2018-02-10 14:13:00

Popiežius: Ką mums reiškia Kristaus žaizdos?


Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus susitiko su keturiomis dešimtimis kunigų ir brolių, priklausančių Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausiųjų žaizdų kongregacijai, paprastai vadinamų stigmatinais.

Ši kongregacija buvo įkurta devynioliktojo amžiaus pradžioje Italijoje. Šiandien ji turi apie keturis šimtus narių, dirbančių Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Afrikoje ir Azijoje. Stigmatinų charizma – misijos „ad gentes“, taip pat liaudies misijos tradiciškai krikščioniškose šalyse, būsimų kunigų ir vienuolių formacija, jaunimo ugdymas.

Su popiežiumi šeštadienio rytą susitikę kongregacijos atstovai dalyvauja Romoje vykstančioje generalinėje kapituloje. Popiežius daugiau kaip pusvalandį laisvai su jais pasikalbėjo; šiai progai parengtos nesikaitė, o tik įteikė jos tekstą.

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus švenčiausiųjų žaizdų kongregacijos atstovams įteiktame tekste, popiežius ragina juos visada ieškoti naujų būdų vis kintančiomis sąlygomis ištikimai vykdyti savo vienuolijos charizmą. „Brangieji misionieriai stigmatinai, - sakoma popiežiaus kalbos tekste, - neškite Šventosios Dvasios ugnį į tikinčiųjų bendruomenes, kur daugybės žmonių tikėjimas vos rusena ir reikia jį iš naujo įžiebti. Skelbkite Evangelija Evangeliją vargstantiesiems, tiems, kas nesijaučia kitų mylimi,  ką slegia liūdesys ir neviltis, kaliniams, benamiams, migrantams, nuo karų bėgantiems žmonėms. Visoje jūsų tarnystėje teatsispindi ištikimybė Kristui ir jo Evangelijai“.

Esame pagydyti Viešpaties žaizdomis

Spontaniškame pasidalijime su šeštadienį priimtais vienuoliais, popiežius skyrė trumpą komentarą jų kongregacijos pavadinime minimoms Kristaus žaizdoms.

„Žinokite, sakė jiems Pranciškus, kad esate „žaizdoti“. Visi mes esame „žaizdoti“ ir mes tik tuomet padarysime prasmingą savo gyvenimą, jei savo žaizdas sujungsime su Kristaus žaizdomis. Tik suvokimas, kad esme „žaizdota“ Bažnyčia, kad esame „žaizdota“ Dievui pašvęstojo gyvenimo kongregacija, kad mūsų sielos ir širdys „žaizdotos“ mus padaro įgaliais belstis į Viešpaties žaizdų gailestingumo duris. Kas suvokia savo žaizdas, tas glaudžiai prie Viešpaties žaizdų. Kontempliuokite  Viešpaties žaizdas, - ragino popiežius vienuolius, - lieskitės prie jų“.

„Svarbu ir tai: žmonės, kurie nesijaučia esą „žaizdoti“, nesupranta ir Jėzaus žaizdų. Kartais girdime sakant, kad pamaldumas Jėzaus žaizdoms tai kažkoks viduramžiškas pamaldumas. Mes esame pagydyti jo žaizdomis, sako apaštalas Petras. Mes meldžiamės: „Paslėk mane savo žaizdose“. Paslėpk nuo mano gėdos. Paslėpk nuo Tėvo rūstybės. Paslėpk nuo mano skurdo. Nesigėdykite maldoje minėti Viešpaties žaizdas. Jos mus veda į šventumą. Sakykite žmonėms, kad visi esame „žaizdoti“. „Žaizdotas“ nusidėjėlis suranda atleidimą, ramybę ir paguodą ne kitur, bet Viešpaties žaizdose“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.