2018-01-21 15:20:00

Popiežius: kaip niekad reikia maldos už Bažnyčios vienybę


Popiežius sekmadienį meldėsi su kontempliatyvaus gyvenimo vienuolėmis. Iš viso apie penki šimtai Peru klauzūrinių vienuolių atvyko į susitikimą su popiežiumi Senor de los Milagros šventovėje Limos senamiestyje. Popiežius vadovavo Dieninei valandų liturgijai ir pasakė homiliją, kviesdamas vienuoles savo bendruomeniniu gyvenimu parodyti, jog kiekvienas vienuolynas yra kaip švyturys, šviečiantis nevienybės ir pasidalijimo tamsoje. Siekite, kad kiekvienas prie vienuolyno prisiartinantis asmuo galėtų patirti kontempliatyvaus gyvenimo vienuolių seseriškos meilės palaiminimą, kurios, sakė Pranciškus, taip reikia šiandienos pasauliui ir krikščionių bendruomenėms.

Tai buvo pirmas popiežiaus susitikimas sekmadienio rytą po išvykimo iš savo rezidencijos Limoje, apaštališkosios nunciatūros. Išvykdamas popiežius Pranciškus atsisveikino su nunciatūros personalu, nes jo kelionė baigiasi jau sekmadienio vakarą, 18,45 vietos laiku, kai Lietuvoje jau bus gili naktis. Atsisveikinęs su Peru, popiežius laukiamas Romoje pirmadienio popietę, maždaug 15 val. Lietuvos laiku.

Popiežius sekmadienio rytą Limoje atvykęs į Senor de los Milagros šventovę prieš Dieninę pasimeldė priešais „Stebuklų Viešpaties“ paveikslą, tituluojamą Peru globėju. Paveiksle vaizduojamas Nukryžiuotas Jėzus. Paveikslas nenukentėjo per didįjį 1655 metų žemės drebėjimą, sugriovusi didžiąją dalį Limos miesto, atlaikė ne vieną kitą žemės drebėjimą, tokiu būdu tapo Peru krikščionių bendruomenės pamaldumo objektu; pasakojama apie tikinčiųjų amžiams bėgant patirtas malones. Todėl paveikslas pervadintas „Stebuklų Viešpačiu“.

Popiežius kalbėjo vienuolėms apie maldos gyvenimą ir apie maldą, kuri visuomet yra misionieriška. Misionieriška malda padeda vienytis su broliais ir seserimis visose jų gyvenimo aplinkybėse ir už juos melstis, kad jiems nepristigtų meilės ir vilties. Prisiminęs šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės žodžius apie amžiną meilę, apimančią viską, pašaukimus ir laiką, ir esančią visur, visose vietose, taip pat Bažnyčiose širdyje, popiežius kvietė vienuoles „būti meile!“ Tai mokėjimas būti šalia daugelio, kurie kenčia. Tokiu būdu kontempliatyvus gyvenimas įgyja misionierišką ir visuotinę reikšmę, yra pamatinis Bažnyčios gyvenime.

Melskitės užtardamos tuos brolius ir seseris, kurie tapo kaliniais, migrantais, pabėgėliais ir persekiojamais; melskitės už sužeistas šeimas, bedarbius, vargstančiuosius, ligonius, priklausomybių aukas. Jūs esate kaip tie žmonės, kurie ant neštuvų atnešė Jėzui paralitiką ir, negalėdami prasistumti pro minią, išardė stogą, kad tik Jis jį išgydytų. Maldoje jūs dieną ir naktį pristatote Viešpačiui daugelį brolių ir seserų, kurie patys negali Jo pasiekti ir patirti Jo gydantį gailestingumą, nors Jis jų laukia, norėdamas ir jiems suteikti malonę. Savo malda jūs galite pagydyti daugelio žaidas.

Popiežius prašė kontempliatyvaus gyvenimo vienuolių ypatingai melstis už Bažnyčios Peru vienybę. Maldos, kylančios jūsų vienuolynuose, susiderina su Jėzaus Širdimi, kuri prašo Tėvą, kad visi būtų viena ir pasaulis įtikėtų, sakė popiežius Pranciškus.

Kaip labai mums reikia Bažnyčios vienybės. Šiandien ir visada. Tikėjimo vienybės. Vilties vienybės. Meilės vienybės. Vienybės, kuri sklinda iš bendrystės su Kristumi, kuris mus suvienija su Tėvu ir šventąja Dvasia ir, Eucharistijoje, vienija vienus su kitais didingame Bažnyčios slėpinyje. Prašau jus, baigė popiežius, daug melskitės už Bažnyčios vienybę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.