2018-01-24 09:24:00

Messen – 6. Syndsbekjennelsen


I sin sjette katekese om messen, onsdag 3. januar, snakket pave Frans om syndsbekjennelsen, som er en av messens innledende riter.

Ved begynnelsen av audiensen ble det lest fra Paulus' første brev til korinterne:

Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier! Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød. (1 Kor 10,15-17)

Messen – 6. Syndsbekjennelsen

Kjære brødre og søstre, god dag!

Vi vil nå fortsette med våre katekeser om eukaristifeiringen, og i dag skal vi ta for oss en av de innledende ritene, nemlig syndsbekjennelsen. I sin nøkternhet hjelper syndsbekjennelsen fram den grunnholdningen som er nødvendig for å kunne feire den hellige handling på en verdig måte: For Gud og for våre søsken bekjenner vi våre synder, vi bekjenner at vi er syndere. Prestens oppfordring er rettet til hele den bedende forsamlingen for vi er alle syndere. Hva kan vel Herren gi den som har hjertet fullt av seg selv, fullt av sin egen suksess? Ingenting, for den selvrettferdige er ute av stand til å motta tilgivelse; han er allerede stappfull av sin egen formentlige rettferdighet. La oss tenke på lignelsen om fariseeren og tolleren, der bare den andre – tolleren – gikk hjem rettferdig for Gud (Luk 18,9-14). Den som er seg bevisst sin elendighet og slår øynene ydmykt ned, føler Guds barmhjertige blikk hvile på seg. Av erfaring vet vi at kun den som makter å innrømme sine feil og be om unnskyldning møter forståelse hos de andre og blir tilgitt av dem.

Når vi i stillhet lytter til samvittighetens stemme, vil vi innse at våre tanker er langt borte fra de guddommelige tankene (jf. Jes 55,8), og at våre ord og handlinger ofte er verdslige, altså diktert av valg som står i motsetning til evangeliet. Det er derfor vi har syndsbekjennelsen ved begynnelsen av messen. Vi framsier den som en generell bekjennelse i første person entall. Hver og en bekjenner for Gud og søsknene «at jeg har syndet meget i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser». Ja, også ved forsømmelser, altså ved å ha unnlatt å gjøre det gode som man kunne ha gjort. Ofte føler vi oss i orden fordi – sier vi – «jeg har ikke gjort noe vondt mot noen». I virkeligheten holder det ikke å la være å gjøre vår neste noe vondt; vi må gjøre godt og benytte de anledningene vi får til å vitne om at vi er Jesu disipler. Det bør framheves at vi bekjenner at vi er syndere både for Gud og for våre søsken. Det hjelper oss å forstå syndens dimensjon: Ved å skille oss fra Gud, skiller den oss også fra våre søsken, og omvendt. Synden ødelegger: Den ødelegger forholdet til Gud, og den ødelegger forholdet til våre søsken, forholdene i familien, i samfunnet og i menigheten: Synden ødelegger alltid, den splitter og skiller.

Våre ord er ledsaget av gesten med å slå seg for brystet for å bekjenne at jeg har syndet ved min egen skyld, og ikke andres. For det skjer ofte at vi av frykt eller skam retter fingeren mot andre for å anklage dem. Det koster oss å medgi at vi er skyldige, men når vi gjør det oppriktig gjør det oss godt.

Å bekjenne sine synder… Jeg husker en anekdote, som ble fortalt av en gammel misjonær, om en kvinne som kom for å skrifte. Hun begynte med å regne opp ektemannens feil, så fortalte hun om svigermorens feil og deretter om naboenes synder. Etter en tid sa skriftefaren til henne: «Men si meg: Er du ferdig? – Fint, du er da ferdig med de andres synder. Begynn nå å bekjenne dine egne.» Bekjenne sine egne synder!

Etter syndsbekjennelsen ber vi den salige jomfru Maria og alle engler og hellige om å be for oss til Herren. Også i dette er de helliges samfunn verdifullt, altså forbønnen til dem som vi får «til hjelp og forbilde i vår svakhet» (prefasjon 1. november). Denne forbønnen støtter oss i vår vandring mot det fulle fellesskapet med Gud, når synden vil være tilintetgjort for alltid.

I stedet for «Jeg bekjenner…», kan syndene bekjennes med andre ord, for eksempel «Miskunn deg over oss, Herre. For vi har syndet mot deg. Herre, forbarm deg over oss. Og gi oss din frelse» (jf. Sal 123,3; Jer 14,20; Sal 85,8). Særskilt på søndager kan det foretas vigsling av og stenking med vievann til minne om dåpen (jf. Generell orientering om Missale Romanum i Messebok, 51), som vasker bort alle synder. Det er også mulig, som en del av syndsbekjennelsen, å synge Kyrie eleison: Med dette gamle, greske uttrykket, lovpriser vi Herren – Kyrios – og påkaller hans miskunn (jf. Generell orientering om Missale Romanum, 30).

Den hellige skrift gir oss lysende eksempler på «angrende skikkelser», som når de kommer til seg selv etter å ha begått en synd, tør å ta av seg masken og åpne seg for nåden som fornyer hjertet. La oss tenke på kong David og på de ordene som Salmen tilskriver ham: «Vær meg nådig, Gud, i din kjærlighet, stryk ut mitt lovbrudd i din store barmhjertighet!» (Sal 51,3). La oss tenke på den bortkomne sønnen som vender hjem til faren, på tollerens bønn: «Gud, vær meg synder nådig!» (Luk 18,13), på den hellige Peter, på Sakkeus, på den samaritanske kvinnen. Å bli kjent med den skjøre leiren som vi er laget av er en erfaring som styrker oss: Når vi lærer å regne med vår svakhet, blir vårt hjerte åpnet slik at det kaller på den guddommelige barmhjertighet som forvandler og omvender oss. Det er det vi gjør i syndsbekjennelsen ved begynnelsen av messen.
All the contents on this site are copyrighted ©.