2018-01-28 11:37:00

Pranciškus: mūsų Motina nelieka nuošalyje


Sekmadienio ryte popiežius Pranciškus atvyko į Didžiąją Marijos baziliką, kurioje saugomas Marijos paveikslas „Salus populi romani – Romos gyventojų gelbėtoja“. Šventasis Tėvas aukojo šio, Romos Bažnyčios istorijos dalimi tapusio Marijos paveikslo perkėlimo šventės Mišias.

Pasak Pranciškaus, Motinos buvimas šią šventovę mums, vaikams, paverčia šeimos namais. Kartu su daugybe kartų romiečių atpažįstame šiuose motiniškuose namuose savo namus. „Krikščionių tauta nuo pat pradžių suprato, kad sunkumuose ir išbandymuose reikia skubėti pas Motiną“, - sakė Šventasis Tėvas, primindamas be galo seną maldą, kartotą nuo pirmųjų krikščionybės amžių: „Tavo apgynimo šaukiamės, Šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji“.

Tavo apgynimo šaukiamės

Mūsų tėvai tikėjime, - tęsė popiežius, - mokė, kad neramiu metu reikia susirinkti po Šventosios Dievo Motinos apsiaustu.

Pranciškus priminė, jog kadaise persekiojamieji prašydavo kilmingų moterų apsaugos ir jei būdavo apgaubiami jų apsiaustu. To galime tikėtis ir iš Dievo Motinos, kilniausios moters žmonių giminėje: ji visada pasirengusi mus priglobti ir surinkti po savo apsiaustu. Tai gerai išreiškia krikščioniškų rytų ikonos, kuriose Dievo Motina apsiaustu apgaubia savo vaikus ir visą pasaulį.

Ši išmintis, anot popiežiaus, mums padeda: Motina rūpinasi tikėjimu, saugo santykius, pagelbėja nelaimėse ir padeda išvengti blogio. Tuose namuose, kur Dievo Motina yra priimta, velnias neįžengia; kur yra Motina, ten sukrėtimai nenustelbia, baimė nelaimi. Kiek kartų širdis yra tarsi audringa jūra, per kurią ritasi problemų bangos ir nepaliaujamai pučia rūpesčių vėjai. Marija yra saugus laivas. Ne idėjos ar technologijos mus paguos ir suteiks vilties, tačiau Motinos veidas, jos gyvenimą globojančios rankos, jos apsiaustas. Kartojama malda „Šventoji Dievo Motina“, pasak senų vienuolių, jau yra apsaugos ir pagalbos garantija. 

Mūsų maldų neatmeski

Kai mes meldžiame užtarimo, Marija meldžia už mus, - sakė popiežius. Tuoj pat, nedelsiant. Kiekvieną kartą, jei kreipiamės į ją: kai mums trūksta vilties, kai nepakanka džiaugsmo, kai išsenka jėgos, kai aptemsta gyvenimo žvaigždė, Motina nelieka nuošalyje. Ir niekada, niekada neatmeta, nepaniekina mūsų maldų, nepraleidžia pro ausis nei vienos. Tai Motina, kuri niekada mūsų nesigėdija, tačiau laukia, kada galės padėti savo vaikams. Šventasis Tėvas pasakė vieną iškalbingą pavyzdį apie motiną, kuri budėjo prie savo vaiko, patyrusio avariją, lovos ligoninėje. Ten ji leido laiką dieną ir naktį. Ir kartą kunigui pasiskundė: „Dievas mums, motinoms, neleido vieno dalyko“ – „sau prisiimti vaikų skausmą“. Tokia yra motinos širdis: ji nesigėdija savo vaikų žaizdų ir silpnybių, bet nori tai prisiimti pati.

Nuo visokių pavojų mus visados gelbėk

Viešpats žino, kad mums reikia prieglobsčio ir apsaugos tarp daugybės pavojų. Todėl, svarbiausią akimirką, ant Kryžiaus, pasakė mylimajam mokiniui ir kiekvienam mokiniui: „štai tavo Motina!“. Motina nėra tarsi koks komercinis „pasiūlymas“, ji yra Kristaus testamentas. Ir mums jos reikia. Tikėjimui gresia didelis pavojus, jei gyvename be Motinos, be jos apsaugos, blaškomi gyvenimo tarsi lapai vėjuje. Viešpats tai žino ir todėl mums pataria priimti Motiną. Tai ne dvasinis priedas, o gyvenimo poreikis. Be Motinos negalėtume būti ir vaikais. Marija yra mums Dievo duotas ženklas, be kurio rizikuojame pamesti kelią. Kas geriau už ją mus gali palydėti šiame kelyje? 

Negalime būti neutraliais ar šaltais Motinai, nes taip prarastume savąją vaikų ir krikščionių tautos tapatybę, gyventume iš idėjų ir programų sudaryta krikščionybe, be pasitikėjimo, švelnumo, be širdies. O be širdies nėra meilės, tikėjimas rizikuoja virsti gražia pasaka iš praėjusių laikų. Motina, priešingai, rūpinasi ir saugo vaikus. Juos myli ir globoja, kad ir jie mylėtų ir globotų pasaulį. Tegu Motina būna mūsų kasdienybės svečias, mūsų saugus prieglobstis. Patikėkime, sakė jis, jai kiekvieną dieną. Šaukimės jos kiekviename sukrėtime. Ir nepamirškime sugrįžti pas ją, kad padėkotume.

Pranciškus pakvietė visus šventųjų Mišių dalyvius triskart sukalbėti, kaip kadaise Efezo krikščionys: „Šventoji Dievo Motina, Šventoji Dievo Motina, Šventoji Dievo Motina“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.