2018-02-12 15:17:00

Popiežius: Bažnyčiai labai reikia į Kristų panašių ganytojų


Bažnyčia vasario 23-ąją, popiežiaus prašymu, melsis ir pasninkaus už taiką. Popiežius, pirmadienį audiencijoje Antiochijos graikų melkitų Bažnyčios sinodo nariams pasakė, kad tą dieną jis ypatingu būdu prisimins taip pat Siriją, pastaraisiais metais patiriančią neapsakomas kančias. Popiežius sakė, kad jo asmeninė malda už Antiochijos graikų melkitų Bažnyčią negali būtų atskirta nuo jo maldos už Siriją ir kitas Artimųjų Rytų šalis, kuriose melkitai katalikai giliai suleidę savo šaknis.

Antiochijos graikų melkitų Bažnyčiai vadovauja patriarchas. Prieš mažiau nei metus Bažnyčios sinodas naujuoju patriarchu išrinko Damaske gimusį sirą Juozapą Absi. Popiežius Pranciškus, gavęs žinią apie išrinktą naują graikų melkitų vadovą, jau kitą dieną patvirtino bažnytinę bendrystę su juo, pagal Rytų Bažnyčių kanonų teisės kodeksą. Melkitų Sinodo nariai atvyko į Romą viešai paliudyti savo Bažnyčios ir Romos Bažnyčios bendrystę Eucharistinėje liturgijoje, antradienį, Romoje.

Karštai meldžiu, sakė Sinodo nariams popiežius, kad graikų melkitų ganytojų ir dvasininkų gyvenimo liudijimas padrąsintų visus tikinčiuosius pasilikti toliau gyventi žemėje, kurioje Dievo Apvaizda norėjo, kad jie gimtų. Bažnyčios ganytojai šiuo metu kaip niekad pašaukti skatinti kenčiančios Dievo tautos bendrystę, vienybę, artumą, solidarumą, skaidrumą ir liudijimą, sakė popiežius Pranciškus.

Graikų melkitų Bažnyčios sinodas posėdžiavo Libane mėnesio pirmosios dienomis, sprendė tikinčiųjų gyvenimui svarbius klausimus, be kita ko išrinko naujų Bažnyčios vyskupų.

Svarbu, kad vyskupai, Prisikėlusiojo liudytojai, būtų ganytojai; kad jie kaip Kristus gaivintų tikinčiųjų širdis, būtų jiems artimi, juos guostų ir nusileistų iki jų ir jų poreikių; kad jie tuo pat metu juos lydėtų į aukštybes, kad „siektų to, kas aukštybėse, kur Kristus, o ne to, kas žemėje“, pasakė Melkitų sinodui popiežius, primindamas apaštalo Pauliaus laišką Kolosiečiams.

„Mums taip reikia ganytojų, kurie gyvenimą aprėptų plačiąja Dievo širdimi, nesikliautų žemiškais malonumais, nesitenkintų palaikyti tai, kas jau yra, o siektų vis aukščiau; mums reikia ganytojų, kurie atneštų aukštybes, būtų laisvi nuo pagundos pasilikti „žemame aukštyje“ , laisvi nuo siaurų drungno ir įprastinio gyvenimo rėmų; mums reikia ganytojų, neprisirišusių prie pinigo ir prabangos, o esančių su vargstančiais ir kenčiančiais žmonėmis; mums reikia ganytojų nuoseklių velykinės vilties skelbėjų, pastoviai einančių su broliais ir seserimis“, sakė popiežius Antiochijos Graikų melkitų Sinodo vyskupams.

Šventasis Tėvas, paminėjęs, kad Sinodas išrinko naujų vyskupų išreiškė popiežišką pritarimą jų išrinkimui, padėkojo už brolišką apsilankymą Vatikane, į vyskupijas sugrįžtančiųjų paprašė patikinti jų bendruomenių kunigus, vienuolius, vienuoles ir tikinčiuosius, kad yra popiežiaus širdyje ir maldoje, meldė Švenčiausiąją Dievo Gimdytoją, Taikos Karalienę, globoti visą Melkitų Bažnyčią.

Naujasis Graikų melkitų Bažnyčios patriarchas Juozapas Absi yra pauliečių, arba Šv. Pauliaus Misionierių draugijos narys. Patriarchas kurį laiką buvo savo vienuolijos Damaske generalinis vyresnysis. 2001 metais jis buvo išrinktas tituliniu Tarso arkivyskupu Antiochijos graikų melkitų Bažnyčioje, tarnavo savo Bažnyčios patriarchalinėje kurijoje Damaske. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.