2018-02-19 09:08:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Gavėnia – atgaila, bet ne gedulas


Pirmojo Gavėnios sekmadienio Žodžio liturgijoje kalbama apie Jėzaus gundymus dykumoje. Evangelistas Morkus rašo: „Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas“. „Jėzus eina į dykumą pasiruošti savo misijai pasaulyje“, sakė popiežius Pranciškus komentuodamas šią sceną sekmadienio vidudienį kreipdamasis į maldininkus, kurie, nebodami lietaus, buvo susirinkę į Šv. Petro aikštę. „Jėzui nereikia atsiversti. Tačiau, būdamas, žmogus, ir jis turi įveikti šį išbandymą tiek dėl savęs paties, paklusdamas Tėvo valiai, tiek ir dėl mūsų, kad padėtų mums kovoti su pagundomis. Jėzus stoja į kovą su piktąja dvasia, tai yra su velniu. Ir mums Gavėnia yra dvasinės kovos metas. Turime priešintis piktajai dvasiai malda, su Dievo pagalba nugalėti ją, gundančią mus kiekvieną dieną. Žinome, kad blogis veikia mūsų gyvenimą ir mūsų aplinką, matome daug smurto, nepagarbos žmonėms, uždarumo, karų, neteisingumo. Vis tai yra velnio darbai“, kalbėjo Šventasis Tėvas.

„Įveikęs gundymus dykumoje, Jėzus pradeda skelbti Gerąją naujieną: „Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ Geroji naujiena – tai žinia, kad Dievo karalystė arti. Mums kasdien reikia atsiversti. Niekada mes nesame pakankamai atsigręžę į Dievą, mums visada reikia į Jį kreipti savo mintis ir širdis. Tam reikia drąsos atmesti viską, kas veda iš kelio, visas netikras vertybes, kurios kursto mumyse egoizmą. Turime pasitikėti Viešpačiu, jo gerumu, kiekvienam iš mūsų skirtu meilės projektu. Gavėnia yra atgailos, bet ne gedulo metas, - sakė popiežius. Gavėnia tai džiugus pasiryžimas atsisakyti egoizmo, nusivilkti savo senąjį žmogų ir atnaujinti savyje Krikšto malonę. Švenčiausioji Mergelė Marija mums tepadeda būti ištikimiems Dievo Žodžiui ir nuolatos melstis, kaip Jėzus dykumoje“.

Po kartu su romiečiais ir piligrimais sukalbėto „Viešpaties Angelo“ ir palaiminimo, popiežius priminė, kad po mėnesio, kovo 19-24 dienomis, Romoje vyks priešsinodinis jaunimo susitikimas, rengiantis spalio mėnesį vyksiančiam Vyskupų sinodo susitikimui, skirtam jaunimu. Kovo susitikime dalyvaus apie 300 jaunų žmonių iš viso pasaulio, tačiau popiežius paragino, kad ir kiti dalyvautų, prisijungdami prie kalbinių grupių, kurios bus sukurtos socialiniuose tinkluose.

Sekmadienį popiežius taip pat kreipėsi į kalėjimo bausmes atliekančius asmenis: „Pradedant Gavėnią, kuri – kaip sakiau – yra atsivertimo ir kovos su blogiu kelias, ypatingai kreipiuosi į įkalintuosius: brangieji broliai ir seserys, kurie esate kalėjimuose, drąsinu jus visus Gavėnios laikotarpį gyventi kaip progą susitaikinti ir atnaujinti gyvenimą, lydimiems  gailestingo Jėzaus žvilgsnio. Jis niekada nepavargsta atleisti“.

Atsisveikindamas su sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyviais popiežius paprašė malda palydėti jį ir bendradarbius, tarnaujančiu Romos Kurijoje, per Gavėnios rekolekcijas, kurios prasidėjo jau netrukus po šių popiežiaus žodžių, sekmadienį po pietų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.