytos šiaurės į pietus. Pietinėje ir šiaurinėje šalies dalyse gyvenančių katalikų proporcijos šiek tiek susibalansavo po 1975 m., kai komunistams užėmus pietinę dalį ir suvienijus Vietnamą, dalis anksčiau pabėgusių katalikų grįžo į gimtąsias vietas.

Bažnyčios padėtis Vietname pradėjo gerėti 1990 m. užmezgus Šventojo Sosto oficialius kontaktus su Vietnamo vyriausybe. Nuo to laiko jau išspręsta nemažai vietinės katalikų bendruomenės sunkumų. Pavyko rasti bendrą kalbą su Vietnamo vyriausybe daugeliu klausimų, liečiančių Bažnyčios gyvenimą ir religijos laisvę.

Į dvišalių Šventojo Sosto ir Vietnamo valdžios kontaktų darbotvarkę įrašytas ir diplomatinių santykių užmezgimas. Nors dvišaliai santykiai dar ne iki galo sureguliuoti, 2011 m. buvo paskirtas popiežiaus atstovas Vietname, nereziduojantis nuncijus.

Šiuo metu Vietnamo gyventojų skaičius viršija 90 milijonų. Dauguma vietnamiečių išpažįsta budizmą ir kitas tradicines Azijos Rytų religijas. Krikščionys sudaro apie 8% gyventojų. Krikščionių absoliuti dauguma yra katalikai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.